Lokal orientering (Koda SCL3WA5W3)

IO4. Social och medborgerliga

Arbetsområde 5

Workshop 3: Lokal orientering

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig

Workshopens namn:

Lokal orientering

Huvudsakliga kursmål:

5.2.1 Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

5.3.1 Relatera ambitionen och den faktiska situationen

5.3.2 Formulera relaterade allmänna lärandestrategier

5.1.1 Förstå hur medborgerlig kompetens och AC kan skapa utvecklingsmöjligheter

Arbetsområde:

WA5: Förbättringsmöjligheter

WA4: Egen motivation

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Kommentarer från den experimentella workshopen Mitt drömjobb behövs under utvecklingsskedet av workshopen som består av att deltagarna får brainstorma:
Ett event som arrangeras i samarbete med ett volontärcenter i lokalområdet som presenterar sin service till deltagarna (ppt/video eller ett annat presentationsformat?)
Rese och mötesplats för alla deltagare till volontärcentret.

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.3.1 Relatera ambitionen och den faktiska situationen

 

5.3.2 Formulera relaterade allmänna lärandestrategier

 

5.2.1 Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

 

5.1.1 Förstå hur medborgerlig kompetens och  AC kan skapa utvecklingsmöjligheter

 

Introduktion till volontärarbete

Process:

 • Diskussionsledaren introducerar en anställd vid volontärcentret/eller inom den organisation där volontäruppdrag koordineras.
 • Den anställde introducerar sig själv och sedan introducerar deltagarna sig själva.
 • Den anställde förklarar organisationens/volontärcentrets huvudsakliga upppgifter och ansvarsområden
 • Den anställde förklarar även inom vilka huvudområden som centret/organisationen rekryterar volontärer.
 • Frågor och svar:

Deltagarna får möjlighet att ställa frågor.

 

 • Diskussionsledaren kan fråga varför volontärer behövs inom dessa huvudområden, ifall deltagarna inte har några frågor.

 

Tidsåtgång: 45 minuter

 

 • Deltagarna funderar över vilka förmågor och kompetenser som behövs för att arbeta som volontär: Vad är de duktiga på?
 • Tillägg: Deltagarna diskuterar vad sådana här typer av arbeten kräver av volontärerna (krav som innebär att volontären har: sociala kompetens, kan skapa kontakt, kan småprata med andra, kan förstå och respektera andra, kan planera, kan boka tider etc)
 • Svaren samlas in och kategoriseras på en whiteboard tavla/blädderblock (bilaga 1 kan användas som stöd, vilket innehåller rubriker för olika kategorier av generella förmågor och kompetenser)

 

Tidsåtgång: 35 minuter

Kort paus: 10 minuter

 

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.3.1 Relatera ambitionen och den faktiska situationen

 

5.3.2 Formulera relaterade allmänna lärandestrategier

 

5.2.1 Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

 

5.1.1 Förstå hur medborgerlig kompetens och  AC kan skapa utvecklingsmöjligheter

 

 

Volontärarbete och möjligheter till lärande

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren delar in deltagarna i grupper om 3-4 personer i varje grupp.
 • Inom varje grupp: Deltagarna gör en kort presentation av sitt drömjobb eller ett arbetsområde som de är intresserade av (för inspiration se “Mitt drömjobb”)
 • Varje gruppmedlem hjälper varje enskild deltagare att diskutera och kontrollera vilken av de specifika och allmänna förmågorna och kompetenserna inom ett volontäruppdrag som kan kopplas till deras drömjobb/det arbetsområde som deltagaren föredrar.
 • Alla deltagare får erbjuds den hjälp som beskrivs i punkten ovan.
 • Under tiden går diskussionsledaren runt till delatgarna och bidrar till diskussioner och erfarenhetsutbyten i de olika grupperna.

 

Tidsåtgång 40 minuter

 

 • Diskussionsledaren ber varje deltagare att presentera sitt drömjobb. Deltagarna ska även redogöra för vilka förmågor eller kompetenser inom ett volontäruppdrag som är relaterade till förmågor och kompetenser som är viktiga inom drömyrket.
 • Vid varje presentation kontrollerar diskussionsledaren om det finns en skillnad mellan specifika förmågor och kompetenser och generella förmågor och kompetenser.

 

Tidsåtgång för varje presentation, cirka 5- 7 minuter

 

Bilagor :

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma

 

Läranderesultat:

 

5.3.1 Relatera ambitionen och den faktiska situationen

 

5.3.2 Formulera relaterade allmänna lärandestrategier

 

5.2.1 Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

 

5.1.1 Förstå hur medborgerlig kompetens och  AC kan skapa utvecklingsmöjligheter

 

Volontärarbete som en träningsmöjlighet

 

Process:

 

 • Delvis en fortsättning av de korta individuella presentationerna.
 • Diskussionsledaren sammanfattar resultaten genom att peka ut några tydliga paralleller om dessa inte har nämnts i presentationerna. Diskussionsledaren sammanfattar sedan övningen genom att göra en lista på generella förmågor och kompetenser som krävs inom alla typer av yrken och som även behövs för att utföra ett volontäruppdrag
 • Diskussionsledaren använder den resterande tiden till att diskutera hur volontärarbete kan utgöra en väg till drömyrket/ eller möjliggör för en individ att arbeta inom ett område som denne tycker mycket om.
 • Stödja alternativa frågeställningar: Hur skulle du få andra att ta på sig ett volontäruppdrag ? Vilka argument skulle du framföra?
 • Diskussionsledaren sammanfattar resultaten och kopplar erfarenheter till en möjlighet att integreras i värdlandet och vad som måste hanteras/utvecklas.

 

Tidsåtgång: 1 timma

 

Bilagor:

Video: