Kvinnliga migranters röster (Koda MLL2WA3W3)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 3

Workshop 3: Kvinnliga migranters röster

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Analysera medias budskap

Workshopens namn:

Kvinnliga migranters röster

Huvudsakliga kursmål:

Huvudsakliga kursmål: 3.3.1 Redogör för hur kvinnliga migranter påverkas av hur de representeras i traditionell media.

3.3.2 Debattera allvarliga problem och undersök hur särskilda budskap är utformade. Ta reda på genom kritisk granskning hur den nuvarande nyhetsrapporteringen av ett problem kan förbättras.

3.3.3 Undersök olika typer av media och utvärdera vilken av dessa som skulle passa bäst för att berätta historier om kvinnliga migranter.

Arbetsområde:

WA3: Analys av medias budskap

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timma, 30 minuter, Poster Creation

 

3.3.1 Redogör för hur kvinnliga migranter påverkas av hur de representeras i traditionell media

 

Aktivitet 1

 

 • Diskussionsledaren ska som förberedelse inför workshopen välja ett antal korta texter eller ett urval av bilder på Hur kvinnliga migranter representeras i media. Dessa bilder kommer användas när deltagarna arbetar tillsammans i små grupper.
 • Diskussionsledaren beskriver förutsättningarna för genomförandet av affisch aktiviteten och avsätter tillräckligt med tid för förtydliganden, frågor och hjälp med aktiviteten.
 • Diskussionsledaren kommer underlätta genomförandet av uppgiften genom att se till att varje grupp kan ta sig an uppgiften på ett effektivt sätt.
 • Aktiviteten som går ut på att skapa en affisch kommer att användas i den sista delen av workshopen, därför ska diskussionsledaren be gruppen att skapa en affisch som visar upp olika typer av medier som passar bäst för att berätta historierna om kvinnliga migranter.

 

Bilagor:

Bilaga 1:  Skapa en affisch

 

Video: 

2 timmar, Förbättra medias budskap

 

3.3.2 Debattera allvarliga problem och undersök hur särskilda budskap är utformade. Ta reda på genom kritisk granskning hur den nuvarande nyhetsrapporteringen av ett problem kan förbättras.

 

Aktivitet 2

 

 • Diskussionsledaren ska som en förebredelse inför aktiviteten, beroende på gruppens storlek och dynamik, antingen (i) be gruppens deltagare att ta med sig ett exempel på en medienyhet som handlar om en kvinna (ii) ta med sig ett flertal medienyheter om kvinnor, utifrån deltagarnas eget val.
 • Alternativ (1): När deltagarna kommer till workshopen har de redan genomfört efterforskningar på de medienyheter som de har valt. Deltagarna är redo att presentera uppgiften, vilket inte får ta mer än fem minuter.
 • Alternativ (2): Deltagarna ges tillräckligt med tid och får tillgång till resurser för att kunna genomföra efterforskningar av medienyheter. Deltagarna ska även förebereda en presentation som inte är längre än fem minuter.
 • Varje presentation ska handla om hur medienyheten hade kunnat förbättrats.
 • Deltagarna som inte presenterar utgör en publik och kommer att delta i en debatt.
 • Beroende på gruppens storlek, kommer kanske inte alla deltagare att kunna presentera ifall de inte blir uppdelade i par. Workshopen kan även utökas med ytterligare ett tillfälle för att alla deltagare ska få möjlighet att presentera.

 

Bilagor :

Bilaga 2: Debatten

 

Video: 

1 timma, 30 minuter

 

3.3.3

Undersök olika typer av media och utvärdera vilken av dessa som skulle passa bäst för att berätta historier om kvinnliga migranter

 

Aktivitet 3

 

 • Diskussionsledaren kommer att introducera aktiviteten som består av ett blixttal som tar en minut. Blixttalet hjälper deltagarna i gruppen att reflektera över vad de har lärt sig och om de har några kvarstående frågor från de tidigare aktiviteterna.
 • Diskussionsledaren ska förebereda för aktiviteten genom att (i) klargöra strukturen för blixttalet och (ii) skapa en översikt med hjälp av egna exempel från tidigare tillfällen.
 • Syftet med blixttalet är att hjälpa deltagarna att reflektera över vad de har lärt sig och vilka frågor som de fortfarande har/eller ytterligare frågor som har uppkommit under de tidigare aktiviteterna.
 • Diskussionsledaren ska avsluta workshopen med att låta varje deltagare presentera sitt blixttal.
 • Diskussionsledaren ska genomföra en översyn av läranderesultaten och se över hur dessa har uppfyllts samt identifiera andra erfarenheter som gruppen har fått utav övningen

 

Bilagor:

Bilaga 3: Blixttalet som tar en minut samt promenaden på en minut genom galleriet

 

Video: