Internetbaserad utvärdering

Den följande enkäten syftar till att bedöma lågutbildade invandrarkvinnors grad av engagemang i samhället i värdlandet. Det västerländska samhällets uppfattning om integration innebär inte bara att immigranter har ett arbete eller att de exempelvis läser en kurs som kommer göra det möjligt för dem att få ett jobb längre fram. Integration innefattar åtminstone ytterligare en aspekt: deltagande. Detta innebär att vara aktiv i alla aspekter av vårt samhälle. Inte bara i arbete eller utbildning, utan också att exempelvis spela sin roll i grannskapet i lokalpolitiken, och att uppskatta eller bidra till samhällets kulturutbud. Ett sådant engagemang kräver vissa kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Den här enkäten är utformad för att bedöma lågutbildade invandrarkvinnors grad av engagemang i värdlandet samt deras grad av kompetens i tre viktiga kompetenser för livslångt lärande som behöver behärskas för att kunna vara engagerad i samhället: social och medborgerlig kompetens, kulturell medvetenhet och kompetens i kulturella uttrycksformer samt mediekompetens.

Därför är syftet med den här självbedömningen tvåfaldigt: 

  1. Att identifiera din nuvarande nivå på skalan för aktivt medborgarskap (AM)
  2. Att identifiera din nuvarande nivå för de tre kompetenserna: 1) kulturell medvetenhet och kompetens i kulturella uttrycksformer, 2) social och medborgerlig kompetens, 3) mediekompetens

Enkäten kan genomföras av respondenterna själva om deras behärskning av värdlandets språk gör det möjligt. Däremot, och allra helst, borde enkäten genomföras med hjälp av en handledare, ärendehanterare, lärare eller utbildare.

Återkoppling ges i två former. Den första formen är en klassificering av respondenternas placering på den aktiva medborgarskapsskalan, med en kort beskrivning av vad resultatet faktiskt betyder. Den andra formen av återkoppling är en presentation av respondenternas kompetensnivå rörande dessa tre kompetenser för livslångt lärande tillsammans med deras resulterat. Resultatet presenteras i procentandelar i form av ett stapeldiagram. Båda formerna av återkoppling är till hjälp vid valet av relevant utbildningsmaterial från verktygssats 2 för egenmakt.

Vad kommer sen?

Vid slutförandet av bedömningen visas nivån på AM-skalan samt nivån på de tre kompetenserna som nämndes ovan. Nivån på de tre kompetenserna borde vara åtminstone samma eller högre än din nivå på AM-skalan. Om nivån är lägre än nivån på AM-skalan, borde deltagaren tillsammans med sin handledare vidta åtgärder för att höja hans/hennes kompetensnivå gällande dessa tre kompetenser. Handledaren borde rådgöra med deltagaren för att kunna medverka vid de relevanta seminarierna för att höja hans/hennes kompetensnivå.

E-postadress:

Deltagarens namn:

Bosättningsland: