Introduktionstillfälle om kultur (Koda CAL1WA1W1)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 1

Workshop 2: Introduktionstillfälle om kultur

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Introduktionstillfälle om kultur

Huvudsakliga kursmål:

Huvudsakliga kursmål: 1.1.1 Definiera konceptet kultur

1.1.2 Förklara konceptet kultur för andra

1.1.3 Dela med dig av dina tankar om kultur?

1.2.1 Lista olika kulturella element

1.2.2 Ge exempel på olika trosuppfattningar, värderingar, vanor, beteenden och etik

Arbetsområde:

Arbetsområden: WA1: Introducera kulturell medvetenhet och uttryck

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 1

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 45 min

 

Läranderesultat:

1.2.1. Lista olika kulturella element

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren samlar alla deltagare i en cirkel och en person börjar. Den första personen säger “zip” och pekar på en annan deltagare i gruppen, samtidigt som personen säger hans/hennes namn samt namnger ett kulturellt element (till exempel; religion, värderingar, arkitektur osv) Personen som har blivit pekat på säger “zap” samt hans/hennes namn och pekar på en annans person samtidigt som denne anger ett annat kulturellt element. Den tredje personen säger “zop” och pekar på en annan person och upprepar samma procedur. Det här fortsätter i en repetitivt följd (zip,zap,zop). Var säker på att alla studenterna förstår reglerna innan övningen påbörjas.
 • Den som inte märker att han/hon har blivit utpekad eller inte svarar tillräckligt snabbt är ute. Övningen fortsätter till dess att endast några få deltagare återstår.
 • Diskussionsledaren skriver upp alla kulturella element som deltagarna har angett under övningen, på en whiteboard tavla och låta listan stå kvar på tavlan för att kunna användas under hela introduktionstillfälletsom handlar om kultur.  

 

Bilagor:

Inga

Video och andra användbara länkar:

Inga

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

1.1.1. Definiera konceptet kultur

1.1.2. Förklara konceptet kultur för andra

1.1.3. Dela med dig av dina tankar om kultur

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren inleder med att introducera konceptet kultur genom att använda sig av Powerpoint bilderna 1-10 (Bilaga 1). Han/hon initierar sedan en gruppdiskussion om hur deltagarna uppfattar kultur som koncept.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att se videon “Viktiga element som definierar kultur” (länk. A).
 • Diskussionsledaren ber sedan deltagarna att kombinera, passa ihop och kontrastera elementen som står på whiteboard tavlan, vilka utvecklades i den första delen av workshopen, med elementen som framställs i videon. Efter det kan listan på whiteboard tavlan kompletteras eller ändras utifrån informationen som deltagarna tagit del av i videon.
 • Diskussionsledaren ber sedan deltagarna att noggrant läsa instruktionerna som presenteras på bild nr. 11 i PowerPointen och sedan svara på frågan.

Han/Hon ger ett exempel i början av övningen för att öka förståelsen för övningens upplägg.

 • Diskussionsledaren ska sedan initiera en diskussion baserat på deltagarnas svar och förmedla tankar om kultur.

Bilagor :

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=jt2tikGSu98

Tidsåtgång: 1 timma och 45 minuter

 

Läranderesultat :

1.2.1. Ge exempel på olika trosuppfattningar, värderingar, vanor, beteenden och etik

1.3.1. Beskriv kulturell medvetenhet

1.3.2. Beskriv kulturella uttryck

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren börjar med en introducerande diskussion om hur betydelsefull miljön är för det mänskliga beteendet och hur det nationella sammanhanget påverkar vardagsaktiviteter och beteenden hos människor från olika geografiska områden.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att se på videon “ hög och låg kontext kulturer” (länk A).
 • Diskussionsledaren ber sedan deltagarna att analysera olikheterna mellan hög och låg kontext, utifrån länderna som de kommer från och deras värdland.
 • Diskussionsledaren instruerar sedan deltagarna att noggrant läsa igenom de instruktioner som presenteras på PowerPoint bild nr. 24 och svara på frågorna.
 • Diskussionsledaren leder sedan en diskussion baserat på deltagarnas svar.
 • Diskussionsledaren introducerar sedan begreppen kulturell medvetenhet och uttryck, genom att använda bilderna nr.26-27 i PowerPointen (bilaga 1)
 • Diskussionsledaren instruerar sedan deltagarna till att se på videon “Kulturell medvetenhet i en globaliserad värld” (länk. B).
 • Diskussionsledaren skapar en diskussion om hur deltagarna uppfattar dessa två koncept. Anser deltagarna att de har en välutvecklad eller underutvecklad kulturell medvetenhet, varför i så fall ?

Uttrycker de sig på ett särskilt sätt som har sitt ursprung i deras kultur ?

 • Diskussionsledaren avslutar diskussionen genom att fastställa de svar som har framkommit i diskussionen.

 

 

Bilagor:

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=DdfMI97IxLY
B. https://www.youtube.com/watch?v=gd0aAFFjCUo