Vad är medborgarskap? (Koda SCL4WA4W2)

IO4. Social och medborgerlig

Arbetsområde 4

Workshop 2: Vad är medborgarskap?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och Medborgerlig

Workshopens namn:

Introduktionstillfälle om kultur

Huvudsakliga kursmål:

4.2.1 Visa på en förståelse för konceptet aktivit medborgarskap

4.2.2 Ge exempel som påvisar aktivt medborgarskap

4.2.5 Visa på en förståelse för hur aktivt medborgarskap kan bidra till olika samhällen

Arbetsområde:

WA4: Medborgelig kompetens

WA4: Aktivt medborgarskap

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 15 minuter

 

Läranderesultat :

4.2.1 Visa på en förståelse för konceptet aktivit medborgarskap

4.2.2: Ge exempel som påvisar aktivt medborgarskap

 

Process:

Introduktion till konceptet aktivt medborgarskap 

 

 • Diskussionsledaren förklarar vilket syftet är med dagens workshop.
 • Diskussionsledaren visar en introduktionsvideo om medborgarskap
 • Diskussionsledaren delar upp deltagarna i grupper om 3 till 4 deltagare i varje grupp.
 • Inom varje grupp diskuterar deltagarna vilka ämnen som videon tar upp.
 • De olika ämnena skrivs upp på separata post-it lappar.

 

Tidsåtgång 30 minuter

 

 • Diskussionsledaren samlar in post-it lapparna.
 • Diskussionsledaren sorterar post-it lapparna på ett interaktivt sätt tillsammans med deltagarna.
 • Diskussionsledaren sammanfattar resultatet genom att beskriva de huvudsakliga områden atom inkluderas i ett aktivt medborgarskap: att aktivt kunna välja sin egen karriär, använda sina talanger, aktiv i ett demokratiskt samhälle, aktivt kunna uttrycka sina demokratiska rättigheter och uppfylla sina skyldigheter.
 • Diskussionsledaren bjuder in deltagarna till att tala om skillnaderna mellan värdlandet och hemlandet: Finns det en skillnad mellan män och kvinnor?

 

Tidsåtgång: 30 minuter

15 minuters paus

 

Bilagor:

Video och andra  användbara länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=_NFKJtDwZqI
NL video medborgarskap

Duration: 1 timma och  30 minuter

 

Läranderesultat:

4.1.1: Demonstrera en förståelse för konceptet aktivt medborgarskap

4.1.2: Ge exempel på vad ett aktivt medborgarskap innebär

 

Aktivt medborgarskap historien om …..

Process:

Diskussionsledaren introducerar gästen

 • Gästen berättar (hennes) egen historia om hur hon blev en aktiv medborgare: genom en intregrationsprcess med målsättningen att skapa  en egen karriär  och få en egen inkomst: gästen illustrerar en historia som referar  till de barriärer som behövde övervinnas (karriärperspektiv, anseende, stereotyper, utvecklande av förmågor och kompetenser, barnomsorg, partner etc)
 • Gästen illustrera vad som var nytt för henne;
 • Frågor och svar: Deltagarna får möjlighet att ställa frågor.

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Diskussionsledaren tackar gästen
 • Diskussionsledaren delar upp deltagarna i små grupper.
 • Deltagarna diskuterar vad de anser är skillnaden mellan värdlandet och hemlandet när det kommer till individens rättigheter.
 • Resultaten från de små grupperna samlas in.
 • Diskussionsledaren sammanfattar gruppernas resultat genom att referera till individens huvudsakliga rättigheter i värdlandet: möjligheten att fritt välja sin karriär, utbildning, religion och en partner.

 

Tidsåtgång: 40 minuter

10 minuters paus

 

Bilagor :

Ref nummer

 

Video och andra användbara länkar:

Tidsåtgång: 1  timma

 

Learning outcomes:

 

4.1.4 Demonstrera en förståelse för hur ett aktivt medborgarskap kan bidra till olika samhällen

4.1.2  Ge exempel som demonstrerar ett aktivt medborgarskap

 

Introduktion till skyldigheter i ett demokratiskt samhälle

Process:

 • Diskussionsledaren utmanar grupperna till att fundera över om det finns situationer när människor kan kräva rättigheter och frihet utan att behöva göra något för att få ta del av detta.
 • Diskussionsledaren förklarar att “”göra något i utbyte” är vad som menas med en “skyldighet”.
  Diskussionsledaren ber deltagarn att komm app med skyldigheter som kan relateras till:
  • Rösträtt
  • Rätten att välja sin egen karriär
  • Rätten till utbildning
  • Yttrandefrihet
 • Diskussionsledaren frågar vilka förmågor och kompetenser som behövs för att ta del av dessa rättigheter  (referera till ett integrationsprogram)
 • Diskussionsledaren avslutar övninge med att sammanfatta de huvudsakliga rättigheterna och skyldigheterna ännu en  gång. (bilaga 2)

 

Bilagor:

Bilaga 1; bilaga 2

 

Video och andra användbara länkar: