Werken aan de lokale gemeenschap (Code SCL3WA4W1)

IO4. Sociale en Civiele

Werkgebied 4

Workshop 1: Werken aan de lokale gemeenschap

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en Civiele competentie

Naam van de workshop:

Werken aan de lokale gemeenschap

Belangrijkste leeropbrengsten:

WE4.2.5 Begrip laten zien van de wijze waarop vaardigheden van migrantenvrouwen ontsloten kunnen worden om lokale problemen aan te kunnen pakken

WE4.2.6 Kunnen laten zien hoe gemeenschappen versterkt kunnen worden

WE4.2.7 Kunnen laten zien hoe je eigen bagage een rol kan spelen bij actieve participatie

Werkgebieden:

WE4: Civiele competentie

WE4.2: Actief Burgerschap

Duur:

uren

AC instapniveau

3

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Regel bezoek aan een wijkcentrum, met een inleiding over het werk dat het centrum doet voor de wijk;
Leg verwachtingen uit;
Regel een vergaderruimte in het centrum;
Zorg voor een goede reisinstructie en afspraak waar men elkaar zal ontmoeten

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 20 minuten

 

Leeropbrengsten:

WE4.2.5 Begrip laten zien van de wijze waarop vaardigheden van migrantenvrouwen ontsloten kunnen worden om lokale problemen aan te kunnen pakken

WE4.2.6 Kunnen laten zien hoe gemeenschappen versterkt kunnen worden

WE4.2.7 Kunnen laten zien hoe je eigen bagage een rol kan spelen bij actieve participatie

 

Taak van een wijkcentrum

 

Proces:

 • Trainer introduceert stafmedewerker van wijkcentrum
 • Deelnemers stellen zich voor
 • Stafmedewerker verzorgt een presentatie over het werk van het centrum ten behoeve van de wijk, en wat de oorsprong is van dit soort centra
 • Vragen en antwoorden: deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen
 • Stafmedewerker verzorgt rondleiding door het centrum, legt uit wie er werken en hoeveel mensen, hoeveel vrijwilligers er bij betrokken zijn en wat zij doen
 • Vragen en antwoorden: deelnemers krijgen de gelegenheid nogmaals vragen te stellen;
 • Trainer vraag naar eerste indruk

Duur: 1 uur

 

 • Trainer vraagt deelnemers om aan te geven wat zij denken dat de rol van een wijkcentrum is
 • Trainer verbindt antwoorden met principe van solidariteit, een van de hoekstenen van onze democratische samenleving, en waar solidariteit precies voor staat
 • Video wordt getoond ter illustratie

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=86C0lxmqxeo

Duur: 1 uur, 20 minuten

 

Leeropbrengsten

WE4.2.5 Begrip laten zien van de wijze waarop vaardigheden van migrantenvrouwen ontsloten kunnen worden om lokale problemen aan te kunnen pakken

WE4.2.6 Kunnen laten zien hoe gemeenschappen versterkt kunnen worden

WE4.2.7 Kunnen laten zien hoe je eigen bagage een rol kan spelen bij actieve participatie

 

 

Behoeften van een wijk

 

Proces:

 

 • Trainer laat 2 video’s zien van “de Boomtak”, een wijkcentrum in Tilburg,
 • Trainer maakt kleine groepen
 • Trainer vraagt hoe deelnemers denken dat een wijkcentrum signalen kan opvangen over wat een wijk nodig heeft
 • Brainstrom over soort behoeften

Duur: 35 minuten

 

 • Resultaten van de brainstrom worden verzameld door de trainer
 • Resultaten worden vastgelegd op white board of flip-over. Resultaten worden gegroepeerd naar soort activiteiten en naar wijze waarop men die opvangt
 • Trainer vraagt of er zo iets vergelijkbaars is in het land van herkomst. Gesprek over overeenkomsten en verschillen
 • Trainer vraagt of deelnemers weten waarom zo een centrum vooral draait op de inzet van vrijwilligers
 • Trainer vat samen en legt wederom verbinding met principe van solidariteit

Duur: 35 minuten

Korte pauze (10 minuten)

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://ms-my.facebook.co/indeboomtak.tilburg/videos/431538254316818/

Procesbeschrijving

 

Leeropbrengsten

WE4.2.5 Begrip laten zien van de wijze waarop vaardigheden van migrantenvrouwen ontsloten kunnen worden om lokale problemen aan te kunnen pakken

WE4.2.6 Kunnen laten zien hoe gemeenschappen versterkt kunnen worden

WE4.2.7 Kunnen laten zien hoe je eigen bagage een rol kan spelen bij actieve participatie

 

Behoeften van een wijk

 

Proces:

 • Trainer toont video
 • Trainer legt uit wat “Breng je idee tot leven” betekent, en hoe zich dat verhoudt tot de rol van een wijkcentrum
 • Trainer vormt kleine groepjes
 • Trainer vraagt elke groep om:

a. Een lijst te maken van dingen waar zij goed in zijn of ervaring in hebben

b. Daar een of twee ideeën uit te selecteren die als een soort dienst aan de buurt aangeboden zouden kunnen worden /of: waar mensen uit de buurt ook iets aan zouden kunnen hebben

 • Alle ideeën worden op afzonderlijke Post-its geschreven

Duur: 35 minuten

 

 • Trainer regelt het verzamelen van alle Post-Its en leidt het proces om deze te ordenen
 • Trainer vraagt deelnemers een idee uit het overzicht te kiezen en aan te geven waarom dat idee gekozen is

Duur: 20 minuten

 

 • Antwoorden worden met elkaar gedeeld en bediscussieerd
 • Trainer vraagt wat voor de deelnemers zelf het voordeel zou zijn als zij zo iets zouden organiseren
 • Trainer verbindt hun antwoorden met integratieproces, netwerken, ontwikkelen van een eigen loopbaan, taal leren, werken aan eigen ambitie etc.
 • Trainer vraagt aan deelnemers om aan te geven wat zij heir van geleerd hebben

Duur: 25 minuten

 

De uitkomst van deze workshop kan zijn dat deelnemers geïnteresseerd zijn geraakt om een activiteit (mee) te organiseren op het wijkcentrum, denk aan een culinaire avond of een culturele avond

 

Annexes:

Annex 1

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.tilburgers.nl/tag/de-boomtak/page/3/