Vad förväntar sig arbetsgivare? (Besök ett sjukhus eller annan omvårdnadsinrättning) (Koda CAL4WA5W4)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 5

Workshop 4: Vad förväntar sig arbetsgivare? (Besök ett sjukhus eller annan omvårdnadsinrättning) skunnighet, är det viktigt ?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kultur inom arbetet

Workshopens namn:

Introduktion till kultur inom arbetslivet

Huvudsakliga kursmål:

5.2.1 Beskriv hur en person kan vara aktiv

5.2.2 Beskriv hur “normer och värderingar” kan påverka karriärsvalkarriärval.

5.2.3 Förstå att möjligheter kan uppkomma genom kultur

5.2.4 Kunna kämpa emot/avfärda stereotyper och normer för att följa den egna viljan

Arbetsområde:

W45: Kultur inom arbete och utbildning

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Urval av organisationer att besöka
 • Arrangemang av transport och möte
 • De anställdas förberedelser gällande presentationer, guidade visningar och fortsatt närvaro
 • Separata rum för gruppaktiviteter, utöver den guidade visningen

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 2 timmar

 

Läranderesultat:

5.2.1 Beskriv på vilket sätt en person kan vara aktiv

5.2.2 Ge exempel på hur “normer och värderingar” kan påverka karriärval

5.2.3 Känn igen möjligheter som kan uppkomma genom kultur

 

Presentation följt av en rundtur runt sjukhuset eller en annan omvårdnadsinrättning.

 

Process:

 • Välkomnande av värden (en allmän chef?)
 • Presentation av organisationen, dess verksamhet, arbete och de anställda.
 • En kort stund avviks för frågor och svar samt kommentarer från deltagarna.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Rundtur inom organisationen, särskild uppmärksamhet ska läggas vid olika typer av arbete, arbetsförhållanden och värderingar (även inkluderat mindre självklara yrkesgrupper och roller såsom; behandling, vård och omvårdnad i motsats till administration, mattillverkning och distribution, tekniskt stöd och anläggningsstöd samt volontärarbete)
 • Reflektioner och kommentarer på den guidade turen
  • Vilka uppseendeväckande saker har du uppmärksammat?
   Vad är nytt?
  • Olikheter/likheter med ursprungslandet?
  • ‘Manligt’ kontra ‘kvinnligt’ arbete?
  • Vilken aspekt tyckte du mest om/minst om?
 • Återstående frågor och kommentarer
 • Avslutande sammanfattning

 

Tidsåtgång : 1 timma följt av en kort paus

 

Bilagor:

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma

 

Läranderesultat:

5.2.1 Beskriv på vilket sätt en person kan vara aktiv

5.2.2 Ge exempel på hur “normer och värderingar” kan påverka karriärval

5.2.3 Upptäck möjligheter som kan uppkomma genom kultur

5.2.4 Kunna kämpa emot/avfärda stereotyper och normer för att följa den egna viljan

 

Professionell smak kan diskuteras

Process:

 • Värden (HR anställda) presenterar det stora utbudet av aktiviteter och jobb och arbetsförhållanden (inkluderat kontrakt), men även olika individer som passar in i detta breda spektrum/dimensioner

(som kan listas på en power-point slide, en dubbelsidig whiteboard eller på ett papper.)

 

 • Deltagarna ombeds att fundera några minuter på vad de skulle vilja arbeta med och vad de skulle hata att arbeta med och varför. De kan välja yrken oberoende av deras personlighet och förmågor.

  Därefter intervjuar deltagarna varandra i 2×5 minuter i par. Intervjuerna ska handla om deras val och de argument som deltagarna har för att försvara sitt val (rekommenderat är att det relateras till den typ av jobb (jobbinnehåll) och arbetsförhållanden.

  Diskussionsledaren säger till när intervjun ska starta och när deltagarna ska byta roller. Det är bra om alla antecknar!

 

 • Varje deltagare presenterar sin partners yrkesval och argumenten för dessa. Andra deltagare kan bara ställa frågor ifall de inte förstår innehållet i presentationen.
 • Efter att alla har presenterat sammanfattar diskussionsledaren det övervägande kriteriet som har använts av deltagarna och frågor därefter värden vilka argument som han/hon tyckte var bäst och varför.

 

Tidsåtgång : 1 timma

 

Bilagor :

Video: 

Tidsåtgång : 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

5.2.1 Beskriv på vilket sätt en person kan vara aktiv

5.2.2 Ge exempel på hur “normer och värderingar” kan påverka karriärval

5.2.3 Upptäck möjligheter som kan uppkomma genom kultur

5.2.4 Kunna kämpa emot/avfärda stereotyper och normer för att följa den egna viljan

 

 

Professionella förväntningar att uppfylla och personliga kvaliteér att nämna

Process:

 • Introduktion: Den här övningen är ett litet rollspel som fungerar som en uppföljning av intervjuerna i de tidigare övningarna. Den här gången ska paren låtsas ha en jobbintervju som fokuserar på arbetskraven samt personliga egenskaper och kvalitéer.
 • Efter varje par (2 mini-intervjuer) diskussionsledaren ber paren att kort reflektera över hur det har gått med övningen och värden svarar med några “tips” för varje deltagare.

Tiden beror på antalet deltagare 10-15 minuter för varje par plus 10 minuter till introduktion och 15 minuter för den avslutande sammanfattningen av workshopen.

 

Bilagor:

Video: