Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις και Κοινωνικές Δεξιότητες (Κωδικός: SCL2WA3W1)

IO4. Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 1: Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις και Κοινωνικές Δεξιότητες

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις και Κοινωνικές Δεξιότητες

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.1.3. Να εξηγείτε τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικά ικανού ατόμου στην καθημερινή ζωή

3.1.4. Να επιδείξετε κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικοί κανόνες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών και πώς οι κοινωνικοί κανόνες μπορούν να εκτιμηθούν περισσότερο σε έναν πολιτισμό παρά σε άλλους

3.1.5.Να αποκτήσετε γνώση, σεβασμό για άλλους πολιτισμούς σε διαπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα

3.2.1. Να αποδείξετε την κατανόηση των καναλιών για αποτελεσματική επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική)

3.2.1.Να εφαρμόσετε  τις βασικές αρχές για λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

3.2.2. Να επιδείξετε κατανόηση του όρου Κώδικας Δεοντολογίας σε κύριες κοινωνικές καταστάσεις

3.2.3. Να κατανοήσετε πότε απαιτείται προσωπική εισαγωγή (διαφορετικές καταστάσεις).  Να μπορείτε να κάνετε  μια εισαγωγή που είναι κατάλληλη για την περίσταση ·

3.2.4. Να κατανοήσετε την έννοια της φιλοξενίας της χώρας υποδοχής, να κατανοήσετε  τις σχετικές πολιτισμικές διαφορές , να μπορείτε  να αντιμετωπίσετε τις διαφορές ·

3.2.5. Να κλείσετε ραντεβού και να αντιμετωπίσετε  ακυρωμένα ή χαμένα ραντεβού

Τομέας {εις) εργασίας:

WA3: Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα 30 λεπτά

 

Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις στην Κοινωνία

3.1.3. Να εξηγείτε τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικά ικανού ατόμου στην καθημερινή ζωή

3.1.4. Να επιδείξετε κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικοί κανόνες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών και πώς οι κοινωνικοί κανόνες μπορούν να εκτιμηθούν περισσότερο σε έναν πολιτισμό παρά σε άλλους

3.1.5.Να αποκτήσετε  γνώση, σεβασμό για άλλους πολιτισμούς σε διαπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα

 

Δραστηριότητα 1:  Ένα κοινωνικά ικανό άτομο

 • Καλωσόρισμα
 • Παρακολουθήστε το βίντεο: Κοινωνική Ικανότητα

https://www.youtube.com/watch?v=VFxd1ZFus04

 • Συζήτηση: Τι είναι η Κοινωνική Ικανότητα; Πώς σας βοηθά η κοινωνική ικανότητα στη ζωή να δημιουργήσετε σχέσεις και να επιτύχετε τους στόχους σας;
 • Ομαδική εργασία: Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων. Υπάρχουν κοινωνικοί κανόνες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής ή εκτιμώνται περισσότερο στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής;
 • Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της
 • Συζήτηση για τα ευρήματα

 

Δραστηριότητα  2:  Συναισθηματική Νοημοσύνη

 • Παρακολουθήστε το βίντεο: Emotional Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
 • Συζήτηση: Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη; Πώς η Συναισθηματική Νοημοσύνη σας βοηθά στη ζωή να δημιουργήσετε σχέσεις και να επιτύχετε τους στόχους σας;
 • Συνεδρίαση καταιγισμού ιδεών: Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση Κοινωνικών Κανόνων σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον;

 

Διάρκεια: 90 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=VFxd1ZFus04

https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s

1 ώρα 30 λεπτά

 

Κοινωνικές Δεξιότητες

3.2.1. Να αποδείξετε την κατανόηση των καναλιών για αποτελεσματική επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική)

3.2.1.Να εφαρμόσετε  τις βασικές αρχές για λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

3.2.2. Να επιδείξετε κατανόηση του όρου Κώδικας Δεοντολογίας σε κύριες κοινωνικές καταστάσεις

 

 

Δραστηριότητα 3: Κοινωνικές Δεξιότητες

 • Παρακολουθήστε το βίντεο: Effective Communication https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
 • Συζήτηση: Πως επικοινωνούμε αποτελεσματικά;
 • Παρακολουθήστε το βίντεο: Active Listening https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ
 • Υπόδυση Ρόλου: Ο συντονιστής δίνει ένα σενάριο αλληλεπίδρασης ενός κοινωνικού λειτουργού με έναν πελάτη. Σε ομάδες των 2 ατόμων , οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα παιχνίδι ρόλων που αποδεικνύει ένα καλό και ένα κακό παράδειγμα Ενεργής Ακρόασης.
 • Συζήτηση: Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας;
 • Ομαδική εργασία: Κάθε ομάδα παρέχει παραδείγματα Κώδικα Δεοντολογία

 

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps

https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ

1 ώρα  

 

Κοινωνικές Δεξιότητες

3.2.3. Να κατανοήσετε πότε απαιτείται προσωπική εισαγωγή (διαφορετικές καταστάσεις).  Να μπορείτε να κάνετε  μια εισαγωγή που είναι κατάλληλη για την περίσταση

3.2.4. Να κατανοήσετε την έννοια της φιλοξενίας της χώρας υποδοχής, να κατανοήσετε  τις σχετικές πολιτισμικές διαφορές , να μπορείτε  να αντιμετωπίσετε τις διαφορές ·

3.2.5. Να κλείσετε ραντεβού και να αντιμετωπίσετε  ακυρωμένα ή χαμένα ραντεβού

 

Δραστηριότητα 4:

 • Συζήτηση: Εισαγωγές σε διαφορετικές καταστάσεις Επίσημες και Άτυπες Εισαγωγές
 • Βίντεο: Η σημασία της πρώτης εντύπωσης

 • Συζήτηση: Εισαγωγές και πρώτες εντυπώσεις
 • Ομαδική εργασία: Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων . Κάθε ομάδα πρέπει να συζητήσει πώς αντιλαμβάνεται τη φιλοξενία στη χώρα υποδοχής της και να εντοπίσουν τυχόν διαφορές που υπάρχουν με την τη δική τους χώρα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις διαφορές;
 • Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της στην τάξη.
 • Συζήτηση: Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες κατά τον προγραμματισμό ενός ραντεβού; Ο συντονιστής γράφει στον πίνακα τα κύρια στοιχεία του ραντεβού. Πώς παρακολουθείτε και προετοιμάζεστε για ραντεβού; Πώς αντιμετωπίζετε τα χαμένα ή ακυρωμένα ραντεβού;

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=eK0NzsGRceg