Grundläggande socialt samspel (Koda: SCL1WA3W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 3

Workshop 1: Grundläggande socialt samspel

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Grundläggande socialt samspel

Huvudsakliga kursmål:

3.1.1. Urskilja de främsta formerna av socialt samspel i privatlivet och deras egenskaper och karaktärsdrag i värdlandet

3.1.2. Visa förståelse för betydelsen av socialt samspel i vardagslivet

Arbetsområde:

WA3: Socialt samspel

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

1

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme och 30 minuter

 

Socialt samspel i samhället

3.1.1. Urskilja de främsta formerna av socialt samspel i privatlivet och deras egenskaper och karaktärsdrag i värdlandet

 

Aktivitet 1: Interagera

 • Välkomna

Titta på videoklippet: Former av socialt samspel https://study.com/academy/lesson/social-interactions-definition-types-quiz.html

 • Diskussion: Vilka är de fem typerna av socialt samspel?
 • Grupparbete: Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 4. Varje grupp ger exempel utifrån personliga erfarenheter på socialt samspel och kartlägger dem med en av de fem typerna av samspel.
 • Diskussion om exempel: Varje grupp presenterar exemplen och de diskuteras i klassen. Finns det några typiska särdrag eller egenskaper som gäller i värdsamhället?

 

Tid: 90 minuter

 

Bilagor:

Video: 

1 timme, 30 minuter

 

Socialt samspel

3.1.2. Visa förståelse för betydelsen av socialt samspel i vardagslivet

 

Aktivitet 2: Socialt samspel i vardagslivet

 • Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 2.
 • Varje par förbereder ett rollspel baserat på en av två typer av socialt samspel (utbyte och konkurrens)
 • Varje rollspel diskuteras i klassen. Fanns det några inslag i rollspelet som är eller inte är acceptabla i värdsamhället?
 • Diskussion för varje rollspel: Vad skulle du förändra i rollspelet för att få interaktionen att ”passa in” i värdsamhällets kultur?

 

Tid: 1 timme och 30 minuter

 

Bilagor :

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhBRlvDVW0k

1 timme  

 

Socialt samspel

3.1.2. Visa förståelse för betydelsen av socialt samspel i vardagslivet

 

Aktivitet 3:

 • Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 2.
 • Varje grupp förbereder ett rollspel baserat på en av tre typer av socialt samspel (samarbete, konflikt och betvingande)
 • Varje rollspel diskuteras i klassen. Fanns det några inslag i rollspelet som är eller inte är acceptabla i värdsamhället?
 • Diskussion för varje rollspel: Vad skulle du förändra i rollspelet för att få interaktionen att ”passa in” i värdsamhällets kultur?

 

Tid: 1 timme och 30 minuter

 

Tid: 60 minuter

 

 

Bilagor:

Video: