Betrouwbaarheid, geldigheid en veiligheid van media (Code MLL2WA2W2)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 2

Workshop 2: Toegang tot en gebruik van media

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Toegang tot en gebruik van media

Naam van de workshop:

Betrouwbaarheid, geldigheid en veiligheid van media

Belangrijkste leeropbrengsten:

2.1.1 Reflecteren over de wijze waarop verschillende media toegang verlenen aan individuen met verschillende mogelijkheden.

2.1.2. Nagaan hoe internet media veilig en zeker gebruikt kunnen worden

2.1.3. Beschrijving van de wijze waarop toegang verkregen kan worden tot verschillende vormen van media en controle van de betrouwbaarheid en geldigheid van de media

Werkgebieden:

WA2: Toegang tot en gebruik van sociale media

Duur:

4,5 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur en 30 minuten Toegang tot en gebruik van de media

 

Leeropbrengst:

2.1.1 Reflecteren over de wijze waarop verschillende media toegang verlenen aan individuen met verschillende mogelijkheden

 

Activiteit 1:

 • De trainer zet een Lightning Talk activiteit op, die door haar gefaciliteerd zal worden.
 • Om de activiteit te doen slagen bereidt de trainer de deelnemers voor door hen de uitspraken uit annex 1 te geven.
 • De trainer geeft alle deelnemers de gelegenheid om zich kort voor te stellen.
 • De Lightning Talk activiteit biedt de mogelijkheid om uit te zoeken hoe de media verschillend publiek bereiken door meerdere bronnen te gebruiken. De activiteit bevordert ook de bewustwording over het onderwerp, en het maakt uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk.
 • Om de Lightning Talk activiteit te voltooien stimuleert de trainer de volledige groep in een vraag en antwoord sessie om reflectie mogelijk te maken op: a. Hoe verschillende gemeenschappen kunnen deelnemen aan gesprekken; b. hoe verschillende gemeenschappen zich gezien kunnen voelen door verschillende soorten media.
 • De trainer gaat na of het beoogde leerdoel is behaald en gaat ook na of de deelnemers nog andere leerdoelen hebben behaald.

Annexen:

Annex 1: Lightening Talk Activity

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur Veilig gebruik van media op internet

 

Leeropbrengst:

 

2.1.2 Uitwerken hoe media op internet veilig gebruikt kunnen worden

 

Activiteit 2:

 • Doorgaand op de vorige activiteit zal de trainer het belang van veilig online werken in context plaatsen. De trainer legt uit dat bij deze activiteit de focus ligt op een online onderzoek om met de groep een top 10 samen te stellen van punten om het internet op een verantwoorde en veilige manier te gebruiken.
 • Afhankelijk van de groepsgrootte en de mogelijkheden gaan de deelnemers zelfstandig of in duo’s aan de slag.
 • Na dit werk presenteren de individuen of duo’s hun bevindingen en vindt er een groepsgesprek plaats om te komen tot een gezamenlijke lijst van 10 die ze aan andere migranten vrouwen zouden voorleggen.
 • Afsluitend laat de trainer de Youtube video zien.
 • De trainer gaat na of het beoogde leerdoel is behaald en of de groep nog andere leerdoelen heeft behaald.

Annexen:

Annex 2 : Top 10 lijst

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=25G4tLVH1JE

Duur: 2 uur, geloofwaardig en betrouwbaar

 

Leeropbrengst:

 • 1.3. Beschrijf hoe je toegang krijgt tot verschillende media en ga de betrouwbaarheid en geldigheid van bronnen na.

Activiteit 3

 

 • De trainer introduceert de workshop activiteit door uitleg over de video en deze inhoud in de context van de workshop plaatsen.
 • Ter voorbereiding op deze activiteit moet de trainer een aantal actuele nieuwsartikelen bij de hand hebben waarop eenvoudig verder online onderzoek gedaan kan worden. De groep wordt gevraagd de artikelen te lezen en dan gebruikt te maken van de 5W’s of de SMART methode. Controle als middel om: (i) kritisch het artikel door te nemen (ii) het uitgereikte artikel te vergelijken met andere perspectieven die online zijn gevonden.
 • De trainer begeleidt bovenstaande taak om er voor te zorgen dat de groep de taak helemaal begrijpt. Er worden voor het uitvoeren van de taak kleine groepjes gemaakt. Gedurende het uitvoeren van de taak checkt de trainer bij de groepjes de voortgang.
 • Elke groep krijgt voldoende tijd om hun conclusies te presenteren. Ook is er tijd voor vragen en antwoorden.
 • De trainer gaat na of het beoogde leerdoel is gehaald en ook of de groep nog andere leerdoelen heeft behaald.

 

Annexes:

Annex 3: Denk kritisch na

 

Video en ander ondersteunend materiaal: