Media, cultuur en ik (Code MLL2WA1W4)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 1

Workshop 4: Media, cultuur en ik

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
De media en culturele waarden en uitdrukking

Naam van de workshop:

Media, cultuur en ik

Belangrijkste leeropbrengsten:

1.3.1 Reflecteer op welke vormen van media interculturele communicatie bevorderen en begrijp op welke manier dit gebeurt.

1.3.2 Beschrijf hoe media worden gebruikt om culturele waarden en uitdrukkingen te vormen

1.3.3. Vergelijk de media in je land van afkomst en Nederland en beschrijf de overeenkomsten en verschillen in cultuur en waarden

Werkgebieden:

WA1: Soorten media en media vaardigheden

Duur:

4,5 uur

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur en 15 minuten , Expert panel

 

Leeropbrengst:

1.3.1: Reflecteren over welke vormen van media interculturele communicatie bevorderen en begrijpen hoe dit werkt

 

Activiteit 1

 

 • De trainer organiseert een Expert Panel activiteit, die door hem zal worden geleid. Als de groepsgrootte het toelaat wordt de groep in 2-en gesplitst en heeft 1 groep de rol van Expert Panel en de andere groep de rol van publiek. Groepen wisselen na een tijdje van rol.
 • Om de activiteit te doen slagen vraagt de trainer aan de leden van het Expert Panel om een korte presentatie voor te bereiden. Alle presentaties moeten over hetzelfde onderwerp gaan maar vanuit een andere invalshoek belicht.
 • Het is belangrijk dat de deelnemers voldoende tijd krijgen voor de voorbereiding om er zeker van te zijn dat de presentaties vanuit verschillend perspectief worden gegeven.
 • Het Expert Panel geeft de mogelijkheid om verschillende perspectieven op het issue : “welke vormen van media stimuleren interculturele communicatie en op welke wijze” te onderzoeken. Het helpt ook om bewustwording over dit onderwerp te vergroten en het maakt uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk.
 • Ter afronding van de Expert Panel activiteit reflecteert de trainer met de groep op hun ervaringen om deel te nemen in een Expert Panel en op de vraag of de activiteit hun kennis en ervaringen heeft bevestigd.
 • Trainer gaat na of de beoogde leeropbrengst is behaald en of er nog andere leeropbrengsten zijn behaald door de groep.

 

Annexen:

Annex 1: Expert Panel Exercise

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur en 30 minuten  Media, cultuur en jij

 

Leeropbrengst:

 

1.3.2. Laat zien hoe verschillende media worden gebruikt om culturele waarden en uitdrukkingen te vormen en te delen

 

Activiteit 2

 

 • De trainer informeert de groep over de praktische activiteit van de workshop; een activiteit volgens het frame van de Anecdote cirkel als een oefening waarin storytelling en verhalen uitlokkende vragen aan bod komen om de deelnemers aan te moedigen om hun ervaringen te delen
 • De trainer moedigt de deelnemers aan om een groot aantal voorbeelden te zoeken uit het dagelijks leven, zodat de deelnemers vertrouwd zijn om aan de volgende activiteit deel te nemen. Als het goed is voor de groep kan de trainer de verhalen uitlokkende vragen gebruiken om ht gesprek op gang te brengen.
 • Als de groep voldoende groot is dan wordt deze opgedeeld in kleinere subgroepen zodat de meer participatie kan zijn in de Anecdote cirkel over de vraag hoe verschillende media worden gebruikt om culturele waarden en uitdrukkingen te vormen.
 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengst is behaald en of er nog meer leeropbrengsten zijn behaald door de goep.

 

Annexen:

Annex 2: Anecdotes

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur, 45 minuten

 

1.3.3. Vergelijk de media in het land waar je vandaan komt en Nederland en beschrijf de overeenkomsten en de verschillen

 

Activiteit 3:

 • De trainer legt de volgende activiteit, de Poster Sessie, uit.Hierin gaan kleine groepen samen een poster maken met behulp van een SWOT analyse.
 • De trainer bereidt de groep voor op de activiteit door de Poster Sessie uit te leggen en met voorbeelden een overzicht te geven van een SWOT analyse.
 • De Poster Sessie zal voor de deelnemers behulpzaam zijn bij het vergelijken van de media in hun land van afkomst en Nederland door te kijken naar hun sterke punten, hun zwakheden, kansen en bedreigingen.
 • De trainer sluit de sessie af door aan iedere groep te vragen om hun poster te presenteren en een samenvatting te geven waarin de overeenkomsten en verschillen in de media in de twee landen duidelijk wordt.
 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengst is behaald en kijkt of de groep ook nog andere leeropbrengsten heeft behaald.

 

Annexes:

Annex 3 Poster sessie

Video en ander ondersteunend materiaal: