Deltagande i samhället – Djupgående (Koda: SCL2WA2W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 2

Workshop 1: Deltagande i samhället – Djupgående

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Deltagande i samhället – Djupgående

Huvudsakliga kursmål:

2.1.2. Förstå begreppet deltagande och dess betydelse för samhället; vad finns det för olika sätt att delta på?

2.1.3. Visa kapacitet att delta i värdsamhället via praktiska metoder

2.2.4. Kunna identifiera stödtjänster vid hantering av formaliteter

2.2.5. Använda statliga och icke-statliga strukturer för att ansöka om stöd

2.2.6. Tillämpa socialt accepterade metoder vid begäran om stöd och respektera procedurerna

Arbetsområde:

WA2: Deltagande

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme och 30 minuter

 

Deltagande i samhället

2.1.2. Förstå begreppet deltagande och dess betydelse för samhället; vad finns det för olika sätt att delta på?

2.1.3. Visa kapacitet att delta i värdsamhället via praktiska metoder

 

Aktivitet 1: Medborgerligt deltagande

 • Välkomna
 • Diskussion om citatet: ”Tvivla aldrig på att en liten grupp bestående av omtänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen; det är sannerligen det enda som någonsin gör det.” – Margaret Mead
 • Titta på videoklippet https://www.youtube.com/watch?v=x6bNwmrBPXI
 • Diskussion i grupper om 4: Vad är medborgerligt deltagande? Varje grupp skriver ner sin egen definition och presenterar den resten av klassen.
 • Diskussionsledaren sammanställer alla definitioner.

 

Tid: 45 minuter

 

Aktivitet 2: Projekt om deltagande

 • Dela in klassen i grupper om 4.
 • Varje grupp måste komma på ett problem som deras lokalsamhälle står inför (t.ex. buller, avfallshantering eller trafik) och föreslå praktiska sätt att bidra till att eliminera eller minska problemet.
 • Idéerna från varje grupp presenteras och diskuteras på lektionen.
 • Varje grupp formulerar olika åtgärder att vidta för att bidra till att eliminera problemet.
 • En Viber-grupp (eller någon annan applikation för meddelanden och samtal) bildas och tas till användning där alla deltagare är medlemmar. Varje medlem rapporterar dagligen till gruppen om vad han/hon gjorde under dagen som bidrar till samhället angående att lösa det där problemet.

 

Tid: 45 minuter

 

Bilagor:

 https://www.youtube.com/watch?v=x6bNwmrBPXI

 

Video: 

1 timme och 30 minuter

 

Deltagande i praktiken

2.2.4. Kunna identifiera stödtjänster vid hantering av formaliteter

2.2.5. Använda statliga och icke-statliga strukturer för att ansöka om stöd

 

Aktivitet 3: Stödtjänster

 

 • Idékläckning: Vilka typer av stödtjänster har du samarbetat med i ditt värdland?
 • En deltagare skriver ner dem på ett blädderblock.
 • Diskussionsledaren organiserar dem och kompletterar deltagarnas förslag för att ha en lista så komplett som möjligt över statliga och icke-statliga tjänster.
 • Diskussionsledaren väljer ut två stödtjänster och diskuterar formaliteterna som krävs.
 • Diskussion om procedurerna som presenterades i föregående steg: Är det en byråkratisk procedur? Är den nödvändig? Varför behöver vi följa proceduren?

 

Tid: 1 timme och 30 minuter

 

 

Bilagor :

Video: 

1 timme  

 

Deltagande i praktiken

2.2.6. Tillämpa socialt accepterade metoder vid begäran om stöd och respektera procedurerna

 

Aktivitet 5:

 

 • Diskussionsledaren presenterar följande fall: En sökande anhöll om stöd från socialtjänsten. Kvinnan från socialtjänsten bad den sökande att uppvisa handlingar (dokument) för identifiering och att fylla i tre blanketter. Den sökande blev arg för hon inte hade informerats om proceduren i förväg och därför inte hade några handlingar med sig. Hon blev arg och krävde att hon skulle kunna fylla i blanketterna trots att hon inte hade de rätta handlingarna med sig. Hon började skrika och skulle inte lämna socialarbetarens kontor förrän hennes krav accepterades.
 • Diskussion: Är det här (beteendet) lämpligt? Hur skulle du hantera situationen om du var i hennes skor? Vad kan hon göra nästa gång för att undvika frustrationen över de byråkratiska procedurerna?

 

Tid: 60 minuter

 

Bilagor:

Video: