Πνευματικά Προϊόντα

Αυτό το προϊόν είναι ένα πλήρες Πλαίσιο Προσόντων (QF) για την Κοινωνική Ικανότητα και την Ικανότητα του Πολίτη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων(EQF), σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο ΕΠΑ. Το ΠΠ παρουσιάζει τις Περιοχές Εργασίας (Διαστάσεις) που εκφράζονται σε Μαθησιακά Αποτελέσματα για Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες (ΓΔΙs)

Το Πλαίσιο Προσόντων για την Κοινωνική Ικανότητα & την ικανότητα του Πολίτη έχει 2 καινοτομίες:

  1. Για την ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται (δηλαδή την ομάδα-στόχο – γυναίκες μετανάστριες και τον σκοπό που είναι η ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη). Ως εκ τούτου, το Πλαίσιο Προσόντων για την Κοινωνική Ικανότητα και την Ικανότητα Πολίτη σέβεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς αλλά ταυτόχρονα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα πλαίσια και πτυχές των ικανοτήτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας και την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
  2. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν ποια μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε στάδιο της κλίμακας του ενεργού πολίτη. Επομένως, το Πλαίσιο Προσόντων παρουσιάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε στάδιο (στάδιο 1-6 σύμφωνα με την κλίμακα της ΕΠ). Τα μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε στάδιο θα είναι σωρευτικά. Μόλις επιτευχθούν τα ΜΑ (μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων και εργαστηρίων που ορίζονται σε αυτό το στάδιο), η γυναίκα μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Αυτό το προϊόν είναι ένα πλήρες πλαίσιο προσόντων για την πολιτιστική γνώση και έκφραση σύμφωνα με το ΕΠΠ, τηρώντας τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο ΕΠΑ. Το Πλαίσιο Προσόντων θα παρουσιάσει τις περιοχές εργασίας (διαστάσεις) που εκφράζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα για γνώση, δεξιότητες και ικανότητες

Το Πλαίσιο Προσόντων για την Ικανότητα της Πολιτιστικής Γνώσης και Έκφρασης έχει 2 καινοτομίες όπως περιγράφονται στο προηγούμενο προϊόν:

  1. Η ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (δηλαδή η ομάδα-στόχος είναι οι γυναίκες μετανάστες και ο σκοπός είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας). Συνεπώς, τα μαθησιακά αποτελέσματα θα είναι συγκεκριμένα και θα επικεντρώνονται στις ανάγκες της ομάδας στόχου.
  2. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν ποια μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε στάδιο. Ως εκ τούτου το Πλαίσιο Προσόντων θα παρουσιάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα ανά στάδιο (στάδιο 1-6 σύμφωνα με την κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη). Τα μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε στάδιο θα είναι σωρευτικά. Μόλις επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα (μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων και εργαστηρίων που ορίζονται σε αυτό το στάδιο), η γυναίκα μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Αυτό το προϊόν είναι ένα πλήρες Πλαίσιο Προσόντων για τον αλφαβητισμό στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το Πλαίσιο Προσόντων θα παρουσιάσει τις περιοχές εργασίας (διαστάσεις) που εκφράζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα για γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Όπως υποδεικνύεται στα προηγούμενα Προϊόντα,  το Πλαίσιο Προσόντων θα παρουσιάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα ανά στάδιο (στάδιο 1-6 σύμφωνα με την κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη).
Η ικανότητα αυτή είναι πολυδιάστατη καθώς αναφέρεται σε :

  1. Ψηφιακές ικανότητες
  2. Ικανότητες κριτικής σκέψης
  3. Ικανότητες επικοινωνίας (δημιουργία περιεχομένου)
  4. Κοινωνικές ικανότητες (κοινωνική συμμετοχή)

Αυτό το προϊόν αναφέρεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 42 βιωματικών και καινοτόμων εργαστηρίων για την ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν στα 3 Πλαίσια Προσόντων που αναπτύχθηκαν (Π1, Π2, Π3). Κάθε εργαστήριο θα εξετάσει ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα που προσδιορίζονται στα 3 Πλαίσια Προσόντων.
Ειδικότερα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής & Πολιτικής Ικανότητας, της Πολιτιστικής Ευαισθητοποίησης και της Έκφρασης και της Ικανότητας αλφαβητισμού στα μέσα επικοινωνίας, η κοινοπραξία θα σχεδιάσει:

  • βιωματικά εργαστήρια – τα βιωματικά εργαστήρια διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια για την ανάπτυξη “μαλακών δεξιοτήτων” όπως την ομαδικότητα αλλά η βιωματική προσέγγιση για τη διδασκαλία αυτών των ικανοτήτων είναι νέα.
  • Άλλα καινοτόμα εργαστήρια – με τον όρο καινοτόμα αναφερόμαστε σε καινοτόμους τρόπους παράδοσης, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εμπλοκή, η παρατήρηση, η αντανάκλαση κλπ.

Αυτό το προϊόν είναι ένα ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης που θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά (στο ηλεκτρονικό εργαλείο EMKIT2).
Στο έργο EMKIT2, το εργαλείο αξιολόγησης αξιολογεί το στάδιο στο οποίο είναι η γυναίκα μετανάστης σύμφωνα με την Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη. Θα αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο που θα καλύπτει τα αποτελέσματα καθενός από τα 6 στάδια και θα καλύψει διάφορες κοινές διαστάσεις που σχετίζονται με τα 6 στάδια όπως: επίπεδο κινήτρου, ευαισθητοποίηση σταδιοδρομίας, κοινωνικό δίκτυο, κοινωνική και ατομική ικανότητα, πολιτιστική συνείδηση, -Επίπεδο διαχείρισης. Με βάση τις απαντήσεις που δίνονται, ένας αλγόριθμος θα υπολογίσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια γυναίκα.

Το εργαλείο αξιολόγησης είναι σε ψηφιακή μορφή και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του έργου EMKIT2.

Το Προϊόν αυτό αναφέρεται στη μετατροπή των 42 οδηγών μεθοδολογίας για τα εργαστήρια σε 42 μοναδικά ψηφιακά εργαλεία. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ του κάθε εργαλείου που σημαίνει ότι κάθε εργαλείο έχει σχεδιαστεί με μοναδικό τρόπο με βάση το περιεχόμενο του οδηγού μεθοδολογίας.

Παρόλο που οι οδηγοί έχουν κοινή μορφή (δηλαδή επισκόπηση του εργαστηρίου, εις βάθος περιγραφή του εργαστηρίου, προκλήσεις που απευθύνεται, αναμενόμενα αποτελέσματα, βήμα προς βήμα οδηγίες κλπ.), κάθε εργαλείο είναι μια διαφορετική μικρή ιστοσελίδα με εικόνες σχετικές με το εργαστήριο και στοιχεία που μπορείς να τα ενεργοποιήσεις(ανοίξεις).