Participeren in de samenleving – verdieping (Code: SCL2WA2W1)

IO4. Sociale en Civiele competentie

Werkgebied 2

Workshop 1: Participeren in de samenleving - verdieping

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en Civiele competentie

Naam van de workshop:

Participeren in de samenleving – verdieping

Belangrijkste leeropbrengsten:

2.1.2 Het begrip participatie en de waardering ervan voor de samenleving begrijpen; wat zijn manieren om te participeren?

2.1.3 Op een praktische wijze het vermogen om te participeren in de gastsamenleving laten zien

2.2.4 In staat zijn om steun te zoeken bij instellingen die kunnen helpen bij het omgaan met formaliteiten

2.2.5 Gebruik weten te maken van de ondersteuningsmogelijkheden van gouvernementele en non-gouvernementele structuren

2.2.6 Sociaal geaccepteerde methodes toe kunnen passen bij het vragen om hulp en bij het in acht nemen van procedures

Werkgebieden:

WE2: Participeren

Duur:

4 uur

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Participatie en de samenleving

Leeropbrengsten:

2.1.2  Het begrip participatie en de waardering ervan voor de samenleving begrijpen; wat zijn manieren om te participeren?

2.1.3  Op een praktische wijze het vermogen om te participeren in de gastsamenleving laten zien

 

Activiteit 1: Burgerparticipatie

 • Welkom
 • Discussie over quote: “twijfel er nooit aan dat een groepje van bedachtzame en gecommitteerde burgers de wereld kan veranderen; het zijn de enigen dat zo iets doen” – Margaret Mead.
 • Bekijk video:

https://www.youtube.com/watch?v=x6bNwmrBPXI

 • Discussie in groepjes van 4: Wat is burgerparticipatie? Elk groepje noteert een eigen definitie en presenteert deze voor de klas.
 • De trainer bespreekt ze en geeft toelichting en aanvullingen.

 

Duur: 45 minuten

 

Activiteit 2: Project over participeren

 • Trainer splitst klas in groepjes van 4.
 • Opdracht: Elk groepje denkt na over een issue dat in hun buurt speelt (geluidsoverlast, afval. Verkeersoverlast etc.) en komt met praktische suggesties om daar iets aan te doen.
 • De ideeën van elke groep worden aan de klas gepresenteerd.
 • Elk groepje formuleert stappen die bijdragen aan het oplossen van het probleem.
 • Een Viber groep (of ander sociaal medium) wordt aangemaakt waar alle deelnemers lid van worden gemaakt. Elke deelnemer rapporteert hierin dagelijks over hetgeen ze hebben gedaan om bij te dragen aan het oplossen van het probleem

 

Duur: 45 minuten

 

Annexen:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=x6bNwmrBPXI

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Participatie in de praktijk

Leeropbrengsten

2.2.4  In staat zijn om steun te zoeken bij instellingen die kunnen helpen bij het omgaan met formaliteiten

2.2.5  Gebruik weten te maken van de ondersteuningsmogelijkheden van gouvernementele en non-gouvernementele structuren

 

Activiteit 3: Steuninstellingen

 • Brainstormen: Met welke steuninstellingen heb je te maken gehad in je land van herkomst?
 • Een deelnemer noteert de antwoorden op een white board.
 • De trainer ordent de lijst en vult zo nodig aan om een compleet overzicht te hebben van de voornaamste gouvernementele en non-gouvernementele steuninstellingen
 • De trainer kiest 2 instellingen uit en bespreekt de formaliteiten die met samenhangen met de service van deze instellingen.
 • Discussie over procedures zoals besproken in eerdere workshop: is heet een bureaucratische procedure? Is het noodzakelijk? Waarom moeten we deze procedure volgen?

 

 

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur

 

Participatie in de praktijk

Leeropbrengsten

2.2.6  Sociaal geaccepteerde methodes toe kunnen passen bij het vragen om hulp en bij het in acht nemen van procedures

 

Activiteit 5:

 • De trainer presenteert de volgend casus: iemand komt bij de sociale dienst en vraagt om steun. De medewerker vraagt aan de verzoeker om een aantal documenten ter identificatie en om 3 formulieren in te vullen. De verzoeker wordt boos en eist dat zij de formulieren moet kunnen invullen ook zonder haar ID-documenten. Verzoeker begint te schreeuwen en wilde sociale dienst niet verlaten voordat haar eis is ingewilligd.
 • Discussie: is dit gepast gedrag? Hoe zou jij met deze situatie omgaan als jee in de schoenen stond van de verzoeker? Wat zou verzoekeer een volgende keer kunnen doen om te voorkomen dat zij gefrustreerd raakt door een bureaucratische procedure?
 • Trainer vat suggesties samen en vult aan.

 

Duur: 60 minuten

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: