Σχετικά

Το EMKIT2 είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης για εκπαιδευτές για την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής ικανότητας και της ικανότητας του αλφαβητισμού των μέσων ενημέρωσης για τις γυναίκες μετανάστριες με χαμηλές δεξιότητες.

Ιστορία

Η μεταναστευτική κρίση της ΕΕ έχει επηρεάσει άμεσα τα ποσοστά απασχόλησης των μεταναστών. Το χάσμα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των μεταναστών αυξήθηκε το 2014 (Eurostat-Statistics Migration Integration Statistics-Employment). Κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο ρυθμός δραστηριότητας (% των ενεργών ατόμων σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό) του πληθυσμού ΕΕ-28 χωρών εκτός ΕΕ έχει καταγράψει συστηματικά χαμηλότερα ποσοστά δραστηριότητας από ό, τι οι πολίτες της ΕΕ. Από το 2009, το χάσμα αυτό έχει μεγαλώσει αισθητά (3%). Επίσης, το ποσοστό ανεργίας ανά φύλο και εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι υψηλότερο για τις μετανάστριες με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (Eurostat). Τα πολιτισμικά, κοινωνικά εμπόδια, οι χαμηλές δεξιότητες και ο αναλφαβητισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποθαρρύνουν τις γυναίκες αυτές να αναζητήσουν ενεργά θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η πίεση είναι τεράστια για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την ίδια την κοινωνία των 28 χωρών της ΕΕ.

Οι στόχοι του emkit2:

Το έργο EMKIT2 θα ενδυναμώσει τις μετανάστριες με χαμηλές δεξιότητες, αναπτύσσοντας 42 ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτές για την εφαρμογή καινοτόμων εργαστηρίων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής παιδείας και μέσων μαζικής ενημέρωσης για την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά σύμφωνα με τη Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη(Active Citizenship Scale).
Επίσης, το έργο αναπτύσσει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης που έχει διπλό ρόλο:

  • Η αξιολόγηση αυτή αξιολογεί τις γυναίκες πριν από την υλοποίηση των εργαστηρίων προκειμένου να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές να επιλέξουν τα καταλληλότερα εργαστήρια που βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γυναικών στην Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη
  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της βελτίωσης της κλίμακας Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων

Active Citizenship ScaleLiving in Isolation

Going OutsideJoining InVoluntary Work
PracticeWorking on Professional QualificationsActive
Citizenship

Active Citizenship Scale Explained

Living in Isolation

This stage of the active citizenship scale refers to people who hardly have any contacts outside their living quarters. To people whose contacts with society are restricted to pure functional contacts, for example, contacts for health and welfare. In many cases for these kinds of contacts a formal or informal interpreter is required to assist

These people do not participate in any form of training or development.

Going Outside

 

 

This stage of the active citizenship scale refers to immigrant women who have some rather infrequent social contacts outside their living quarters. The contacts they have however are not related to work or their personal development, getting a job or entering education. These social contacts and activities consist of visiting friends, taking up individual sports, visiting the church or mosque, taking part in some organized activities or taking care of relatives outside the house.

Joining In

 

 

This stage of the active citizenship scale refers to adults who are already socially active in their living quarters. However, their activities are yet not linked to a future orientation on work and such a perspective or ambition is not developed. So in this stage the activities to activate the adults to have a higher frequency and target more the future orientation as well as the training of elementary knowledge, skills and competences that relate to work.  

Voluntary work / practice

 

This stage of the active citizenship scale refers to those adults who have become more and more active in work but may still stay within the welfare system. They could also be involved in some vocational education programs for at least once a week or follow some education or citizenship courses with a short period of work experience in it. One more feature of the stage is being active in voluntary work.

 

 

In this stage adults have activities with a higher and regulated frequency. The activities are also more targeted to either acquiring work experience or to work related training.

Acquiring professional qualifications

 

This stage of the active citizenship scale refers to those low educated adultswho are participating in vocational education in combination with a training which leads to basic qualifications, to adultswho have (part time) work in combination with welfare benefits or to adultswho work in combination with some kind of subvention programme, or are supported by job coaches and the like. Adultswho receive support in their route to selfemployment are as well related to this stage.

 

At this stage the accent is on either a qualification route or on work both preparing for more independency of the women (stage 6) for a considerable amount of time per week (> 24 hours).

Active citizenship

 

This stage of the active citizenship scale refers to adults who arehaving a paid job with a contract; selfemployed or entrepreneurs without any additional support; following professional education as the major activity. The women themselves are capable of making active usage of a variety of offers the society has.

 

The focus at this stage is on having a regular job or on further professional development without experiencing any major handicaps related to language or lack of knowledge of the host society.