ΜΜΕ, Πολιτισμός και Εγώ (Κωδικός MLL2WA1W4)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 4: ΜΜΕ, Πολιτισμός και Εγώ

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Μέσα επικοινωνίας, πολιτιστικές αξίες και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

 ΜΜΕ , Πολιτισμός και Εσύ

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.3.1 Να μπορείτε να αναφέρετε τα διάφορες μορφές των μέσων
ενημέρωσης που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση.

1.3.2 Να αναφέρετε πώς χρησιμοποιούνται τα διαφορετικά μέσα για να διαμορφώνουν και να διαχέουν τις διάφορες πολιτιστικές αξίες.

1.3.3 Να συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις χώρες υποδοχής και στις χώρες προέλευσης αλλά και περιγράφετε τις ομοιότητες και τις διαφορές στον πολιτισμό και τις αξίες.

Τομέας {εις) εργασίας:

WA1: Μορφές μέσων επικοινωνίας και σχετικές ικανότητες

Διάρκεια:

4.5 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Projector και Υ/Η

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, post its κ.λπ.

Επιπλέον δωμάτια

Υπόλοιπα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα, 15 λεπτά, Πάνελ Ειδικών

 

 1.3.1 Να μπορείτε να αναφέρετε τα διάφορες μορφές των μέσων ενημέρωσης που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση.

 

Δραστηριότητα 1

 • Ο Διαμεσολαβητής δημιουργεί μια δραστηριότητα ειδικού πάνελ, την οποία θα ελέγξει. Εάν το μέγεθος της ομάδας επιτρέπει τη δημιουργία δύο ομάδων, μία ομάδα θα αναλάβει το ρόλο ενός κοινού και μια ομάδα θα σχηματίσει την ομάδα εμπειρογνωμόνων. οι ρόλοι θα αντιστραφούν
 • Για να είναι επιτυχημένη η δραστηριότητα, ο Διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση που θα μοιραστούν ως μέλη της ειδικής ομάδας. Είναι σημαντικό κάθε παρουσίαση να βασίζεται στο ίδιο θέμα αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
 • Είναι σημαντικό ο Διαμεσολαβητής να παρέχει άφθονο χρόνο στην Ομάδα Ειδικών για να διασφαλίσει ότι οι μεμονωμένες παρουσιάσεις δίνουν διαφορετικές προοπτικές.
 • Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα παρέχει την ευκαιρία να διερευνήσει πολλαπλές προοπτικές σχετικά με το θέμα Τι μορφή μέσων προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση και πώς. Θα συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα / θέματα και θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων / εμπειριών.
 • Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας από το πάνελ των ειδικών, ο Διαμεσολαβητής εκμάθησης θα εμπλέξει ολόκληρη την ομάδα σε μια συνεδρία Ερωτήσεων και Απαντήσεων για να διευκολύνει τον προβληματισμό σχετικά με (i) την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους και (ii) πώς η δραστηριότητα έχει ενοποιήσει τις γνώσεις τους και την εμπειρία.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη μάθηση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1:  Άσκηση Πάνελ Ειδικών

 

Video:

1 ώρα, 30 λεπτά ΜΜΕ , Πολιτισμός και Εσύ

 

1.3.2 Να αναφέρετε πώς χρησιμοποιούνται τα διαφορετικά μέσα για να διαμορφώνουν και να διαχέουν τις διάφορες πολιτιστικές αξίες.

 

Δραστηριότητα 2

 • Ο Διαμεσολαβητής εκμάθησης θα ενημερώσει την ομάδα για την πρακτική δραστηριότητα του εργαστηρίου. Τη μορφή δραστηριότητας ενός ανεκδότου ως άσκηση που περιλαμβάνει θέματα αφήγησης ιστοριών και ερωτήσεις που προκαλούν ιστορία για να εμπλέξουν την ομάδα στην ανταλλαγή των εμπειριών τους.
 • Ο Διαμεσολαβητής εκμάθησης δεσμεύει την ομάδα να εξερευνήσει μια ποικιλία παραδειγμάτων ανέκδοτων στην καθημερινή ζωή, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εμπλακούν με αυτοπεποίθηση στη δραστηριότητα που θα ακολουθήσουν. Εάν είναι κατάλληλο για την ομάδα, ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την άσκηση ερωτήσεων που προκαλούν την ιστορία για να βοηθήσει την ομάδα να μιλήσει μεταξύ τους και να μοιραστεί ιστορίες.
 • Εάν είναι δυνατόν, η ομάδα πρέπει να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες, έτσι ώστε τα άτομα που συμμετέχουν στη δραστηριότητα να έχουν αρκετό χρόνο για να εξερευνήσουν μεμονωμένες ιστορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέσα για να διαμορφώσουν και να μοιραστούν πολιτιστικές αξίες και έκφραση από τη δική τους οπτική γωνία.
 • Ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνά τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίζει οποιαδήποτε άλλη μάθηση έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2:  Ιστορίες ανεκδότων

 

Video:

1 ώρα, 45 λεπτά,

 

1.3.3 Να συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις χώρες υποδοχής και στις χώρες προέλευσης αλλά και περιγράφετε τις ομοιότητες και τις διαφορές στον πολιτισμό και τις

αξίες.

 

Δραστηριότητα 3

 • Ο Διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει τη δραστηριότητα του εργαστηρίου, η οποία είναι η αφίσα εργαστήριου που θα βασίζεται σε μικρές ομάδες που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια αφίσα χρησιμοποιώντας μια ανάλυση SWOT.
 • Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα για τη δραστηριότητα (i) εξηγώντας τη δραστηριότητα αφίσας και (ii) δίνοντας μια επισκόπηση, με παραδείγματα, μιας ανάλυσης SWOT.
 • Ο σκοπός της συνεδρίας αφίσας θα βοηθήσει τα άτομα να συγκρίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα υποδοχής τους και στη χώρα καταγωγής τους, εξετάζοντας τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του καθενός.
 • Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τη συνεδρία ζητώντας από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την αφίσα τους και να κάνει μια σύνοψη που διερευνά τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη μάθηση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3:  Αφίσα εργαστηρίου

 

Video: