Oplossen van een conflict in een interculturele omgeving (Code CAL4WA4W2)

IO4. Cultureel bewustzijn

Werkgebied 4

Workshop 2: Oplossen van een conflict in een interculturele omgeving

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Cultureel bewustzijn

Naam van de workshop:

Oplossen van een conflict in een interculturele omgeving

Belangrijkste leeropbrengsten:

4.2.1. Benoem verschillende types conflicten

4.2.2. Gebruik van technieken om conflicten op te lossen

4.2.3. In staat zijn om een team te leiden om te komen tot oplossing van een conflict en hiervan de voordelen te benoemen

Werkgebieden:

WA4: Cross culturele communicatie

Duur:

4 uren

AC instapniveau

4

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

4.2.1. Plaats verschillende type conflicten in een lijst

Proces: case study intercultureel conflict

 

 • De trainer geeft op het whiteboard verschillende types conflict uit bijlage 1 weer. Hierbij besteed hij extra aandacht aan constructieve en destructieve conflicten.
 • De trainer verdeelt de deelnemers in groepen van 4-5 personen en reikt de case study met discussievragen uit. De deelnemers bediscussieren te vragen gedurende 30 minuten.
 • Hierna bespreekt de trainer de case study met de gehele groep waarbij hij als steun informatie uit bijlage 3 “referenties voor de trainer” gebruikt.

Annexen:

Annex 1, annex 2 en annex 3

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

4.2.2. Gebruik van technieken om conflicten op te lossen

Proces: intercultureel rollenspel over conflict

 • De deelnemers krijgen 20 minuten om strategieën om conflicten op te lossen genoemd in de link te bekijken.
 • De trainer wijst 6 vrijwilligers aan uit de groep van deelnemers en verdeelt hen willekeurig in 3 paar. De resterende deelnemers gaat het rollenspel van deze 3 paar observeren.
 • Ieder paar krijgt 2 scenario profielen zoals omschreven in bijlage 4 met het verzoek deze profielen niet aan elkaar te tonen. Zij bestuderen 20 minuten hun profiel en zich voor te bereiden. Voor deze voorbereiding heeft elke paar de beschikking over een eigen ruimte.
 • Nu voeren de paren na elkaar hun dialoog. De trainer nog de overige deelnemers geven commentaar op de dialogen totdat alle paren zijn geweest.
 • Na de presentaties bespreekt de trainer de rollenspellen met de deelnemers, gebruik makend van de informatie uit bijlage 5. Aangezien de focus van de workshop ligt op strategieën om conflicten op te lossen benadrukt de trainer ook dit aspect. Het is het belangrijkste dat de deelnemers de door hen gekozen strategie kunnen beargumenteren. De trainer geeft feedback op ieder paar deelnemers zodanig dat er sprake is van een open gesprek met hen en de rest van de deelnemers.

 

Annexen:

Annex 4 en 5

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.hrpersonality.com/resources/conflict-management-techniques

Duur: 1 uur

 

Leeropbrengsten:

4.2.3  In staat zijn om een team te leiden om te komen tot oplossing van een conflict en hier de voordelen van te benoemen.

 

Proces:

 • De deelnemers lezen tips over het oplossen van conflicten in multiculturele communicatie uit bijlage 6. Ondertussen legt de trainer aan de deelnemers het verschil uit tussen een individualistische en een collectivistische cultuur.
 • De deelnemers wordt gevraagd om zich in te beelden dat zij leiders van een team zijn en er vind een groeps discussie plaats.
 • De trainer begeleidt de discussie met de volgende vragen:
  • Waarom denk jij dat het moeilijker is een multicultureel team te leiden?
  • Wat zijn de belangrijkste redenen voor het ontstaan van conflicten bij interculturele communicatie?
  • Wat is de beste manier om interculturele conflicten te voorkomen in jouw team?
  • Hoe kan iemand effectieve interculturele vormen van communicatie ontwikkelen?
  • Welk advies zou je geven aan een persoon uit een individualistische cultuur bij het oplossen van een intercultureel conflict met een persoon uit een collectivistische cultuur?
  • Welk advies zou je geven aan een persoon uit een collectivistische cultuur bij het oplossen van een intercultureel conflict met een persoon uit een individualistische cultuur?

Annexes:

Annex 6

 

Video en ander ondersteunend materiaal: