En experimentell workshop som handlar om grundläggande kulturell medvetenhet (Koda CAL2WA1W2)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 1

Workshop 2: En experimentell workshop som handlar om grundläggande kulturell medvetenhet

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

En experimentell workshop som handlar om grundläggande kulturell medvetenhet?

Huvudsakliga kursmål:

1.3.3 Redogör för olika aspekter i livet som påverkas av kulturell medvetenhet och uttryck

1.3.4 Kunna tolka hur kulturell medvetenhet och uttryck kan påverka element inom ditt, dina vänners eller din familjs liv.

Arbetsområde:

WA1: Introduktion till kulturell medvetenhet och uttryck

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

1.3.3 Redogör för olika aspekter i livet som påverkas av kulturell medvetenhet och uttryck

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren börjar med en genomgång av hur kultur definieras, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck och sammanfattar resultaten från det förra utbildningstillfället.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att ge exempel på olika delar av livet som påverkas av kulturell medvetenhet och kulturella uttryck.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att noggrant läsa igenom instruktionerna som presenteras på PowerPoint bilden nummer 25 och utföra övning som presenteras där. Deltagarna ska ha samlat ihop ett antal olika bilder från sin egen kultur innan workshopen, som de sedan kan presentera för resten av gruppen. Deltagarna ska sedan svara på frågorna som presenteras på den ovan angivna PowerPoint bilden. Diskussionsledaren ber deltagarna att ta fram bilderna som de har föreberett och ge exempel i början av övningen för att ge en bredare förståelse av fenomenet. (Bilaga 1).
 • Diskussionsledaren kommer därefter att initiera en gruppdiskussion baserat på deltagarnas svar och även redogöra för slutsatserna av övningen.

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

Inga

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

1.3.3 Redogör för olika aspekter i livet som påverkas av kulturell medvetenhet och uttryck

 

Process

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att nämna vardags attityder/aktiviteter som är en konsekvens av/eller påverkas av kultur. Deltagarna kommer med förslag genom att använda brainstorming tekniken.

Diskussionsledaren ska innan deltagarna börjar med övningen, förklara vad brainstorming är och när metoden används. Diskussionsledaren ska därefter ge deltagarna ett exempel för att deltagarna ska kunna få en djupare förståelse för övningens struktur.

 • En deltagare skriver upp resultaten från den förra övningen på whiteboard tavlan. Alla svaren ska finnas uppskrivna på whiteboard tavlan.
 • Diskussionsledaren ska därefter inleda en gruppdiskussion för att deltagarna ska kunna upptäcka de element som är liknande, men även olikartade element som deltagarna har i relation till sin egen kultur

 

Bilagor :

Inga

 

Video och andra användbara länkar:

Inga

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

1.3.4 Kunna tolka hur kulturell medvetenhet och uttryck kan påverka element inom ditt, dina vänners eller din familjs liv

 

Process:

 

 • Ge varje deltagare en bit av ett A4 papper och två pennor (en blå och en röd) och be sedan deltagarna att dela in pappret i 4 delar.
 • Förklara sedan att nästa del av övningen ska göras var och en för sig och deltagarna behöver därmed inte dela med sig av vad de har skrivit till sina kurskamrater.
 • Be sedan deltagarna att med hjälp av den blå pennan skriva i varje ruta, en aspekt av sin identitet som är direkt relaterbar till den egna kulturen. Deltagarna ska skriva ner den viktigaste aspekten enligt dem själva.
 • Be deltagarna därefter att skriva med den röda pennan under varje mening vid varje ruta, tre sätt hur den delen av kultur kan påverka element av sitt eget och sina vänners och familjens liv. Be dem även att skriva ner hur kulturell medvetenhet och kulturella uttryck är sammankopplad med denna påverkan. (till exempel religion som en del av en människas identitet- vara muslim: 1. Under ramadan äter jag och min familj inte innan solen har gått ner. 2. Mina kvinnliga familjemedlemmar klär sig alltid Under dagen avbryter vi det som vi gör för stunden för att be under särskilda tider på dygnet).
 • Initiera en gruppdiskussion som behandlar alla meningar som är skrivna med de röda pennorna. Hur uppfattar andra mina meningar? Kan alla relatera dessa påståenden till de kulturella element som de hör ihop med?
 • Ge ett exempel i början av övningen för att deltagarna ska förstå övningens upplägg.

 

Bilagor:

Inga

 

Video och andra användbara länkar:

Inga