Aandacht krijgen voor je boodschap. Schrijf je communicatieplan (Code MLL3WA5W3)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 5

Workshop 3: Aandacht krijgen voor je boodschap. Schrijf je communicatieplan

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Mediawijsheid

Naam van de workshop:

Aandacht krijgen voor je boodschap. Schrijf je communicatieplan

 

Belangrijkste leeropbrengsten:

5.4.1 Presenteer en beargumenteer je focus, je format en het gekozen platform in termen van het potentieel of je doelgroep te bereiken.

5.4.2 Ontwikkel je online aanwezigheid door een online pagina te plaatsen op een door jou gekozen platform en maak een plan voor de inhoud van je te publicaties van je lancering.

5.4.3 Publiceer inhoud over burgerlijke participatie en actief burgerschap

5.4.4 Laat zien hoe je een gemeenschap hebt gevormd die opkomt voor je communicatie uitingen en publicaties. s

5.4.5 Presenteer een ontwikkelingsplan waarin je uiteen zet hoe je je publiek kunt diversifiëren en je je bereik kunt uitbreiden.

Werkgebieden:

W5: Media en actief burgerschap

Duur:

4 uren

AC instapniveau

3

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur 1 uur en 15 minuten

Leeropbrengsten:

5.4.1 Presenteer en beargumenteer je focus, je format en het gekozen platform in termen van het potentieel of je doelgroep te bereiken

Proces: Een communicatie plan opstellen

 • De trainer legt aan de deelneemsters uit wat een communicatieplan is: een strategisch document dat bestaat uit het definiëren van verschillende elementen om het boodschap over te brengen: iemand moet de belangrijkste doelgroepen bepalen/ en wat de belangrijkste imago vormende berichten zijn voor de stakeholders en wat de belangrijkste kanalen zijn om te gebruiken voor het verspreiden van de boodschap.
 • Dan vraagt de trainer aan de deelneemsters om zich voor te stellen dat ze willen starten met hun eigen media en daarom een communicatieplan moeten opstellen. Als alternatief kunnen de deelneemsters en communicatieplan maken voor een andere organisatie naar hun keuze waarmee zij een link hebben zoals b.v. hun werkplek om een NGO waar ze lid van zijn.
 • Dan gaan de deelneemsters hun communicatieplan opstellen, gebruik makend van het template uit annex 1. De trainer moet de betekenis van ieder element van het plan uitleggen: van missie en visie van de organisatie tot en met de kanalen die gebruikt gaan worden. Tips om sommige van deze zaken te definiëren staan in annex 2. .
 • Nadat de plannen gereed zijn worden 2 tot 3 vrijwilligers gevraagd hun communicatieplannen te presenteren.

Annexen:

Annex 1, annex 2

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur en 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

5.4.2 Ontwikkel je online aanwezigheid door een online pagina te plaatsen op een door jou gekozen platform en maak een plan voor de inhoud van je te publicaties van je lancering.

5.4.3 Publiceer inhoud over burgerlijke participatie en actief burgerschap

5.4.4 Laat zien hoe je een gemeenschap hebt gevormd die opkomt voor je communicatie uitingen en publicaties

 

Proces: creëer een posting schema

 • De trainer legt kort uit wat een inhouds plan is en geeft de deelneemsters 20 minuten om door het materiaal in de verschillende weblinks te bekijken.
 • De trainer het “inhouds-kalender”-format van annex 3 en zegt dat de deelneemsters er nu zelf 1 moeten maken.
 • Om er zeker van te zijn dat de deelneemsters weten wat een “inhouds-kalender” is, heeft de trainer een korte groepsdiscussie.
 • Aan de deelneemsters wordt nu gevraagd om het template te downloaden op hun PC en te starten met het in te vullen in overeenstemming met het communicatieplan dat ze in het 1e deel van deze workshop hebben gemaakt.
 • Om de deelneemsters te helpen schrijft de trainer de volgende vragen op het whiteboard:
  • Aan wie probeer je je boodschap over te brengen?
  • Verwachten zijn een boodschap in formele of informele stijl?
  • Welke wijze van overbrengen van een boodschap is het beste voor je doelgroep? Tekst, tekeningen/foto’s of video’s?
  • Welke soort inhoud wil je creëren?
  • In welke onderwerpen zal je doelgroep geïnteresseerd zijn ?
  • Hoe betrek je je publiek met jouw boodschap?
  • Wat kun jij doen om een gemeenschap te creëren rond de inhoud op het door jouw gekozen medium? Waardoor bereik je dat de abonnees meer zullen reageren op je boodschappen?
 • Afsluitend worden 2-3 vrijwilligers gevraagd om hun werk te presenteren.

Annexen:

Annex 3

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/how-to-create-a-content-marketing-plan-for-2020/

https://blog.hootsuite.com/social-media-posting-schedule/

Duur: 1 uur en 15 minuten

 

Leeropbrengst:

5.4.5 Presenteer een ontwikkelingsplan waarin je uiteen zet hoe je je publiek kunt diversifiëren en je je bereik kunt uitbreiden.

 

Proces: werken aan een ontwikkelingsplan

De trainer splitst de deelneemsters op in paren (zoals ze zitten) en schrijft de volgende vragen op het bord:

 • Denk na over welke andere doelgroepen je zou kunnen bereiken? Waarom zou dat nuttig zijn?
 • Hoe kun je deze nieuwe doelgroepen bereiken? Hoe kun je meer vertegenwoordigers bereiken van je oorspronkelijk gedefinieerde doelgroep?

 

Werkend in paren moet iedere deelneemster antwoorden geven op deze vragen aan de persoon met wie ze samenwerkt. Dan laat de trainer Annex 4 zien en legt kort uit wat elk van de IMC hulpmiddelen inhoudt en hoe het werkt.

Gebruikmakend van annex 4 wordt dan aan de deelneemsters gevraagd om een ontwikkelingsplan te maken voor hun organisatie/media. Hiervoor moeten zij beslissen welke IMC hulpmiddelen ze gaan gebruiken en in welke volgorde. Nadat ze 5 minuten voor zichzelf hebben gewerkt moeten de deelneemsters hun plan vertellen aan de persoon met wie ze samenwerken.

Het doel van deze oefening is niet om een marketing ontwikkelingsplan maar meer om aan de deelneemsters duidelijk te maken dat er vele keuzemogelijkheden zijn en dat de keuzes strategisch moeten plaatsvinden om hen te inspireren dat zij hun boodschappen op verschillende manieren en via verschillende media kunnen verspreiden.

Annexes:

Annex 4

Video en ander ondersteunend materiaal: