Niveaus van media invloed op individuele en publieke opinie: percepties, meningen en overtuigingen (Code MLL2WA4W1)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 4

Workshop 1: Niveaus van media invloed op individuele en publieke opinie: percepties, meningen en overtuigingen

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Evalueren van de media communicatie

Naam van de workshop:

Niveaus van media invloed op individuele en publieke opinie: percepties, meningen en overtuigingen

Belangrijkste leeropbrengsten:

 4.1.1 Presenteren en verdedigen van de wijze waarop percepties worden beïnvloed aan de hand van gekozen voorbeelden uit verschillende media.

4.1.2 Presenteren en verdedigen van de wijze waarop mening worden gevormd aan de hand van gekozen voorbeelden  uit verschillende media. 

4.1.3 Presenteren en verdedigen van de wijze waarop overtuigingen worden gevormd aan de hand van gekozen voorbeelden uit verschillende media.

4.3.1 Geef aan hoe massamedia een effect hebben op het menselijk leven vanuit een persoonlijk perspectief 

4.3.2 Geef aan hoe massamedia een effect hebben op individuele opvattingen en overtuigingen

4.3.3 Stel de rol van de massamedia in de moderne samenleving ter discussie

Werkgebieden:

WA4

Duur:

4 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur en 15 minuten

 

Activiteit 1:

Leeropbrengsten:

4.1.1 Presenteren en verdedigen van de wijze waarop percepties worden beïnvloed aan de hand van gekozen voorbeelden uit verschillende media.

4.1.2 Presenteren en verdedigen van de wijze waarop mening worden gevormd aan de hand van gekozen voorbeelden  uit verschillende media. 

4.1.3 Presenteren en verdedigen van de wijze waarop overtuigingen worden gevormd aan de hand van gekozen voorbeelden uit verschillende media.

 

Process: Gelijkgestemde groepen vormen

 

 • De deelneemsters worden ingedeeld in groepen van 3 tot 5 personen
 • Ieder deelneemster wordt gevraagd om voorbeelden op te schrijven van de wijze waarop de media hun mening heeft beïnvloed
 • De deelneemsters noteren individueel hun ideeën op een stuk papier en proberen dan in hun groep de voorbeelden te classificeren naar de vraag of het hun perceptie, mening of overtuiging heeft veranderd en bediscussiëren waarom sommige zaken bij elkaar horen te staan.
 • Dan wordt aan de groepen gevraagd om te bespreken hoe gedrukte media (kranten en tijdschriften), Uitzend media (TV en radio) en internet hun perceptie, mening of overtuiging beïnvloeden. Tijdens de discussie is het de bedoeling dat 1) de kracht van elk type medium wordt besproken; 2) nagaan hoe ieder type medium van invloed kan zijn op de perceptie, mening en overtuiging en de antwoorden met argumenten staven.

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur 45 minuten

 

Leeropbrengsten

 

4.3.1 Geef aan hoe massamedia een effect hebben op het menselijk leven vanuit een persoonlijk perspectief

4.3.2 Geef aan hoe massamedia een effect hebben op individuele opvattingen en overtuigingen

4.3.3 Stel de rol van de massamedia in de moderne samenleving ter discussie

 

Proces: Vrij je mening uiten

 

 • De activiteit wordt uitgelegd aan de deelneemsters: De gekozen spreekster moet 5 minuten aaneengesloten praten over een bepaald onderwerp.
 • De onderwerpen worden opgeschreven op het bord:

1. Geef aan hoe massamedia een effect hebben op het menselijk leven vanuit een persoonlijk perspectief

2. Geef aan hoe massamedia een effect hebben op individuele opvattingen en overtuigingen

3. Stel de rol van de massamedia in de moderne samenleving ter discussie

 • 3 vrijwilligers worden gekozen en krijgen ieder 1 van de drie onderwerpen toegewezen. o
 • Ieder vrijwilliger probeert nu 5 minuten over het onderwerp te spreken zonder een pauze.
 • Na de sprekers herhaalt de trainers wat er is gezegd met de gehele groep

 

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 2 uur

 

Leeropbrengsten

 

4.3.1 Geef aan hoe massamedia een effect hebben op het menselijk leven vanuit een persoonlijk perspectief

4.3.2 Geef aan hoe massamedia een effect hebben op individuele opvattingen en overtuigingen

4.3.3 Stel de rol van de massamedia in de moderne samenleving ter discussie

 

Proces: Snel meningen uitwisselen en reflecteren

 • Aan de deelneemsters wordt de figuur uit de bijlage getoond.
 • ML-4.3 “Niveaus van persoonlijkheid, onderwerp van beïnvloeding door de media”
 • Hierna is er een participanten cirkel in het lokaal door inzichten te delen over hoe verschillende type media invloed kunnen hebben op verschillende niveaus van persoonlijkheid. Dus, iedere deelnemer deelt haar inzichten en krijgt verschillende malen inzichten van anderen door verschillende speed-dates.
 • Hierna moet iedere deelneemster een tekst schrijven met daarin beargumenteerd hoe massamedia van invloed zijn op het menselijk leven en individuele inzichten en overtuigingen in de moderne maatschappij. In de tekst moet een stelling opgenomen worden en de reflectie van de deelneemster op de stelling en haar argumenten.

Annexes:

Annex 1:

 

Video en ander ondersteunend materiaal: