Trovärdighet, tillförlitlighet och säkerhet inom media (Koda MLL2WA2W2)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 2

Workshop 2: Trovärdighet, tillförlitlighet och säkerhet inom media

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Tillgång och användning av media

Workshopens namn:

Trovärdighet, tillförlitlighet och säkerhet inom media

Huvudsakliga kursmål:

2.1.1 Reflektera över hur olika former av media skapas för användning av individer med olika förmågor

2.1.2 Redogör för hur internetmedier kan användas tryggt och säkert

2.1.3 Beskriv hur tillgång skapas till olika former av media och hur trovärdigheten och källornas tillförlitlighet kan kontrolleras

Arbetsområde:

WA2: Tillgång och användning av medier

Tidsåtgång:

4.5 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timma, 30 minuter, tillgång och användning av media

 

2.1.1 Reflektera över hur olika former av media skapas för användning av individer med olika förmågor

 

Aktivitet 1

 

 • Diskussionsledaren organiserar en övning med blixttal, som de också modererar.
 • För att aktiviteten ska lyckas, behöver diskussionsledaren förbereda deltagarna inför workshopen genom att de ska få ta del av påståendena i bilagan.
 • Det är viktigt att diskussionsledaren ger varje person maximalt fem minuter för sin presentation.
 • Övningen med blixttal utgör en möjlighet att upptäcka olika perspektiv på hur medier når ut till olika målgrupper genom ett flertal olika källor. Övningen ökar även medvetenheten om ämnet/problemen och möjliggör ett utbyte av kunskap och erfarenheter.
 • Diskussionsledaren ska genomföra en frågestund, som avslutning på övningen, för att underlätta för deltagarna att reflektera över följande punkter: (i) hur olika samhällen kan delta i konversationer och (ii) hur dessa olikartade samhällen kan synliggöras genom olika former av media.
 • Diskussionsledaren ska genomföra en översyn av läranderesultaten och se över hur dessa har uppfyllts samt identifiera andra erfarenheter som gruppen har fått utav övningen.

Bilagor:

Bilaga 1: Övning med blixttal

Video: 

1 timma, Var säker, var trygg

 

2.1.2 Redogör för hur internetmedier kan användas tryggt och säkert

 

Aktivitet  2

 

 • Diskussionsledaren kommer att bygga på det föregående utbildningstillfället genom att sätta i sammanhang behovet av en trygg, säker och ansvarsfull internetanvändning. Diskussionsledaren förklarar i en instruktion till gruppen att workshopen kommer att bestå av att deltagarna genomför en undersökning på internet för att komma fram till gruppens topp 10 regler för att använda internet på ett ansvarsfullt sätt och vara säker online.
 • Beroende på storlekens och gruppens förmåga, ska diskussionsledaren uppmuntra deltagarna till att genomföra den digitala undersökningen självständigt eller parvis.
 • Diskussionsledaren ska därefter förbereda gruppen för att delta i en gruppdiskussion med målet att alla som har arbetat självständigt eller i par kan presentera sin resultat för hela gruppen. Gruppen ska sedan genom konsensus komma fram till tio regler som de kan dela med sig av till andra kvinnliga migranter.
 • Avslutningsvis ska diskussionsledaren visa Youtube videon.
 • Diskussionsledaren ska genomföra en översyn  av läranderesultaten och se över hur dessa har uppfyllts samt identifiera andra erfarenheter som gruppen har fått utav övningen

 

Bilagor :

Bilaga 2: Topp 10 regler

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=25G4tLVH1JE

2 timmar, Trovärdig, Tillförlitlig

 

2.1.3 Beskriv hur tillgång skapas till olika former av media och hur trovärdigheten och källornas tillförlitlighet kan kontrolleras

 

Aktivitet 3

 

 • Diskussionsledaren introducerar aktiviteten genom att introducera innehållet i videon och sätta det i ett sammanhang med temat för den aktuella workshopen.
 • Diskussionsledaren ska förebereda gruppen innan de ser på videon genom att be dem att anteckna det centrala temat i videon för att det ska identifieras och diskuteras inom gruppen. På grund av detta, måste tillräckligt med tid avvaras för denna diskussion.
 • Diskussionsledaren ska som förberedelse för aktiviteten, välja ett stort antal aktuella nyhetsartiklar som enkelt kan följas upp och som går att undersöka ytterligare online. Gruppen ombeds att läsa nyhetsartikel och använda antingen 5x Varför eller SMART kontrollen för att (i) kritiskt granska artikeln och (ii) jämföra artikeln med andra perspektiv som återfinns på internet.
 • Diskussionsledaren ska underlätta aktiviteten genom att vara säker på att hela gruppen förstår uppgiften. Diskussionsledaren ska dela in deltagarna i mindre grupper vid genomförandet av uppgiften. Under aktivitetens gång ska diskussionsledaren gå runt till varje grupp för att se hur det går med uppgiften.
 • Varje grupp ska ges tillräckligt med tid för att genomföra uppgiften och presentera sina svar. Diskussionsledaren ska även ge deltagarna möjlighet att svara på och ställa frågor till varandra.
 • Diskussionsledaren ska genomföra en översyn av läranderesultaten och se över hur dessa har uppfyllts samt identifiera andra erfarenheter som gruppen har fått utav övningen.

Bilagor:

Bilaga 3:  Tänk kritiskt

Video: