Online Assessment

De volgende vragenlijst is bedoeld om de mate van betrokkenheid van laaggeschoolde migrantenvrouwen in de samenleving van het gastland te beoordelen. Het begrip integratie in westerse samenlevingen betekent niet alleen dat migranten werk hebben of bijvoorbeeld een cursus volgen die hen in staat stelt later een baan te vinden. Integratie voegt minstens één extra aspect toe: participatie. Dit betekent actief zijn in alle aspecten van onze samenleving. Niet alleen in werk of onderwijs, maar bijvoorbeeld ook een rol spelen in de lokale politiek of genieten van of bijdragen aan het culturele aanbod. Integratie verwijst naar een actieve betrokkenheid. Een dergelijke betrokkenheid vereist bepaalde kennisvaardigheden en competenties.

Deze vragenlijst is bedoeld om de mate van betrokkenheid van laaggeschoolde migrantenvrouwen in het gastland te beoordelen, alsmede hun bekwaamheid in drie belangrijke competenties voor levenslang leren die moeten worden beheerst om betrokken te kunnen zijn bij de samenleving: sociale en maatschappelijke competentie, competentie op het gebied van cultureel bewustzijn en expressie, en mediageletterdheid.

Daarom is het doel van deze zelfbeoordeling  tweeledig.

  1. Om uw huidige niveau te identificeren op de Active Citizenship Scale (ACS)
  2. Om uw huidige niveau te identificeren op de 3 competenties: 1) Cultureel bewustzijn en expressie 2) Sociale en burgerschapscompetentie 3) Mediageletterdheid

De vragenlijst kan door de respondenten zelf worden ingevuld als hun beheersing van de taal van het gastland dit toelaat. Het heeft echter de voorkeur de vragenlijst in te vullen met de hulp van een coach, case manager, leraar of trainer.

Feedback wordt op twee manieren gegeven. In de vorm van een rating van de positie van de respondenten op de Active Citizenship Scale, met een korte beschrijving van wat die score eigenlijk betekent. De tweede vorm van feedback is een presentatie van het niveau van de respondenten op deze drie levenslange leren-competenties.  De scores worden in procenten weergegeven in de vorm van een staafgrafiek. Beide vormen van feedback helpen bij het selecteren van relevant trainingsmateriaal uit de Empowerment Toolkit 2.

En daarna?

Na voltooiing van de beoordeling wordt het niveau op de ACS-schaal weergegeven, evenals het niveau op de 3 bovengenoemde competenties. Het niveau op de 3 competenties moet ten minste gelijk of hoger zijn dan het ACS-niveau. Als het niveau op deze competenties lager is dan het ACS-niveau, kan de deelnemer met zijn/haar mentor samen nagaan hoe zijn/haar niveau in die competenties verhoogd kan worden. De mentor kan de deelnemer bijvoorbeeld adviseren om de relevante workshops te volgen om zijn/haar niveau te verbeteren.

E-mailadres:

Naam van de deelnemer:

Land van verblijf: