Gelijke kansen en actief burgerschap (Code: SCL3WA2W1)

IO4. Sociale en Civiele competentie

Werkgebied 2

Workshop 1: Gelijke kansen en actief burgerschap

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en Civiele competentie

Naam van de workshop:

Gelijke kansen en actief burgerschap

Belangrijkste leeropbrengsten:

2.1.4 Verschillende maatregelen kunnen toepassen in het omgaan meet ongelijkheid in de samenleving

2.1.5 Verschillende manieren kennen voor het omgaan met barrières in de samenleving rond gelijke kansen

2.3.1 Laten zien dat begrepen is wat het betekent om actief burger te zijn

2.3.2 Bewust zijn van verschillende manieren om actief burger te zijn

2.3.3 Voordelen kunnen noemen van actief burger zijn (leermogelijkheden, loopbaankeuze)

2.3.4 Het concept actief burgerschap toe kunnen passen op eigen ontwikkelmogelijkheden

2.3.5 Een plan kunnen maken voor eigen ontwikkelmogelijkheden

2.3.6 Voordelen kunnen noemen van jezelf ontwikkelen voor het claimen van rechten en positie in de samenleving van het gastland

Werkgebieden:

WE2: Participatie

Duur:

4 uur

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Deelnemen aan de samenleving

Leeropbrengsten:

2.1.4  Verschillende maatregelen kunnen toepassen in het omgaan meet ongelijkheid in de samenleving

2.1.5  Verschillende manieren kennen voor het omgaan met barrières in de samenleving rond gelijke kansen

 

Activiteit 1: Gelijke kansen

 • Welkom
 • Groepswerk: De trainer splits de klas in groepjes van 4. Elke groep wisselt van gedachte over situaties waarin zij ervaren hebben geen gelijke kans te hebben gehad. Elk groepje presenteert deze voor de klas.
 • De trainer geeft een definitie van gelijke kansen: Gelijke kansen betekent dat elke persoon toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden in het leven ongeacht hun status inde samenleving of hun kenmerken zoals ras, geslacht, geloof of handicap. Discussie wordt gevoerd aan de hand van deze definitie.
 • Discussie over elke casus: wat is een unfaire behandeling?
 • Discussie: Hoe gaan we om met barrières voor gelijke kansen in onze samenleving?

 

Duur: 45 minuten

 

Activiteit 2: Project over participatie

 • De trainer presenteert het volgende scenario: In de gemeenschap wordt een aantal seminars georganiseerd voor vrouwen om Grieks te leren. Omdat er veel aanmeldingen zijn besluit de organisatie het principe toe te passen “wie het eerst komt het eerst maalt”. Opgemerkt wordt dat de seminars niet toegankelijk zijn voor gehandicapten omdat zij plaats vinden in een oud gebouw met een erg smalle lift waar een rolstoel niet in past.
 • Discussie: Bidet deze cases gelijke kansen voor iedereen? Wat zou jij eraan veranderen zodat er sprake is van gelijke kansen?

 

Duur: 45 minuten

 

Annexen:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Actief burgerschap

Leeropbrengsten:

2.3.1  Laten zien dat begrepen is wat het betekent om actief burger te zijn

2.3.2  Bewust zijn van verschillende manieren om actief burger te zijn

2.3.3  Voordelen kunnen noemen van actief burger zijn (leermogelijkheden, loopbaankeuze)

 

Activiteit 3: Actief burgerschap

 • Kijk naar de video

https://youtube.com/watch?v=HhBBIvDVW0k

 • Discussie: heeft de video jou ideeën over actief burgerschap beïnvloed en op welke wijze dan?
 • Groepswerk: De trainer splits de klas in groepjes van 4. Elk groepje bespreekt manieren om actief te zijn in de gemeenschap en hoe dit de gemeenschap kan vormen en verbeteren.
 • Elk groepje presenteert haar ideeën.
 • Discussie: Hoe kan actief burger zijn invloed hebben op ontwikkelkansen en je loopbaan? Zie je het verband?

 

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Annexen:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://youtube.com/watch?v=HhBBIvDVW0k

1 uur

 

Actief burgerschap

Leeropbrengsten:

2.3.4  Het concept actief burgerschap toe kunnen passen op eigen ontwikkelmogelijkheden

2.3.5  Een plan kunnen maken voor eigen ontwikkelmogelijkheden

2.3.6  Voordelen kunnen noemen van jezelf ontwikkelen voor het claimen van rechten en positie in de samenleving van het gastland

 

Activiteit 5:

 • Trainer: Nu duidelijk is hoe actief burgerschap ook is verbonden met eigen ontwikkelmogelijkheden en loopbaan maakt elke deelnemer een plan voor zijn eigen ontwikkeling,
 • Elke deelnemer presenteert zijn eigen plan en legt uit hoe de beschreven stappen bijdragen aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en de positie in de samenleving.

 

Duur: 60 minuten

 

Annexes:

 

Video en ander ondersteunend materiaal: