Medie-och informationskunnighet, är det viktigt ? (Koda MLL1WA1W2)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 1

Workshop 2: Medie-och informationskunnighet, är det viktigt ?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Medie-och informationskunnighetens påverkan på vardagslivet

Workshopens namn:

Medie-och informationskunnighet, är det viktigt ?

Huvudsakliga kursmål:

1.2.1 Argumentera över medias påverkan på samhället utifrån ett personligt perspektiv

1.2.2 Beskriv hur media används för att påverka individers åsikter och möjligheter att bilda sig en uppfattning i olika frågor

Arbetsområde:

WA1: Medieformer och mediekunnighet

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

1

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1.5 timma

 

Läranderesultat

1.2.1 Argumentera över medias påverkan på samhället utifrån ett personligt perspektiv

 

Aktivitet 1

 • Video Nummer 1: Diskussionsledaren introducerar workshopen genom att informera deltagarna om att de kommer att se en video som introducerar medie-och informationskunnighet/media och att deltagarna ska anteckna under tiden som de ser på videon.
 • Efter att deltagarna har sett klart på videon ska diskussionsledaren be hela gruppen att dela med sig av sina anteckningar. Diskussionsledaren kommer att skriva upp centrala ord, fraser, kommentarer och observationer på ett blädderblock eller på en whiteboard, för att hela gruppen ska se de centrala orden, fraserna och observationerna som har antecknats.
 • Vid slutet av den här delen av aktiviteten, kommer diskussionsledaren att dela upp gruppen i två mindre grupper. Grupp 1 ska diskutera, anteckna idéer och kommenterarer till rubriken “ Alla är en expert”. Grupp 2 ska diskutera rubriken “ Alla har något att säga”.
 • Efter att diskussionen i mindre grupper har avslutats ska diskussionsledaren uppmuntra grupperna att dela med sig av innehållet i respektive grupps diskussion.
 • Diskussionsledaren avslutar aktiviteten genom att inleda en reflekterande diskussion, som inkluderar kommentarerna från videon och från gruppövningarna.

 

Bilagor:

 

Video: 

Video Nummer 1:

https://www.youtube.com/watch?v=M89_wjcwzfY

1 timma, 15 minuter

 

1.2.2 Beskriv hur media används för att påverka individers åsikter och möjligheter att bilda sig en uppfattning i olika frågor

 

 • Video nummer 2: Diskussionsledaren kommer att visa videon till 0:23, vilket avslutas med att deltagarna tillfrågas om hur många timmar de använder medier.
 • Vid den här tidpunkten visar diskussionsledaren informationsgrafiken Du är median som du äter och diskuterar sedan exemplen med gruppen. Sedan instrueras varje deltagare till att använda exemplen i informationsgrafiken ´mediapyramid´ för att reflektera över sin egen mediakonsumtion genom att lägga ihop alla timmar som de använder för varje aktivitet.

Diskussionsledaren avslutar övningen genom att be varje deltagare att berätta hur många timmar som de använder media och vilken medieform som de använder. Diskussionsledaren ska även ha tillräckligt med tid för en frågestund, diskussion och debatt.

 • Deltagarna arbetar i par och ges tillräckligt med tid för att fullt ut kunna reflektera över hur de anser att samhället påverkas av media. Exempelvis, genom att undersöka hur kvinnor porträtteras annorlunda i medier än män, eller hur kvinnor från olika kulturer porträtteras annorlunda än ursprungsbefolkningar. Varje par hjälper varandra med att förbereda en kort presentation över hur de anser att media påverkar samhället. Diskussionsledaren antecknar och gör en sammanfattning med hela gruppen som avslutar diskussionen.

Bilagor :

Bilaga 1 Du är median som du äter

Video: 

Video Nummer 2: https://www.youtube.com/watch?v=AD7N-1Mj-DU​

1 timma, 15 minuter

 

 

Aktivitet 3

 

 • Beroende på gruppens nivå och självsäkerhet kan diskussionsledaren välja en av följande alternativ:
 • Alternativ (1): Diskussionsledaren ger exempel på ett stort antal bilder/historier där deltagarna ombeds välja den som tilltalar dem mest. Bilderna kan exempelvis föreställa kvinnor i media eller inom aktuella medierubriker.
 • Alternativ (2): Diskussionsledaren ger resurser och tid för att varje deltagare ska kunna leta upp den mest tilltalande bilden/historien som de kan hitta på internet eller från en tidning/magasin som de har fått av diskussionsledaren.
 • Varje deltagare ges tillräckligt med tid för att tänka på varför en bild tilltalar dem och reflektera över hur bilden/historien hjälper dem att forma en åsikt eller skapa en uppfattning.
 • Deltagarna arbetar i par och varje deltagare berättar om sin bild/historia samt varför de har valt den. Detta diskuteras genom att deltagarna ställer frågor till varandra och besvarar varandras frågor. Mot slutet av övningen ska varje deltagare berätta om partnerns bild/historia och varför partnern har valt den specifika bilden/historian.
 • Diskussionsledaren avslutar workshopen med att visa videon samt slutet på videon. Gruppen har därefter en avslutande diskussion om kvinnor i media.

Bilagor:

Bilaga 3 Bilder av kvinnor

Video:  

Video Nummer 3: https://www.youtube.com/watch?v=ykr5iFZQnGI