Konstnärliga uttryck (Koda CAL4WA2W5)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 2

Workshop 5: Konstnärliga uttryck

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Konstnärliga uttryck

Huvudsakliga kursmål:

2.4.3 Uttryck dig själv konstnärligt

Arbetsområde:

WA2: (Kulturell mångfald) attityder och uppfattningar

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

2.4.3 Uttryck dig själv konstnärligt

Process

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att se videon “Olika typer av konstnärliga uttryck” (länk A).
 • Andy Warhol sa vid ett tillfälle, “Alla människor är en konstnär” Diskussionsledaren frågar deltagarna om de håller med påståendet eller inte. Varför? Varför inte? Vem bestämmer vad som är konst och vad som inte är konst?
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att göra en lista på kriterier för vad som kan klassificeras som konst.
 • När alla deltagarna är färdiga med övningen ska en av deltagarna skriva några av sina kriterier för vad som utgör konst, på tavlan.
 • Deltagarna kommer att återkomma till idén av vad som utgör konst under den senare delen av lektionen.
  Ändras deras idéer ? Varför? Varför inte?

Bilagor:

Nej

 

Video: 

A. https://www.youtube.com/watch?v=-y77Xh6fpRU

Tidsåtgång: 1 timmas

 

Läranderesultat:

2.4.3    Uttryck dig själv konstnärligt

Process

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att betrakta konstverket “Robert Rauschenberg, 1955” (Bilaga 1) Han/hon frågar deltagarna hur konstnären målade verket? Vilka material använde han? Hur använde han dessa material? Han/hon ber deltagarna att presentera bevis för sina teorier.
 • Diskussionsledaren berättar för deltagarna vilken som är verkets titel. Han/hon kommer att fråga dem hur Rauschenberg har förvandlat det vardagliga objektet. Hur den är liknar eller är annorlunda jämfört med sängen som deltagarna har hemma. Varför skulle en konstnär placera en säng på en vägg? Deltagarna måste ta hänsyn till de val som konstnären ställdes inför när han skapade konstverket, utforska ämnen, källor till inspiration, medium och stil.

 

Bilagor :

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

Inga

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

2.4.3    Uttryck dig själv konstnärligt  

 

Process

 

 • Diskussionsledaren instruerar deltagarna till att uttrycka sig själv konstnärligt samtidigt som de använder sin föreställningsförmåga kombinerat med vad de har lärt sig i den första och andra delen av workshopen. Han/hon ber deltagarna att välja ett vardagsobjekt som representerar den aktuellla tidsperioden. Diskussionsledaren ber sedan deltagarna att förvandla objektet till sitt eget konstverk med hjälp av icke traditionella material som de hittar i klassrummet.
 • Innan deltagarna börjar med övning ska de först skissera på ett utkast, som visar vad de har tänkt skapa. Som en konstnär har de många val att göra. Vilket är deras objekt? Vilka material ska de använda sig av? Hur stort ska deras konstverk bli? Vilket är verkets titel?

Bilagor:

Inga

 

Video och andra användbara länkar:

Inga