Lika möjligheter och aktivt medborgarskap (AC) (Koda:SCL3WA2W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 2

Workshop 1: Lika möjligheter och aktivt medborgarskap (AC)

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Lika möjligheter och aktivt medborgarskap (AC)

Huvudsakliga kursmål:

2.1.4. Tillämpa strategier för att hantera upplevd ojämlikhet i samhället

2.1.5. Förstå strategier för övervinna hinder för lika möjligheter som erbjuds av samhället

2.3.1. Visa en förståelse för vad det innebär att vara en aktiv medborgare

2.3.2. Bli medveten om olika sätt för att bli en aktiv medborgare

2.3.3. Nyttja fördelar anknutna till aktivt medborgarskap (inlärningsmöjligheter och karriärsval)

2.3.4.  Tillämpa konceptet aktivt medborgarskap (AC) på sina egna utvecklingsmöjligheter

2.3.5. Förbereda en plan för sina egna utvecklingsmöjligheter

2.3.6. Formulera fördelar med personlig utveckling vid åberopande av sina rättigheter och sin ställning i värdsamhället.

Arbetsområde:

WA2: Deltagande

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme och 30 minuter

 

Deltagande i samhället

2.1.4. Tillämpa strategier för att hantera upplevd ojämlikhet i samhället

2.1.5. Förstå strategier för övervinna hinder för lika möjligheter som erbjuds av samhället

 

Aktivitet 1: Lika möjligheter

 • Välkomna
 • Grupparbete: Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 4. Varje grupp måste dela med sig av erfarenheter där de känner att de inte behandlades likvärdigt. Varje grupp presenterar fallen som identifierades för resten av klassen.
 • Diskussionsledaren anger definitionen av lika möjligheter. ”Lika möjligheter” innebär att alla människor har tillgång till samma möjligheter i livet oberoende av deras status i samhället eller deras personliga egenskaper såsom ras, kön, funktionshinder eller religiösa övertygelser. Diskussion följer om fallen som presenterades med den definitionen i åtanke.
 • Diskussion om varje fall: Var det orättvis behandling? Är det rättfärdigt att tro att fallet inte erbjöd lika möjligheter för alla? Om ja, hur hanterar du det? Om nej, varför var det inte orättvis behandling?
 • Diskussion: Hur vi övervinner hinder för lika möjligheter som införts av samhället.

 

Tid: 45 Minuter

 

Aktivitet 2: Projekt om deltagande

 • Diskussionsledaren presenterar följande scenario för klassen: ”En serie seminarier anordnades av lokalsamhället för invandrarkvinnor för att de skulle lära sig grekiska. Eftersom att det fanns många kandidater bestämde sig organisatören för att använda ”först till kvarn”-principen. Det är noterat att åtkomst för handikappade personer inte var möjlig eftersom att seminarierna skulle hållas i en gammal byggnad med en väldigt liten hiss och en rullstol skulle inte få plats i den.”
 • Diskussion: Erbjuder det presenterade fallet lika möjligheter för alla? Vad skulle du förändra eller inte förändra så att processen ger lika tillgång för alla?

 

Tid: 45 minuter

 

Bilagor:

Video: 

1 timme, 30 minuter

 

Aktivt medborgarskap

2.3.1. Visa en förståelse för vad det innebär att vara en aktiv medborgare

2.3.2. Bli medveten om olika sätt för att bli en aktiv medborgare

2.3.3. Nyttja fördelar anknutna till aktivt medborgarskap (inlärningsmöjligheter och karriärsval)

 

Aktivitet 3: Aktiv medborgare

 

 • Titta på videoklippklippet https://www.youtube.com/watch?v=HhBRlvDVW0k
 • Diskussion: Hur har informationen som framkommit i videoklippet påverkat din uppfattning om begreppet ”aktiv medborgare”?
 • Grupparbete: Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 4. Varje grupp diskuterar/föreslår sätt att vara aktiv i gemenskapen och hur detta kan forma/förbättra samhället
 • Varje grupp presenterar sina idéer och förslag för klassen
 • Diskussion: Hur kan aktivt medborgarskap ha en positiv inverkan på inlärningsmöjligheter och karriärval? Kan du se kopplingen?

 

Tid: 1 timme och 30 minuter

 

Bilagor :

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=HhBRlvDVW0k

1 timme  

 

Aktivt medborgarskap

2.3.4.  Tillämpa konceptet aktivt medborgarskap (AC) på sina egna utvecklingsmöjligheter

2.3.5. Förbereda en plan för sina egna utvecklingsmöjligheter

2.3.6. Formulera fördelar med personlig utveckling vid åberopande av sina rättigheter och sin ställning i värdsamhället.

 

Aktivitet 5:

 • Nu när det har diskuterats hur aktivt medborgarskap (AC) anknyter till inlärning och karriärmöjligheter, förbereder varje deltagare en plan för sin egen utveckling.
 • Varje deltagare presenterar sin plan för klassen och förklarar hur den här planen kommer att främja hans/hennes personliga utveckling och hur han/hon kan åberopa sin ställning i samhället.

 

Tid: 60 minuter

 

Bilagor:

 

Video: