Media, Kultur och Mig (Koda MLL2WA1W4)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 1

Workshop 4: Media, Kultur och mig

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Media och kulturella värden och uttryck

Workshopens namn:

Media, Kultur och mig

Huvudsakliga kursmål:

1.3.1 Reflektera över vilka typer av media som främjar interkulturell kommunikation och varför medieformen gör det.

1.3.2 Illustrera hur olika typer av medier används för att dela kulturella värden och uttryck

1.3.3 Jämför media i ditt värdland och hemland och beskriv likheter och skillnader inom kulturen och skillnader och likheter i värderingar som råder i samhället.

Arbetsområde:

WA1: Medieformer och mediekunnighet

Tidsåtgång:

4.5 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timma, 15 minuter, Expertpanel

 

Läranderesultat:

 

 1.3.1 Reflektera över vilken typ av media som främjar interkulturell kommunikation och varför den typen av media gör det.

 

Aktivitet 1

 

 • Diskussionsledaren organiserar en aktivitet som involverar en expertpanel, som diskussionsledaren kommer att moderera. Om det är möjligt, med hänsyn till gruppens storlek, kan den delas upp i två mindre grupper. En grupp som fungerar som publik och en grupp som fungerar som expertpanel. Båda grupper kommer att få prova på båda rollerna.
 • För att aktiviteten ska lyckas, ska diskussionsledaren ha bett deltagarna att förberedda en kort presentation, som de kommer att presentera för resten av gruppen som medlemmar i expertpanelen. Det är viktigt att varje presentation handlar om samma ämne, men utifrån olika perspektiv.
 • Det är viktigt att diskussionsledaren ger tillräckligt med tid till expertpanelens arbete för att säkerställa att varje presentation kommer med ett nya perspektiv på samma ämne.
 • Expertpanelen ska ges möjlighet att undersöka olika perspektiv inom frågan om vilka medieformer som främjar multikulturell kommunikation samt ges möjlighet att förstå på vilket sätt det sker och varför det sker. Det kommer även att öka medvetenheten om ämnet/problemen och kommer att möjliggöra att deltagarna delar med sin av sin erfarenhet och kunskap inom ämnet.
 • Som avslutning på aktiviteten med expertpanelen ska diskussionsledaren inleda en frågestund som underlättar reflektionen av (i) deras upplevelse av att delta i expertpanelen och (ii) hur aktiviteten har stärkt deltagarnas kunskaper och erfarenheter.
 • Diskussionsledaren ska se över läranderesultaten och undersöka hur läranderesutaten har uppfyllts och identifiera andra läranderesultat som gruppen har uppnått.

Bilagor:

Bilaga  1:  Expertpanel övningen

 

Video: 

1 timma, 30 minuter Media, Kultur och dig

 

1.3.2 Illustrera hur olika typer av medier används för att dela kulturella värden och uttryck

 

Aktivitet 2

 

 • Diskussionsledaren kommer att informera gruppen om förutsättningarna för workshopens praktiska aktivitet: Aktiviteten går ut på att skapa en anekdot cirkel, vilket är en övning som involverar teman kopplade till berättande och frågor som ska bidra till att deltagarna i gruppen delar med av sina upplevelser.
 • Diskussionsledaren låter gruppen utforska en mängd olika exempel på anekdoter i vardagslivet vilket höjer deltagarnas självförtroende och bidrar till att kan engagera sig i den kommande aktiviteten. Ifall det passar för gruppen kan diskussionsledaren använda sig av frågor för att locka fram historier som bidrar till att deltagarna vågar prata med varandra och dela med sig av sina historier.
 • Om det är möjligt ska deltagarna delas in i mindre grupper, för att individerna som deltar i anekdot cirkeln kan få tillräckligt med tid att ta del av varje deltagares historia om hur olika typer av media, utifrån varje deltagares perspektiv, används för att forma och sprida kulturella värden och uttryck.
 • Diskussionsledaren ska göra en översyn av läranderesultaten och undersöka i vilken mån som dessa har uppfyllts. Denne ska även identifiera andra läranderesultat som gruppen har uppfyllt.

Bilagor :

Bilaga  2: Anekdoter

 

Video: 

1 timma, 45 minuter,

 

Läranderesultat:

1.3.3 Jämför media i ditt värdland och hemland och beskriv likheter och skillnader inom kulturen samt skillnader och likheter i värderingar som råder i samhället.

 

Aktivitet 3

 

 • Diskussionsledaren kommer att introverta aktiviteten, som består av en diskussion om affischer som kommer att genomföras i form av ett grupparbete i små grupper där deltagarna arbetar tillsammans för att skapa en affisch, genom att använda sig av en SWOT analys.
 • Diskussionsledaren ska förbereda gruppaktiviteten genom att (i) förklara hur arbetet med affischen ska genomföras och (ii) ge en översikt med hjälp av exempel på en SWOT analys.
 • Syftet med grupparbetet med affischen är att hjälpa individen att jämföra och kontrastera media i värdlandet med median i deras hemland, genom att undersöka styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten inom media i respektive land.
 • Diskussionsledaren ska avsluta workshopen genom att varje grupp får presentera sin affisch och göra en sammanfattning som innehåller likheter och skillnader mellan de två länderna.
 • Diskussionsledaren ska göra en översyn av läranderesultaten och undersöka i vilken mån som dessa har uppfyllts. Denne ska även identifiera andra läranderesultat som gruppen har uppfyllt.

Bilagor:

Bilaga 3: Undersöka en affisch

 

Video: