Intellektuella Resultat

Detta resultat är ett fullständigt Kvalifikationsramverk (KR) för SC-kompetensen enligt EQF med respekt för de generella riktlinjerna som satta av ERF. KR kommer att presentera Arbetsområdena (Dimensioner) uttryckt i Läranderesultat (LR) för Kunskap, Färdigheter och Kompetenser (KFK-er)

 

Den Sociala & Medborgerliga Kompetensen KR har 2 innovationer:

  1. Utvecklingen av LR tar i beaktande sammanhanget inom vilket KR utvecklas, (där målgruppen är kvinnliga migranter och syftet är att uppnå Aktivt Medborgarskap). Därför kommer KR för Sociala och Medborgerliga kompetenser att respektera ERF, men kommer att fokusera på specifika sammanhang och aspekter av kompetensen som relaterar till tillgång till Grundläggande Yrkesutbildning och arbetsmarknaden, samt att uppnå aktivt medborgarskap.
  2. Det är viktigt att identifiera vilka LR som bör uppnås vid varje nivå av den aktiva medborgarskapsstegen. Därför kommer KR-en att presentera LR-en för varje nivå (nivå 1-6 enligt AM-stegen). LR-en vid varje nivå kommer att vara kumulativa. När väl LR-en är uppnådda (via implementeringen av aktiviteter och workshops definierade vid varje nivå) kan kvinnorna gå vidare till nästa nivå.

Detta resultat är ett komplett Kvalifikationsramverk för Kulturell Medvetenhet och Uttryck enligt EQF med respekt för de allmänna riktlinjerna som anges i ERF. KR kommer att presentera Arbetsområdena (Dimensioner) uttryckta i Lärandemål för Kunskap, Färdigheter och Kompetenser.

 

KR för kompetens inom Kulturell Medvetenhet och Uttryck har 2 innovationer som beskrivs i den föregående delen:

  1. Utvecklingen av Inlärningsresultaten tar hänsyn till sammanhanget i vilket Kvalifikationsramen utvecklas (dvs målgruppen är kvinnliga migranter och syftet är tillgång till arbetsmarknaden). Därför kommer inlärningsresultaten att vara specifika och fokuserade på målgruppens behov.
  2. Det är viktigt att identifiera vilka Inlärningsresultat som bör uppnås vid varje nivå. Därför kommer KR att presentera LR-en per nivå (nivå 1-6 enligt den aktiva medborgarskapsstegen). LR-en vid varje nivå kommer att vara kumulativa. När väl LR-en är uppnådda (via implementeringen av aktiviteter och workshops definierade vid varje nivå) kan kvinnorna gå vidare till nästa nivå.

Detta resultat är ett komplett Kvalifikationsramverk för Mediekunskap enligt EQF. KR kommer att presentera Arbetsområdena (Dimensioner) uttryckta i Lärandemål för Kunskap, Färdigheter och Kompetenser. Som angivet i tidigare delar kommer KR att presentera LR-en per nivå (nivå 1-6 enligt den aktiva medborgarskapsstegen).

Denna kompetens har flera dimensioner som den tar upp:

  1. Digital Kompetens
  2. Kompetenser i Kritiskt Tänkande
  3. Kommunikativa förmågor (skapande av innehåll)
  4. Sociala Kompetenser (socialt deltagande)

Detta resultat hänvisar till design och utveckling av 42 erfarenhetsbaserade och innovativa workshops för utveckling av Lärandemål som identifierats i de 3 Kvalifikationsramverk som utvecklats (O1, O2, O3). Varje workshop kommer att adressera en eller flera Lärandemål identifierade i de 3 KR-en.

Mer specifikt, kommer konsortiet att utforma följande för utvecklingen av de Sociala & Medborgerliga Kompetenserna, kompetens i Kulturell Medvetenhet och Uttryck samt Mediekunskap:

  • Erfarenhetsbaserade workshops – Erfarenhetsworkshops har funnits i många år för utvecklingen av ”mjuka färdigheter” så som team building, men den erfarenhetsbaserade metoden för att lära ut dessa kompetenser är ny.
  • Andra innovativa workshops – med innovativt menar vi innovativa leveranssätt så som indelat lärande, engagemang, iakttagande, reflektion osv.

Detta resultat är ett digitalt utvärderingsverktyg som kommer att finnas tillgängligt online (på EMKIT2 online-verktyg).

I EMKIT2 kommer utvärderingsverktyget att utvärdera vilken nivå en kvinna ligger på enligt den aktiva medborgarskapstegen. Ett frågeformulär som adresserar resultaten av varje av de 6 nivåerna kommer att utvecklas och det kommer att täcka flera gemensamma dimensioner relaterade till alla 6 nivåer som:

Motivationsnivå, karriärsmedvetenhet, socialt nätverk, social och medborgerlig kompetens, kulturell medvetenhet, mediakunskap, självförvaltningsnivå. Baserat på de angivna svaren kommer en algoritm att kalkylera vilken nivå en kvinna ligger på.

Bedömningsverktyget kommer att vara i en digital form och vara tillgänglig via EMKIT2-hemsidan.

Detta resultat hänvisar till konvertering av 42 metodguider för workshops till 42 unika digitala verktyg. Här bör vi betona UNIKHETEN för varje verktyg, vilket innebär att varje verktyg är unikt utformat baserat på innehållet i metodguiden.

Även om guiderna har ett gemensamt format (dvs. en översikt över workshopen, Djupgående beskrivning av workshopen, Utmaningar den adresserar, Förväntade Resultat, Steg för Steg-instruktioner osv.) är varje verktyg en individuell ”mini”-hemsida med bilder som är relevanta för workshopen samt klickbara element.