Kulturella element runt om i världen (Koda CAL2WA2W3)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 2

Workshop 3: Kulturella element runt om i världen

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Kulturella element runt om i världen

Huvudsakliga kursmål:

Huvudsakliga kursmål: 2.1.1 Namnge olika kulturella dimensioner

2.1.2 Känna igen dessa kulturella dimensioner  i din nuvarande miljö

2.1.3 Namnge olika matvanor, religioner och sedvanor i olika länder

2.1.4 Kunna berätta för andra om olika matvanor, religioner och sedvanor i olika länder

2.2.1 Beskriva skillnader inom olika kulturer gällande kön och familj

2.2.2 Ge exempel på olika könsroller inom olika kulturer

Arbetsområde:

WA2: (Kulturell mångfald) Attityder och uppfattningar

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat :

2.1.1    Kunna namnge olika kulturella dimensioner

2.1.2    Känna igen dessa kulturella dimensioner i din

nuvarande miljö

 

Process:

 

 • Diskussionsledaren kommer att inleda med en introduktion om vad forskare inom kultur försöker att identifiera, genom att använda PowerPoint bilderna nummer 22-24 (Bilaga 1).
 • Han/hon inleder en gruppdiskussion om hur deltagarna efter en första anblick uppfattar konceptet kulturella dimensioner.
 • Be deltagarna att se på videorna: A. Trompenaars` information om kulturella dimensioner och B. Geert Hofstede kulturella dimensioner (länk A och länk B)
 • Diskussionsledaren numrerar alla fyra hörn i rummet och instruerar deltagarna till att svara på några frågor om deras åsikter om kulturella dimensioner. Alla frågor kan besvara med:
  • “Instämmer helt och hållet” (1)
  • “Instämmer delvis” (2)
  • “Instämmer något ” (3)
  • “Instämmer inte alls” (4)
 • Efter varje fråga ska deltagarna gå till de hörn av rummet 1-4 som motsvarar deras åsikt i frågan. Diskussionsledaren ger information till deltagarna (bilaga 2) för att de ska förstå vilken dimensioner som de tillhör.
 • Inled en gruppdiskussion baserat på deltagarnas svar, i syfte att lyfta fram likheter och skillnader inom de kulturella dimensionerna.

 

Bilagor:

Bilaga 1, Bilaga 2

 

Video:

 A. https://www.youtube.com/watch?v=wf0vNHwtzdw
B. https://casework.eu/lesson/dimensions-of-culture/

 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

2.1.3 Namnge olika matvanor, religioner och sedvanor i olika länder

2.1.4 Kunna berätta för andra om olika matvanor, religioner och sedvanor i olika länder

 

Process:

 • Diskussionsledaren kommer att inleda en diskussion om matvanor, religion och sedvanor i olika länder, genom att presentera PowerPoint bilderna 12-21.
 • Diskussionsledaren initierar en gruppdiskussion om olika sedvanor och normer som återfinns runt om i världen. Diskussionen involverar även deltagarnas egna erfarenheter, vilket även öppnar upp för att deltagarna kan berätta om en konstig sedvana som finns i hans/hennes kultur.
 • Diskussionsledaren ska sedan påbörja den första övningen. Den här övningen kräver att han/hon samlar in olika kort som innehåller information om särskilda matvanor. Därutöver ska han/hon ha samlat in foton vilka är relaterade till mat och sedvanor (bilaga 3).
 • Diskussionsledaren delar sedan upp deltagarna i 5 grupper och ger varje grupp ett kort från kolumn A. Alla kort från kolumn B ska presenteras för och en för sig av diskussionsledaren. En representant för varje grupp räcker upp handen för att få det kort som passar ihop med det kort som diskussionsledaren presenterar.
 • Gruppen som bäst kan passa ihop korten från kolumn A med korten från kolumn B vinner övningen.

 

Bilagor :

Bilaga 3

 

Video: 

A. https://www.youtube.com/watch?v=YlsWtHx1L9s&vl=en

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

2.2.1 Beskriv skillnader inom olika kulturer gällande kön och familj

2.2.2    Ge exempel på olika könsroller inom olika kulturer

 

Process: 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att skriva ner på ett papper vad de skulle göra annorlunda om de imorgon vaknade upp som män. Hur skulle deras dag se ut ? Vad skulle deras roll vara i familjen ?
 • Diskussionsledaren följer strukturens för övningen och inleder därför en diskussion om hur övningen relateras till kultur genom att försöka svara på följande frågor:
  • Hur relateras kön till kultur ?
  • Hur kan könsrollerna beskrivas i samhället och kulturen ?
  • Varför är kön och kultur viktiga att utveckla ?
  • Hur påverkar kulturen jämställdheten?
  • Vilka är de aktuella trenderna inom könsroller?
  • Vad förklarar de olika könsrollerna som finns inom olika kulturer ?
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att se videon “ Könsroller inom familjen: Igbo mot amerikanska ” (se länken).
 • Diskussionsledaren initierar en diskussion tillsammans med deltagarna och ber dem att ge exempel på olika könsroller inom olika kulturer. Diskussionsledaren ber deltagarna, som en fortsättning, att fråga dem om deras roll i den egna familjen och hur den rollen påverkas av deras kultur.
 • Diskussionsledaren skriver ner de mest grundläggande slutsatserna av diskussionen på ett blädderblock.

 

Bilagor:

Inga

 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=t3mRMqpsxN8