Var aktiv i lokalområdet (Koda SCL3WA5W1)

IO4. Social och medborgerliga

Arbetsområde 5

Workshop 1: Var aktiv i lokalområdet

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig

Workshopens namn:

Bygg upp lokalsamhället

Huvudsakliga kursmål:

5.1.2 Formulera lärande och/eller inriktningsmål

 5.1.3 Ha kunskap om var det går att söka efter lärande och/eller inriktningsmål

5.2.1 Ha en förståelse för de egn kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur de relateras till social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde:

WA5: Förbättringsmöjligheter

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Deltagarna ombeds att fråga 5 personer som de känner (alla dessa ska inte vara familjemedlemmar) om vad de är duktiga på och vad de tycker om att göra

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång 1 timma och 20 minuter

 

Läranderesultat:

5.1.2 Formulera lärande och/eller inriktningsmål

5.1.3 Ha kunskap om var det går att söka efter lärande och/eller inriktningsmål

Upptäck dina egna upplevelser

 

Process:

 • Diskussionsledaren ger en förklaring till de huvudsakliga målen med dagens workshop.
 • Diskussionsledaren delar upp deltagarna i små grupper med 3 till 4 personer i varje grupp.
 • Deltagarna presenterar resultaten från sina 5 korta intervjuer, inom varje grupp. Resultaten ska bestå av en lista över deltagarnas kompetenser och vad de tycker om att göra.
 • Listan diskuteras och utökas: Håller alla med om vad som står på listan, vad ska strykas från listan och varför ? Vad ska läggas till på listan ?
 • Deltagarna ombeds sedan att nämna ett område som de är duktiga på och ett område som de vill utveckla eller förkovra sig inom.
 • Ifall en deltagare inte kommer på något område som de är duktiga på och ett område som de vill utveckla, kan diskussionsledaren hjälpa till genom att fråga efter deltagarens intressen. Deltagarens intresse kan utgöra ett område som denne vill utveckla ytterligare.

 

Tidsåtgång: 45 minuter

 

 • Diskussionsledaren skriver upp på tavlan de alternativ som varje deltagare har valt.
 • Diskussionsledaren går igenom varje alternativ var för sig på listan, om något alternativ inte är tydligt, kan diskussionsledaren be deltagaren att beskriva vilken typ av aktivitet som deltagaren kan utföra/ som deltagaren kan praktisera.
 • Resultat: Lista på aktiviteter och hur dessa kan användas.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

10 minuters paus

 

Bilagor:

Bilaga 1 (valbar)

 

Video: 

 

Tidsåtgång: 1 timma och 20 minuter

 

Läranderesultat:

5.1.2 Formulera lärande och/eller inriktningsmål

5.1.3 Ha kunskap om var det går att söka efter lärande och/eller inriktningsmål

Alternativ inom lokalområdet

 

Process:

 • Diskussionsledaren grupperar aktiviteterna som kan relateras till varandra. Därefter ska diskussionsledaren bild nya små grupper av deltagare som är intresserade av samma område.
 • Gruppdeltagarna i de nya grupperna sitter tillsammans.
 • Diskussionsledaren instruerar varje grupp till att fundera över var och hur de nämnda aktiviteterna äger rum.
 • Diskussionsledaren samlar in resultaten från diskussionerna, i ett plenarsammanträde.
 • Resultatet från diskussionerna är troligtvis relaterad till olika yrken, därför är det bra om diskussionsledaren föreslår alternativ som kan genomföras som en del av ett volontäruppdrag.

 

Tidsåtgång: 45 minuter

 

 • Diskussionsledaren frågar om deltagarna vet var i lokalområdet som dessa aktiviteter äger rum.
 • Diskussionsledaren påpekar att de flesta volontäruppdrag (i Nederländerna) koordineras genom olika grannskapscentrum.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att söka på internet, för att ta reda på var de kan hitta information om volontäruppdrag i lokalområdet.
 • Diskussionsledaren beskriver följande uppgift för deltagarna: Gå till organisationen som erbjuder volontäruppdrag inom det område som du är intresserad av. Fråga  hur volontäruppdraget fungerar. Reflektera och svara därefter: A. Vilka är kraven för att ta på sig ett volontäruppdrag hos er? B. Vad tror du att du ytterligare kan lära dig av att arbeta som volontär (hur kan det hjälpa dig i din integrationsprocess)
 • Diskussionsledaren avslutar uppgiften och frågar deltagarna om de har förstått uppgiften.

 

Tidsåtgång 35 minuter

 

Bilagor :

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 20 minuter  

 

Läranderesultat:

5.1.2 Formulera lärande och/eller inriktningsmål

5.1.3 Ha kunskap om var det går att söka efter lärande och/eller inriktningsmål

5.2.1  Ha en förståelse för de egn kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur de relateras till social och medborgerlig kompetens

 

Samla erfarenheter

 

Process:

 • Diskussionsledaren kan använda den resterande tiden till att låta deltagarna förbereda sig för besöket hos organisationen som organiserar volontäruppdrag.

 

Eller också kan

 

Diskussionsledaren välja att diskutera den respons som deltagarna fick från sitt besök, vid ett annat tillfälle.

 

 • Diskussionsledaren bearbetar den respons som deltagarna fick på sitt besök, genom att ta upp följande frågor:

 

Går det att delta i den utvalda aktiviteten?

 

 • Vilka är de krav som deltagarna måste uppfylla (tidsåtgång, barnomsorg, transport, språkkunskaper, klädkod…?)

 

 • Hur kan deltagarna leva upp till dessa krav?

 

 • Förslag från andra deltagare angående volontäruppdraget?

 

 • Hur kan uppdraget bidra till din integrationsprocess? Utveckla diskussionen genom att samla in idéer och förslag  från andra deltagare.

Bilagor:

Video: