Διαδικτυακή Αξιολόγηση

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο σκοπεύει να αξιολογήσει το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών με χαμηλές δεξιότητες στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Η έννοια της ένταξης στις δυτικές κοινωνίες δεν σημαίνει μόνο ότι οι μετανάστες έχουν δουλειά ή ακολουθούν για παράδειγμα μια πορεία που θα τους επιτρέψει να βρουν δουλειά αργότερα. Η ένταξη προσθέτει τουλάχιστον μία επιπλέον πτυχή: τη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει να είμαστε ενεργοί σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας μας. Όχι μόνο στην εργασία ή την εκπαίδευση, αλλά και για παράδειγμα, παίζοντας κάποιον ρόλο στη γειτονιά, στην τοπική πολιτική κοινότητα , απολαμβάνοντας ή συμβάλλοντας σε πολιτιστικές προσφορές. Η ένταξη αναφέρεται σε μια ενεργή συμμετοχή. Μια τέτοια συμμετοχή απαιτεί ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών  με χαμηλές δεξιότητες στη χώρα υποδοχής, καθώς και τα επίπεδα ικανότητάς τους σε τρεις σημαντικές δεξιότητες δια βίου μάθησης που πρέπει να καταχτηθούν  για να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία: την  Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα, Ικανότητα Πολιτιστικής Ευαισθητοποίησης και Έκφρασης και Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας .

Για αυτό, ο στόχος της αυτοαξιολογησης είναι διπλός.

a. Για να προσδιορίσετε το τρέχον επίπεδό σας στην Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη (AC)

β. Για να προσδιορίσετε το τρέχον επίπεδό σας στις 3 ικανότητες: 1) Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση και έκφραση 2) Κοινωνική και Πολιτική  Ικανότητα 3) Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους ερωτηθέντες εάν το επιτρέπει η γνώση της γλώσσας των χωρών υποδοχής. Ωστόσο, και κατά προτίμηση, το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί με τη βοήθεια καθοδηγητή, διαχειριστή υποθέσεων ή εκπαιδευτή.

Ανατροφοδότηση παρέχεται  με δύο τρόπους. Με τη μορφή αξιολόγησης των απαντήσεων των  ερωτηθέντων στην Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη , με μια σύντομη περιγραφή ως προς το τι σημαίνει πραγματικά αυτό το σκορ. Η δεύτερη μορφή ανατροφοδότησης είναι μια παρουσίαση του επιπέδου των ερωτηθέντων στις  τρεις δια βίου μαθησιακές ικανότητες καθώς και τις βαθμολογίες τους. Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται σε ποσοστό με τη μορφή ραβδόγραμματος. Και οι δύο μορφές ανατροφοδότησης βοηθούν για την επιλογή του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από το Empowerment Toolkit 2.

Τι ακολουθεί;

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εμφανίζεται το επίπεδο στην κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη (Active Citizen Scale)  καθώς και το επίπεδο στις 3 ικανότητες που αναφέρονται παραπάνω. Το επίπεδο στις 3 ικανότητες πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο ή υψηλότερο από το επίπεδο  στην κλίμακα AC σας. Εάν το επίπεδο σε αυτές τις ικανότητες είναι χαμηλότερο από το επίπεδο στην κλίμακα AC, ο συμμετέχοντας  με τον μέντορά του / της πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να αυξήσει το επίπεδό του σε αυτές τις ικανότητες. Ο μέντορας θα πρέπει να συμβουλέψει τον συμμετέχοντα για να παρακολουθήσει τα σχετικά εργαστήρια για να βελτιώσει το επίπεδό του.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Όνομα Συμμετέχοντα:

Χώρα διαμονής: