Lösa konflikter i en interkulturell miljö (Koda CAL4WA4W2)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 4

Workshop 2: Lösa konflikter i en interkulturell miljö

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet

Workshopens namn:

Lösa konflikter i en interkulturell miljö

Huvudsakliga kursmål:

4.2.1 Lista på olika typer av konflikter

4.2.2 Använd tekniker för konfliktlösning

4.2.3 Kunna leda ett team för att kunna utgå från en kreativ konfliktlösning samt presentera fördelarna med en sådan konfliktlösning.

Arbetsområde:

WA4: tvärkulturell kommunikation

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

4.2.1 Lista olika typer av konflikter

 

 

Process: Interkulturell konflikt fallstudie

 

 • Diskussionsledaren presenterar fyra olika konflikter från bilaga 1 på whiteboard tavlan. Särskild tonvikt ska läggas vid konstruktiva och destruktiva konflikter.
 • Diskussionsledaren delar sedan upp deltagarna i grupper om fyra till fem personer i varje grupp och delar sedan ut fallstudien, vilket även innehåller frågor att diskutera. Deltagarna diskuterar frågorna i grupper under 30 minuter.
 • Sedan går diskussionsledaren igenom fallstudien med hela klassen. Diskussionsledaren kan som stöd använda informationen från bilaga 3 “Referenser för diskussionsledaren”.

 

Bilagor:

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat :

4.2.2 Använd tekniker för konfliktlösning

 

 

Process: Interkulturellt konflikt rollspel

 • Deltagarna får 20 minuter på sig att läsa igenom konfliktlösningsstrategierna som presenteras i den föreslagna länken.
 • Diskussionsledaren väljer 6 volontärer utav deltagarna och delar slumpvis in dem i tre olika par. Resten av gruppen ska titta på de tre parens rollspel.
 • Varje par tilldelas två scenario profiler från bilaga 4 och instrueras att inte vissa dessa scenarior för varandra. Sedan har varje par 20 minuter på sig att läsa sitt scenario och lära känna sin partner. För att kunna göra det är det viktigt att varje par tilldelas ett separat utrymme/rum där de kan vara själva.
 • Efter det presenterar paren sin dialog för varandra. Varken diskussionsledaren eller andra deltagare ska kommentera dialogerna förrän det sista paret har presenterat sin dialog.
 • Efter presentationerna ska diskussionsledaren gå igenom rollspelet med klassen. Diskussionsledaren refererar i detta skedde till informationen i bilaga 5. Workshopen fokuserar på konfliktlösningsstrategier   och inte kulturella skillnader. Det är därför viktigt att diskussionsledaren framhäver denna aspekt i rollspelet. Det spelar ingen roll vilken  konfliktlösningsstrategi som deltagarna väljer att presentera och försvara så länge som de kan argumentera för sitt val. Diskussionsledaren ger respons till varje par och skapar en öppen diskussion med både deltagarna i rollspelet och resten av klassen.

 

 

Bilagor :

Bilaga 4, Bilaga  5

 

Video och andra användbara länkar: 

https://www.hrpersonality.com/resources/conflict-management-techniques

Tidsåtgång : 1 timma

 

Läranderesultat:

4.2.3 Kunna leda ett team för att kunna utgå från en kreativ konfliktlösning samt presentera fördelarna med en sådan konfliktlösning

 

 

Process:

 • Deltagarna läser olika tips för konfliktlösning inom en multikulturell  miljö, från bilaga 6, vilka delas ut i form av en stencil av diskussionsledaren. Under tiden förklarar diskussionsledaren skillnaden mellan en individualistiska  och kollektivistiska kulturer.  
 • Deltagarna ombeds därefter föreställa sig att de är gruppledare och en gruppdiskussioner äger rum.
 • Diskussionsledaren moderaterna diskussionen, genom att ställa följande frågor:
  • Varför anser du attt det är svårare att leda ett multikulturellt team?
  • Vilka är de vanligaste konfliktkällorna inom multikulturell kommunikation?
  • Hur ska interkulturella konflikter förebyggas inom ditt team?
  • Hur ska effektiva interkulturella kommunikationsförmågor utvecklas?
  • Vilka råd kan du ge till en representant för en individualistisk kultur för att kunna lösa en interkulturell konflikt med en representant för en kollektivistisk kultur ?
  • Vilka råd kan du ge till en representant för en kollektivistisk kultur för att lösa en interkulturell konflikt med en representant för en individualistisk kultur ?

Bilagor:

Bilaga 6.

Video: