Inleiding in lokale politieke systeem (Code SCL4WA4W1)

IO4. Sociale en civiele

Werkgebied 4

Workshop 1: Inleiding in lokale politieke systeem

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en civiele competentie

Naam van de workshop:

Inleiding in lokale politieke systeem

Belangrijkste leeropbrengsten:

WE4.1.2: Kennis laten zien omtrent wetten en procedures van het gastland

WE4.1.3: Basiskennis laten zien omtrent de werking van het politieke systeem en hoe besluitvorming plaatsvindt; begrijpen wat democratie is

Werkgebieden:

WE4: Civiele competentie

WE4.1: Kennis van het politieke systeem, wetten en procedures van het land

Duur:

4 uren

AC instapniveau

4

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Hangt af van hoe stafmedewerker van de gemeente de basisuitleg geeft over ons politieke systeem op lokaal niveau

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Bepalen van datum en relevant onderwerp om debat in de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen;

Vervoer regelen en ontmoetingsplek;

Voorbereiding bijdragen met stafmedewerker gemeente;

Verzamelen van politieke programma’s van lokale partijen

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

4.1.2: Kennis laten zien omtrent wetten en procedures van het gastland

4.1.3: Basiskennis laten zien omtrent de werking van het politieke systeem en hoe besluitvorming plaatsvindt; begrijpen wat democratie is

 

Inleiding in lokaal politieke systeem van het gastland

 

Proces:

 • Welkomwoord door stafmedewerker gemeente
 • Presentatie van politieke systeem en de uitwerking ervan op gemeente niveau
 • Presentatie van voornaamste lokale politieke partijen en waar zij voor staan; de betekenis van lokale verkiezingen
 • Vragen en antwoorden
 • Korte inleiding omtrent agenda van de raadsvergadering en wat deelnemers zoal kunnen verwachten

Duur: 45 minuten

 

 • Korte rondleiding door gebouw
 • Naar de publieke tribune en volgen van een stuk van het debat

Duur: 45 minuten

 

Terug naar het klaslokaal. Alternatief: vervolg in een zaal die de gemeente beschikbaar heeft gesteld; of vervolg op de daaropvolgende lesdag

 

Annexen:

Ref nummer

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

4.1.2: Kennis laten zien omtrent wetten en procedures van het gastland

4.1.3: Basiskennis laten zien omtrent de werking van het politieke systeem en hoe besluitvorming plaatsvindt; begrijpen wat democratie is

 

Inleiding in lokaal politieke systeem van het gastland

 

Proces:

 • De trainer vat kort nog even het doel van het bezoek samen en wat er gezien is
 • De trainer vraagt aan de deelnemers aan te geven wat hen het meest is bijgebleven. Waarom? Wat vonden zij van het debat dat zij gezien hebben? Trainer zoekt naar verdieping door te vragen naar verschillen en overeenkomsten met hun land van herkomst
 • Trainer vraagt of deelnemers weten hoe men een gemeenteraadslid wordt

Duur: 30 minuten

 

 • De trainer geeft feedback door kort uit te leggen wat gemeenteraadsverkiezingen zijn en hoe die worden georganiseerd
 • Vraag en antwoord naar aanleiding van deze uitweiding
 • Trainer vraagt deelnemers om aan te geven wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen het lokale bestuur (en democratie) tussen gastland en land van herkomst
 • De trainer geeft aanvullende feedback en informatie indien werking lokaal bestuur en verkiezing onduidelijk zijn
 • De trainer legt uit dat lokale bestuurders / vertegenwoordigers benaderbaar zijn (email, website etc)
 • Trainer vraagt naar overeenkomsten en verschillen in benaderbaarheid van politici tussen gastland en land van herkomst

Duur: 45 minuten

 

 • Trainer en deelnemers zoeken samen naar een onderwerp dat zij belangrijk vinden, om uit te zoeken hoe daar op lokaal niveau / door lokale politieke partijen mee omgegaan wordt (programma’s kunnen handig zijn)
 • Vaststelling onderwerp

Duur: 15 minuten

 

Annexen:

Annex 1

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur

 

Leeropbrengsten:

4.1.2: Kennis laten zien omtrent wetten en procedures van het gastland

4.1.3: Basiskennis laten zien omtrent de werking van het politieke systeem en hoe besluitvorming plaatsvindt; begrijpen wat democratie is

 

Proces:

 • Trainer deelt 2 of drie programma’s uit van lokale partijen
 • Werken in kleine groepen: deelnemers bespreken wat de belangrijkste punten zijn van deze programma’s, waarin zij verschillen, en waarin zij hetzelfde zijn
 • Hoe gaan de programma’s om met onderwerpen die hetzelfde zijn? Hun eigen onderwerp?

Duur: 30 minuten

 

 • Plenaire terugkoppeling. De trainer vraagt elke groep kort ana te geven wat hun bevindingen zijn. Wat vinden zij van de verschillende programma’s? Zijn dat ook zaken die partijen in het land van herkomst op de agenda hebben staan/ wat zijn de verschillen?
 • Korte evaluatie van deze kennismaking

Duur: 30 minuten

 

De bovenstaande workshop kan ook gebruikt worden als kennismaking met het politieke en bestuurlijke systeem op landelijk niveau (verkiezingen, landelijke partijen en hun programma inhoud).

 

Annexes:

Ref nummer

 

Video en ander ondersteunend materiaal: