Introduktion till kultur inom utbildningsväsendet (Koda CAL4WA5W1)

IO4. Kulturell medvetenhet och Uttryck

Arbetsområde 5

Workshop 2: Medie-och informationskunnighet, är det viktigt ?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:

Workshopens namn:

Introduktion till kultur inom utbildningsväsendet

Huvudsakliga kursmål:

5.1.1 Kunna identifiera likheter och skillnader i utbildningssystemet i ditt hemland samt inom ditt värdland.

5.1.4 Bedöma hur förväntningar gällande utbildning påverkas av kultur

5.1.2 Kunna förstå förväntningar inom utbildningsväsendet

5.1.5 Kunna förklara hur utbildningssystemet är uppbyggt i ditt värdland

Arbetsområde:

WA5: Kultur inom arbetslivet och utbildningsväsendet

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timma 30 minuter: likheter och skillnader på en systemnivå

 

 • Kort introduktion till syftet med workshopen

 

Läranderesultat:

 

5.1.1 Kunna identifiera likheter och skillnader i utbildningssystemet i ditt hemland samt inom ditt värdland.

5.1.5  Kunna förklara hur utbildningssystemet är uppbyggt i ditt värdland

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att berätta om sin utbildning i hemlandet. Vilket betyg ,avseende kvalitén, skulle du ge utbildningen i ditt hemland ?
 • Diskussionsledaren försöker få fram en mer detaljerad beskrivning av utbildningen inom hemlandet: tillgången till utbildning, är systemet inkluderande (öppet för alla), inom vilka åldrar ? Finns det en skillnad mellan stad och landsbygd ? Hur ser skolorna ut inom grundskolan, gymnasiet och universitet/högskolan ?
 • På whiteboard tavlan skriver diskussionsledaren ner centrala ord, som deltagarna nämner.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Se på videon som förklarar det nederländska utbildningssystemet.

 

Tidsåtgång: 10 minuter

 

 • Diskussionsledaren visar bilderna från bilaga 1 och ger en kort sammanfattning av innehållet.
 • Diskussionsledaren uppmuntrar deltagarna att i par fundera över, vilka de anser är de huvudsakliga skillnaderna och de huvudsakliga likheterna mellan utbildningssystemet i deras värdland och inom hemlandet.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Diskussionsledaren går igenom vad de olika paren har kommit fram till och grupperar dessa likheter och skillnader i kategorierna: tillgång till utbildning, kostnad, ålder och lokaler.
 • Sammanfattning : Diskussionsledaren ber deltagarna att uttala sig om vilken de anser är den största skillnaden på systemnivå ? Vad kan anses vara en del av landets kultur ?
 • Tidsåtgång: 20 minuter

 

15 minuters paus

 

 

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=RJW5rXk3lvY

1 timma och 30 minuter:  Kulturen i klassrummet

 

Läranderesultat:

 

5.1.1 Kunna identifiera likheter och skillnader i utbildningssystemet i ditt hemland samt inom ditt värdland.

5.1.2 Kunna förklara hur utbildningssystemet är uppbyggt i ditt värdland

5.1.4 Bedöma hur förväntningar gällande utbildning påverkas av kultur

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att beskriva hur en lektion ser ut i hemlandet. Beroende på, kan deltagare välja att fokusera på grundskolan eller gymnasiet (eller båda).
 • Diskussionsledaren försöker att få fram mer detaljerad information, genom att fråga: Vilken roll som läraren har, vilken roll studenterna har, vilket material som används, läxor samt hur en typisk lektion är uppbyggd.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Diskussionsledaren visar en video som illustrerar en typisk lektion i en nederländsk skola (grundskolan).

 

Tidsåtgång: 10 minuter

 

 • I små grupper ber diskussionsledaren deltagarna att framställa vad de ansåg var mest uppseendeväckande och vad de anser är de huvudsakliga skillnaderna mellan hemlandet och värdlandet (lärarens beteende, beteende eller studenter). Vad är deras egen upplevelse ?
 • Diskussionsledaren gör en kort sammanfattning på tavlan.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 • Läraren gör en kortfattad sammanfattning av vad deltagarna har kommit fram till och ber deltagarna att kommentera hur likheterna och skillnaderna är relaterade till kultur. Hur relateras lärarnas och studenternas attityder till kulturen inom värdlandet ?

Tidsåtgång: 20 minuter

Paus: 10 minuter

 

Bilagor :

 

Video och andra användbara länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=Tu20sD0wgwQ

1 timma: Kultur i klassrummet

 

Läranderesultat:

5.1.2 Kunna förstå förväntningar inom utbildningsväsendet

5.1.4 Bedöma hur förväntningar gällande utbildning påverkas av kultur

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna beskriva vad lärare förväntar sig av studenter i hemlandet.
 • Diskussionsledaren frågar deltagarna vilka förväntningar som de tror att en lärare i värdlandet har på sina studenter.
 • Stödfråga: Diskussionsledaren frågar deltagarna vad de tror att en aktiv attityd innebär. Hur kan en aktiv attityd exemplifieras ? Hur kan du som förälder hjälpa dina egna barn genom att demonstrera ett bra beteende i klassrummet ?
 • Diskussionsledaren sammanfattar och avslutar.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Deltagarna är indelade i små grupper och diskussionsledaren frågar dem vilket beteende de har svårt att anpassa sig till och hur de ska hantera detta ? Finns det en kulturell påverkan ? Vilka praktiska tips kan de ge till varandra ?

 

Tidsåtgång: 20 minuter

 

 • Diskussionsledaren sammanfattar tipsen och avslutar utbildningstillfällen om förväntningar och kultur.

 

Tidsåtgång: 10 minuter

 

Bilagor:

Video och andra användbara länkar: