Om oss

EMKIT2 är en uppsättning Verktyg för Egenkraft för Utbildare inom Utvecklingen av den Sociala och Kulturella Kompetensen och Mediekunskapen för Lågutbildade Migrantkvinnor

Bakgrund

Migrantkrisen i EU har en direkt reflektion på sysselsättningsgraden hos migranter. Glappet i deltagande på arbetsmarknaden på EU-nivå mellan EU-medborgare och migranter har ökat under 2014 (Eurostat – Migrantintegrationsstatistik-Sysselsättning). Under de senaste åtta åren har aktivitetsgraden (% av aktiva personer jämfört med totala befolkningen) av EU-28-befolkningen av icke-EU-länder noterat systematiskt lägre aktivitetsgrad än hos EU-medborgare. Sedan 2009, har detta glapp ökat märkbart (3%-satser). Även arbetslösheten per kön och utbildningsbakgrund är högre för kvinnliga migranter med låg utbildningsbakgrund (Eurostat). Kulturella och sociala hinder, låg kompetens och analfabetism och mediekunskap avskräcker dessa kvinnor från att aktivt söka jobb. Som ett resultat är trycket enormt på välfärdssystemen och själva samhället i EU-28-länderna.

EMKIT2 Mål:

EMKIT kommer att ge egenkraft åt lågutbildade kvinnliga migranter genom att utveckla 42 digitala verktyg för utbildare för att implementera innovativa workshops med vilka de kan utveckla den sociala, medborgerliga, kulturella kompetensen och mediekunskapen (SKM) för att uppnå aktivt medborgarskap enligt den Aktiva Medborgarskapsskalan (AM-skala).

Det utvecklar också ett online-bedömningsverktyg som har två roller:

  • Denna bedömning utvärderar kvinnorna innan implementeringen av workshops för att vägleda utbildare till att välja de mest lämpliga workshops baserat på kvinnornas nuvarande nivå på AM-skalan.
  • Det kan också användas för att mäta förbättringen på AM-skalan efter slutförande av workshops.

Active Citizenship Scale

Att leva i isolering
Att gå ut
Att delta
Volontärarbete
Att tillägna sig kvalifikationer för personlig och yrkesmässig utveckling
Aktivt medborgarskap

Active Citizenship Scale Explained

Att leva i isolering

Människor som knappt lämnar sina bostadskvarter. Kontakt med det lokala samhället är begränsat till obefintligt. Bristen på kunskaper i det engelska språket eller värdlandsspråket är ett hinder för att kunna kommunicera effektivt på alla nivåer.

Att gå ut

Människor som har ganska få sociala kontakter, och det främst från deras egen samhällsgemenskap (samma land eller samma religion). Kontakten består av att besöka vänner, gå till kyrkan eller moskén, eller att delta i någon anordnad aktivitet eller verksamhet inom deras samhällsgemenskap.

Att delta

Människor som kan kommunicera på ett främmande språk. De har vissa sociala kontakter som inte är begränsade till deras egen samhällsgemenskap

Volontärarbete

Människor som har blivit aktiva medlemmar i sina samhällsgemenskaper. De bidrar till sitt samhälle genom volontärarbete.

Att tillägna sig kvalifikationer för personlig och yrkesmässig utveckling

Människor som deltar i utbildningsprogram för att skaffa sig specifika färdigheter som relaterar till ett jobb i kombination med praktiskt arbete som leder till en yrkeskompetens samt mer allmänna kompetenser relaterade till personlig utveckling och medborgerligt deltagande.

Aktivt medborgarskap

Människor som är aktiva medlemmar i samhället, som har språkliga färdigheter för att kunna kommunicera effektivt både muntligt och skriftligt, och som bidrar till samhället på olika sätt.