De betekenis van acculturatie verkennen (Code: CAL4WA3W8)

IO4. Cultureel bewustzijn en expressie

Werkgebied 3

Workshop 8: De betekenis van acculturatie verkennen

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Cultureel bewustzijn en expressie

Naam van de workshop:

De betekenis van acculturatie verkennen

Belangrijkste leeropbrengsten:

3.3.1. Definieer acculturatie

3.3.2. Stel hun niveau van acculturatie in het gastland vast

3.3.3. In staat zijn om de cultuur van het gastland te respecteren en deel te nemen zonder hun culturele identiteit te verliezen

Werkgebieden:

WA3: Cultuur van thuisland versus gastland

Duur:

5 uur en 30 min

AC instapniveau

4

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur en 30 min

Leerresultaten:

3.3.1. Definieer acculturatie

 

Proces

 

 • De trainer zal de workshop starten met een introductie van wat acculturatie is, door gebruik te maken van video  “Acculturation” (link A). De trainer zal  de deelnemers eraan herinneren om de video zorgvuldig te bekijken, omdat het belangrijk is om de termen en betekenissen te begrijpen die in de volgende fasen van de workshop worden gebruikt.
 • De trainer start een groepsdiscussie over hoe de deelnemers het concept van acculturatie ervaren.
 • De trainer zal de deelnemers vragen om voorbeelden van hun eigen ervaringen te geven en in hun verhalen die momenten uitdrukkelijk te noemen waarop acculturatie plaatsvond.
 • De trainer moedigt de andere deelnemers aan om feedback te geven op de verhalen.

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

A. https://www.youtube.com/watch?v=FQLQ1k5CPHw

 

Duur: 1 uur en 30 min

Leerresultaten:

3.3.2.   Beoordeel hun niveau van acculturatie in het gastland

 

Proces

 

 • De trainer verdeelt de deelnemers in groepen op basis van de status van immigrant – recente immigranten, langdurig ingezetenen (meer dan 10 jaar), kinderen van immigranten (tweede generatie) en kinderen van de derde generatie of hoger. Laat groepsleden de overeenkomsten en verschillen in ervaringen bespreken om het acculturatieproces binnen verschillende contexten te identificeren.
 • De trainer zal de deelnemers vragen om de korte film “Enculturation & Cultural Identity in “Elf”  (link A) te
 • De trainer zal  de deelnemers vervolgens  vragen om de stadia van acculturatie en/of acculturatiehoudingen van de personages  te
 • Eén deelnemer zal de bevindingen van de vorige oefening op het whiteboard zetten.
 • De trainer zal de deelnemers vragen de beoordelingsvragenlijst in te vullen (bijlage 1).
 • In vervolg zullen de deelnemers hun resultaten uitwerken en elk van hen zal ze in de klas presenteren.
 • De trainer zal een groepsdiscussie voeren over de resultaten van de deelnemers en stof tot nadenken geven over het

 

Annexen:

Bijlage 1

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

A. https://www.youtube.com/watch?v=kPXoKV-Mo-E

Duur: 2 uur en 30 min

 

Leerresultaten:

3.3.3. In staat zijn om de cultuur van het gastland te respecteren en deel te nemen zonder hun culturele identiteit te verliezen

 

Proces

 

 • De trainer zal een klein groepsproject ondertekenen waarbij de deelnemers een immigrantenwijk in hun omgeving    bezoeken (buurt waar mensen zelf een immigrantenachtergrond hebben of hun ouders /  grootouders). Ze moeten nota nemen  van hoe de buurt is georganiseerd, welke soorten bedrijven er zijn, welke soorten goederen worden verkocht,enz. Groepen kunnen verslag doen van hun bezoek in schriftelijke verslagen of mondelinge presentaties.
 • De trainer zal de deelnemers instructies geven om een interview te houden met iemand die vanuit een ander land naar Nederland is geëmigreerd en enkele jaren in Nederland woont. Dit mag geen deelnemer aan de workshop zijn.  Ook kan het zo gaan dat de deelnemers van tevoren een lijst met vragen maken en deze ter goedkeuring voorleggen aan de   Deelnemers  kunnen ook een tape van het interview r indienen voor beoordeling door de instructeur.
 • Deelnemers moeten de hoogtepunten van hun interview samenvatten in een schriftelijk rapport. De oefening zal als succesvol worden beschouwd als deelnemers het concept van acculturatie beter lijken te begrijpen en de dimensies ervan in een echt levensverhaal begrijpen.

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: