Nå ut med ditt meddelande: konstruera en kommunikationsplan (Koda MLL3WA5W3)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 5

Workshop 3: Nå ut med ditt meddelande: konstruera en kommunikationsplan

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Mediekunnighett

Workshopens namn:

Nå ut med ditt meddelande: konstruera en kommunikationsplan

Huvudsakliga kursmål:

5.4.1 Presentera och försvara (i) fokus (ii) format och (iii) plattform, särskilt när det handlar om potentialen att nå ut till din målgrupp

5.4.2 Utveckla din närvaro online genom att utveckla en hemsida på en utvald plattform samt framställa en innehållsstrategi

5.4.3 Publicera innehåll som lanserar ditt inledande innehåll som handlar om
(i) medborgardeltagande
(ii) aktivt medborgarskap

5.4.4 Demonstrera hur du skapat ett samhälle som reagerar på din kommunikation och dina publikationer

5.4.5 Publicera en utvecklingsplan som handlar om hur du kan variera din publik och nå ut till fler personer

Arbetsområde:

WA5: Media och aktivt medborgarskap

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 15 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.4.1 Presentera och försvara (i) fokus (ii) format och (iii) plattform, särskilt när det handlar om potentialen att nå ut till din målgrupp

 

Process: skissera en kommunikationsplan

 

 • Diskussionsledaren definierar en kommunikationsplan för deltagarna. En kommunikationsplan är ett strategiskt dokument som definierar olika element som kan hjälpa dig att nå ut med ditt budskap: Viktiga målgrupper/intressenter måste definieras, utformandet av ett anseende som passar budskapet till den specifika målgruppen, de mest relevanta kanalerna för att nå ut med ditt meddelande.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att föreställa sig att de vill inleda arbetet med att skapa en egen gemenskapsmedia och att de därför behöver skapa en kommunikationsplan. Deltagarna kan även välja att skapa en kommunikationsplan för en organisation, som de själva väljer ut och har en koppling till, såsom deras arbetsplats eller en icke-statlig organisation som de är medlemmar i.
 • Delatgarna förväntas att skissera en kommunikationsplan genom att använda mallen från Bilaga 1. Diskussionsledaren måste förklara syftet med varje element som ingår i planen: från uppdraget och organisationens vision till de kanaler som ska användas. Bilaga 2 innehåller hjälpmedel för att bestämma några av dessa element.
 • Efter att deltagarna är färdiga med sina planer ska 2-3 volontärer presentera sin kommunikationsplan för resten av gruppen.

Bilagor:

Bilaga 1, Bilaga 2

 

Video och andra användbara länkar:

 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.4.2 Utveckla din närvaro online genom att utveckla en hemsida på en utvald plattform samt framställa en innehållsstrategi 

5.4.3 Publicera innehåll som lanserar ditt inledande innehåll som handlar om

 (i) medborgardeltagande

 (ii) aktivt medborgarskap

5.4.4 Demonstrera hur du skapat ett samhälle som reagerar på din kommunikation och dina publikationer

 

Process: skapa ett schema över hur ofta du ska publicera inlägg

 • Diskussionsledaren förklarar definitionen av en innehållsplan och ger deltagarna 20 minuter att läsa igenom materialet som publicerats och de föreslagna länkarna.
 • Diskussionsledaren visar en mall över en innehållskalender från Bilaga 3 och berättar sedan att deltagarna själva ska skapa en mall till en innehållskalender.
 • Diskussionsledaren ska, för att vara säker att deltagarna har förstått definitionen av en innehållskalender, inleda en diskussion med deltagarna om principen för en sådan kalender.
 • Deltagarna ska sedan ladda ner mallen till sin dator och börja fylla i den i enlighet med kommunikationsplanen som de har utvecklat i den första delen av övningen.
 • Diskussionsledaren ska, för att hjälpa deltagarna att börja med övningen, visa följande frågor på whiteboard tavlan som deltagarna ska fundera över:
  • Vem försöker du att leverera ditt innehåll till?
  • Tror du att du kommer att använda dig av en formell eller en informell innehållsstil?
  • Vilket format passar bäst för dig att använda när du ska presentera ditt innehåll för din målgrupp?
  • Vilket typ av innehåll bör du skapa?
  • Vilket ämne skulle kunna intressera målgruppen?
  • Hur ska du med ditt innehålll engagera din målgrupp?
  • Vad kan du göra för att skapa en grupp av personer som intresserar sig för ditt innehåll? Vad ska du göra för att dina följare ska reagera på ditt innehåll?
 • Efter att deltagarna är klara med sina kalenderar ska 2-3 volontärer presentera sina kalendrar för resten av deltagarna.

Bilagor :

Bilaga 3

 

Video och andra användbara länkar:

https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/how-to-create-a-content-marketing-plan-for-2020/

https://blog.hootsuite.com/social-media-posting-schedule/

Tidsåtgång: 1 timma och 15 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.4.5 Publicera en utvecklingsplan som handlar om hur du kan variera din publik och nå ut till fler personer

 

Process: arbeta med att utveckla en plan

 

 • Diskussionsledaren delar upp deltagarna i grupper (som de sitter) och visar upp följande frågor på tavlan:
 • Fundera över vilka andra målgrupper som du kan attrahera. Varför skulle det vara användbart?
 • Hur kan du attrahera denna nya publik? Hur kan du attrahera fler representanter från dina tidigare identifierade målgrupper?
 • När deltagarna arbetar i par, ska varje deltagare delge sina svar på de ovan presenterade frågorna , till sin partner som de arbetar med.
 • Därefter presenterar diskussionsledaren Bilaga 4 och förklarar översiktligt vad IMC verktygen är och hur de fungerar.
 • Deltagarna ser på Bilaga 4 och ombeds att utveckla en plan för deras organisation/media. För att kunna göra det behöver de bestämma vilket IMC verktyg som är bäst att använda och i vilken ordning de olika IMC verktygen ska användas.
 • Målet med övningen är inte att skapa en kunskapsplan inom marknadsföring utan övningen demonstrerar istället för deltagarna att de kan göra många saker och att dessa kan göras strategiskt: för att inspirera dem att nå ut med sitt meddelande med hjälp av många olika metoder och genom många olika kanaler.

Bilagor:

Bilaga 4

 

Video: