Upptäck betydelsen av kulturinlärning (Koda CAL4WA3W8)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 3

Workshop 8: Upptäck betydelsen av kulturinlärning

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Konstnärliga uttryck

Huvudsakliga kursmål:

3.3.1 Definiera kulturinlärning

3.3.2 Bedöm nivån av kulturinlärning i värdlandet

3.3.3 Kunna respektera och delta i värdlandets kultur utan att tappa den egna kulturella identiteten

Arbetsområde:

WA3: Hem gentemot värdlandets kultur

Tidsåtgång:

5 timmar och 30 minuter

AC instegsnivå

Nivå 4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och  30 minuter

 

Läranderesultat:

3.3.1.    Definiera kulturinlärning

 

Process

 • Diskussionsledaren kommer att inleda workshopen med en introduktion som handlar om hur kulturinlärning definieras. Diskussionsledaren visar därför videon “Kulturinlärning” (länk A). Diskussionsledaren påminner deltagarna om att vara uppmärksamma när de ser på videon, eftersom de är viktigt för att de ska kunna förstå de termer och betydelser som ska användas i workshopens nästa del.
 • Diskussionsledaren ska initiera en gruppdiskussion som handlar om hur deltagarna uppfattar kulturinlärning som koncept.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att berätta om sina egna upplevelser och dela med sig av historier där kulturinlärning står i centrum.
 • Diskussionsledaren ska uppmuntra de andra deltagarna att kommentera sina kamraters berättelser.

 

Bilagor:

Inga

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=FQLQ1k5CPHw

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.3.2.   Bedöm deras nivå av kulturinlärning gällande värdlandets kultur

 

Process

 

 • Diskussionsledaren delar in deltagarna i grupper baserat på deras status som immigranter- nyanlända, långtids boende .långtidsboende (mer än 10 år), barn till immigranter (andra generationen) och de som är tredje generationen eller mer. Gruppmedlemmarna ska diskutera likheter och skillnader av deras upplevelser för att därmed kunna identifiera kulturinlärningsprocessen inom olika sammanhang.
 • Diskussionsledaren låter deltagarna se kortfilmen “ Enkulturation och kulturell identitet i “Elf” (länk A).
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att identifiera de olika nivåerna av kulturinlärning och/eller kulturinlärnings attityder som uppvisas av de olika karaktärerna.
 • En deltagare skriver upp resultaten från den förra övningen på en whiteboard tavla.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att fylla i bedömningsformuläret (Bilaga 1)
 • Deltagarna ska som en fortsättning utveckla sina resultat och var och en av deltagarna ska presentera sina resultat för resten av gruppen.
 • Diskussionsledaren ska initiera en gruppdiskussion som behandlar deltagarnas resultat och ger möjlighet till reflektioner angående kulturinlärningsprocessen.

 

Bilagor :

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=kPXoKV-Mo-E

Tidsåtgång: 2 timmar och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.3.3.   Kunna respektera och delta i värdlandets kultur utan att förlora den egna kulturella identiteten

 

Process

 

 • Diskussionsledaren initierar ett gemensamt projekt för alla deltagare, där deltagarna ska besöka ett immigrant stadsdel i deras lokalområde (en stadsdel där människorna har en invandrarbakgrund själva eller också har deras föräldrar eller mor eller farföräldrar en invandrarbakgrund). De ska under sitt besök skriva ner på vilket sätt som området är organiserat och vilka typer av företag som är etablerade inom stadsdelen, vilka typer av varor som säljs etc. Grupperna kan rapportera om sitt besök i en skriftlig rapport eller en muntlig presentation.
 • Diskussionsledaren instruerar deltagarna tilll att genomföra intervjuer med någon som emigrerat till Grekland från ett annat land och som har bott i Grekland under några år. Intervjun ska inte genomföras med en annan deltagare i gruppen. Diskussionsledaren kan ge instruktioner till deltagarna eller be dem att göra en lista med frågor innan intervjun och ge dem till diskussionsledaren som ska godkänna dem. Deltagarna kan även lämna in en inspelning av reporterns för att diskussionsledaren ska kunna ta del av den.
 • Deltagarna ska sammanfatta höjdpunkterna med intervjun, i en skriftlig rapport. Övningen kan anses vara lyckad om deltagarna uppvisar en fördjupad förståelse för kulturinlärning som koncept och kan identifiera dimensioner av det i verkliga historier.

 

Bilagor:

Inga

 

Video och andra användbara länkar:

Inga