Introduktion till det lokala politiska systemet (Koda SCL4WA4W1)

IO4. Social och medborgerlig

Arbetsområde 4

Workshop 1: Introduktion till det lokala politiska systemet

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Introduktion till det lokala politiska systemet

Workshopens namn:

Introduktion  till det lokala politiska systemet

Huvudsakliga kursmål:

4.1.2 Uppvisa kunskap om förfaringssätt inom rättsväsendet och regeringen i värdlandet

4.1.3 Uppvisa grundläggande kunskaper inom det politiska systemet samt hur beslut fattas och meddelas
– förståelse för demokrati

Arbetsområde:

WA4: Medborgelig kompetens

WA4.1: Kunskap om politiska system, lagar och förfaringssätt i värdlandet

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Det beror på hur kommunen ska presentera sin grundläggande information om det politiska systemet på lokal nivå

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Val av datum/intressanta frågeställningar för att kunna lyssna på en allmän debatt vid ett sammanträde inom kommunfullmäktige
 • Planering av transport och träffpunkt för deltagarna
 • Arrangemang med kommunen, introduktionspresentation;
 • Mötesplats för uppföljning efter debatten
 • Olika partiers lokala program

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

 • Uppvisa kunskap om förfaringssätt inom  rättsväsendet  och regeringen i värdlandet

 

4.1.3 Uppvisa grundläggande kunskaper om det politiska      systemet samt hur beslut fattas och meddelas

– förståelse för demokrati

 

Introduktion tilll det lokala politiska systemet i värdlandet

Process:

 • Värden för studiebesöket hälsar välkommen till kommunen.
 • Kommunen presenterar det lokala politiska systemet
 • Därefter följer en presentation av de partier som är verksamma på lokal nivå och deras kärnfrågor. Presentationen innehåller av en redogörelse för hur valen fungerar på lokal nivå.
 • Frågor och svar.
 • Kort introduktion av dagordningen för dagens möte inom kommunfullmäktige;

 

Tidsåtgång: 45 minuter

 

 • Kort rundvisning av byggnaden
 • Besök på allmänna och sedan får deltagarna följa debatten i kommunfullmäktige.

 

Tidsåtgång: 45 minuter

 

Resa tillbaka till träningscentret. Alternativt är det möjligt att fortsätta i ett mötesrum som tillhandahålls av kommunen eller också går det att fortsätta med aktiviteterna vid nästa träningstillfälle.

 

Bilagor:

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

4.1.2  Uppvisa  kunskap om förfaringssätt inom  rättsväsendet  och regeringen i värdlandet

 

4.1.3 Uppvisa grundläggande kunskaper om det politiska      systemet samt hur beslut fattas och meddelas

– förståelse för demokrati

 

 

Introduktion till det lokala politiska systemet i värdlandet

 

Process:

 • Diskussionsledaren sammanfattar kortfattat studiebesöket.
 • Diskussionsledaren frågar vad som var mest uppseendeväckande med besöket. Varför? Vad är deras åsikter efter debatten i kommunfullmäktige? Diskutera ytterligare vilka skillnader som finns mellan värdlandet och hemlandet.

Tidsåtgång: 30 minuter

 • Diskussionsledaren ger respons genom att kortfattat förklara cyklerna och mekanismen bakom lokala demokratiska val.
 • Frågor och svar angående denna utläggning.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att nämna likheter/skillnader mellan hur den lokala demokratin fungerar i värdlandet och hemlandet.
 • Diskussionsledaren ger ytterligare förklaringar om det skulle uppstå missförstånd.
 • Diskussionsledaren introducerar begrepp som handlar om tilllgänglighet för lokalpolitiker och representanter (hemsidor, e-post)
 • Diskussionsledaren ber deltagarn att nämna likheter/skillnader i tillgänglighet hos politiker i värdlandet och hemlandet.

Tidsåtgång: 45 minuter

 • Diskussionsledaren och deltagarna diskuterar ett ämne som de alla är intresserade av och hur detta ämne behandlas i lokalpolitiken.
 • Allmän överenskommelse om ett gemensamt ämne.

Tidsåtgång: 15 minuter

 

Bilagor :

Bilaga 1

 

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma

 

Läranderesultat:

 

 4.1.2  Uppvisa  kunskap om förfaringssätt inom  rättsväsendet  och regeringen i värdlandet

 

4.1.3 Uppvisa grundläggande kunskaper om det politiska      systemet samt hur beslut fattas och meddelas

– förståelse för demokrati

 

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren delar ut två till tre partiprogram från lokala partier.
 • Deltagarna diskuterar i mindre grupper vilka som är kärnfrågorna i de två programmen och likheter och skillnader mellan dessa två program.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • I ett sammanträde ber diskussionsledaren varje grupp att presentera sina resultat. Vilka är deras åsikter angående de kärnfrågor som presenteras i partiprogrammen. Är partiernas lösningar samma som i deras hemländer?
 • Kort utvärdering av ämnet.

Tidsåtgång: 30 minuter

 

Den ovan presenterade workshopen kan också användas för att arbeta med det nationella politiska systemet, hur nationella val fungerar, de politiska partier som ställer upp i de nationella valen och innehållet i deras partiprogram.

 

Bilagor:

 

Video och andra användbara länkar:

https://www.hoewerktstemmen.nl/nl/