Actief zijn op sociale media (Code MLL2WA2W1)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 2

Workshop 1: Actief zijn op sociale media

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Mediawijsheid

Naam van de workshop:

Actief zijn op sociale media

Belangrijkste leeropbrengsten:

2.3.1 Duidelijkheid over de wijze waarop sociale media kunnen worden gebruikt om persoonlijke doelen te bereiken

2.3.2 Onderzoek naar de mogelijke gevaren van sociale media

Werkgebieden:

WA2: Toegang tot en gebruik van sociale media

Duur:

4 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur en 15 minuten

 

Leeropbrengst:

2.3.1 Duidelijkheid over de wijze waarop sociale media kunnen worden gebruikt om persoonlijke doelen te bereiken

2.3.2 Onderzoek naar de mogelijke risico’s van het gebruik van sociale media

 

Proces: De trainer past de “Barometer” activiteit toe op de verschillende vragen die samenhangen met het gebruik van sociale media. De activiteit bestaat uit de navolgende stappen:

 • De trainer plaatst op 1 muur het bord met tekst: “Volledig mee eens” en op de tegenoverliggende muur het bord met de tekst “Volledig mee oneens”. 
 • De trainer leest de 1e stelling voor: “Ik gebruik sociale media om mijn persoonlijke doelen te bereiken”, en aan de deelnemers wordt gevraagd bij 1 van beide borden te gaan staan.
 • Aan de deelnemers wordt gevraagd hun keuze te motiveren. Hierbij geeft de trainer beurtelings een deelnemer aan de andere zijde het woord. De deelnemers krijgen de instructies dat zij voortdurend van positie kunnen wisselen en hen wordt geadviseerd om hun zinnen met ik te beginnen en niet anderen aan te vallen.
 • De activiteit wordt herhaald met een 2e stelling: “Ik denk dat het riskant is om sociale media te gebruiken”
 • De trainer bespreekt met alle deelnemers de activiteit door de belangrijkste argumenten voor en tegen op het bord te schrijven en met de groep te bespreken.   

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur, 15 minuten

 

Leeropbrengst:

 

2.3.1. Duidelijkheid over de wijze waarop sociale media kunnen worden gebruikt om persoonlijke doelen te bereiken

 

Proces:

 • Een mindmap maken met de inbreng van de deelnemers en over de inhoud van de mindmap een discussie voeren. De activiteit bestaat uit de volgende stappen:
 • De trainer laat annex 1 zien met daarop een lijst van populaire social media websites en checkt welke van deze media bekend zijn bij de deelnemers. Als de deelnemers tenminste met de helft van de lijst bekend zijn dan kan de trainer mindmap ontwerp uit annex 3 gebruiken. Zo niet dan worden de namen van de sociale media uit de figuur van annex 3 gehaald en gaat de trainer met de groep aan de slag met het plaatsen van persoonlijke doelen in een mind map.
 • De trainer projecteert, afhankelijk van de digitale competenties van de deelnemers, een gedeelte of de gehele figuur uit annex 3 op een white bord of via een digitale mindmap creator.
 • De trainer organiseert een brainstorm op de persoonlijke doelen die kunnen worden bereikt met behulp van sociale media. Ieder nieuw doel wordt in de mindmap opgenomen en verbonden met sociale media die voor het bereiken van dat doel geschikt zijn.
 • Om de deelnemers te stimuleren kan de trainer de lijst met voorbeelden van te behalen persoonlijke doelen uit annex 2 tonen.
 • Als de mindmap eenmaal compleet is volgt er een discussie over de concrete wegen om een doel te bereiken door het gebruik van sociale media. De trainer leidt de discussie waarbij hij focust op integratievraagstukken en speciale behoeften voor laag opgeleide vrouwen met een buitenlandse achtergrond.

 

Annexen:

Annex 1, annex 2, annex 3

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur en 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

 • 3.2. Onderzoek de mogelijke risico’s van het gebruik van sociale media
 • 3.3.Zet de manieren om de risico’s te verkleinen op een rij.

Proces

 • Aan de deelnemers worden 3 video’s vertoond over de risico’s van het gevaar van sociale media
 • De deelneemsters worden verdeeld over vier kleine groepen, iedere groep krijgt 1 van de risico’s toegewezen: 1) fake liven/ jacht op beter imago; 2. privacy/risico van te veel delen; 3. verslaving/tijdverspilling; 4. cybersecurity en andere externe risico’s.
 • Elk van de vier groepen gaan in een andere hoek van het lokaal zitten en bespreken of onderzoeken voorbeelden van het aan hen toegewezen risico en brainstormen over over de wijze waarop dat risico kan worden verminderd.
 • 2 leden van iedere groep geven kort een samenvatting van de resultaten van hun werk aan de gehele groep.

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=e2xm5fc5MQk

https://www.youtube.com/watch?v=GXdPLj_plk

https://www.youtube.com/watch?v=aCPvc2qp08E