Bygg upp lokalsamhället (Koda SCL3WA4W1)

IO4. Social och medborgerlig

Arbetsområde 4

Workshop 1: Bygg upp lokalsamhället

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig

Workshopens namn:

Bygg upp lokalsamhället

Huvudsakliga kursmål:

4.2.5 Demonstrera förståelse för hur aktiva medborgare kan bidra till

Arbetsområde:

WA5: Media och aktivt medborgarskap

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Duration: 1 hour and 20 minutes

 

Learning outcomes:

4.2.5: Demonstrate an understanding of how active citizens can contribute in divers societies

4.2.6: Demonstrate an understanding of how active citizens can improve community cohesion and strengthen communities

4.2.7: Demonstrate an understanding of how the skills of migrant women can be unlocked to tackle local problems

 

Role of neighbourhood centres

Process:

 • Learning facilitator introduces staff member of neighbourhood centre
 • Participants shortly introduce themselves
 • Neighbourhood centre staff gives a presentation regarding the activities the centre offers in the local area and of its origins
 • Question and answer: participants have the opportunity to ask questions
 • Staff member shows participants around, explains how many people are working for the centre and how many volunteers are involved
 • Question and answer: participants have the opportunity to ask questions

Time: 1 hour

 

 • Learning facilitator asks participants to describe what they think the role of this centre is.
 • Learning facilitator links answers to the principle of solidarity, one of the cornerstones of a democratic society, and what this solidarity stands for.
 • Play video for illustration

Time: 20 minutes

 

Bilagor:

Ref number

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=86C0Ixmqxeo

Duration: 1 hour and 20 minutes

 

Learning outcomes:

4.2.5 Demonstrate an understanding of how active citizens can contribute in divers societies

4.2.6: Demonstrate an understanding of how active citizens can improve community cohesion and strengthen communities

4.2.7: Demonstrate an understanding of how the skills of migrant women can be unlocked to tackle local problems

 

Addressing local needs

Process:

 • Learning facilitator shows 2 short video of “Boomtak” neighbourhood centre in the city of “Tilburg”
 • Learning facilitator forms small groups
 • Learning facilitator asks to brainstorm on how signals of local needs reach the neighbourhood centre; brainstorm on sorts of needs

Time: 35 minutes

 

 • Feedback from the outcomes of the brainstorm is collected
 • Learning facilitator groups the information on a white board (grouping remarks about activities as well as how signals of needs are collected
 • Learning facilitator asks participants whether similar centres were active in their homeland; similarities, differences?
 • Learning facilitator asks participants why such a centre largely depends on volunteers
 • Learning facilitator summarises and links result again to the principle of solidarity

Time: 35 minutes

10 minutes break

Bilagor :

Video: 

https://ms-my.facebook.com/indeboomtak.tilburg/videos/431538254316818/

Duration: 1 hour and 20 minutes

 

Learning outcomes

4.2.5 Demonstrate an understanding of how active citizens can contribute in divers societies

4.2.6 Demonstrate an understanding of how active citizens can improve community cohesion and strengthen communities

4.2.7: Demonstrate an understanding of how the skills of migrant women can be unlocked to tackle local problems

 

Addressing local needs

Process:

 • Learning facilitator shows video
 • Learning facilitator explains what “Bring your idea to life” means, and how that relates to the role of a neighbourhood centre
 • Learning facilitator forms small groups
 • Learning facilitator asks each group to: a. make a list of things the women are good at / have experience in; b. select ideas from this list which could be offered as a service or event which can be of added value for the people in the neighbourhood. All suggestions are written on separate Post-Its

Time: 35 minutes

 

 • Learning facilitator collects the Posts-Its of each group and guides the process of ordering;
 • Learning facilitator asks participants to select one service/idea and provide the reasons for selecting that particular one

Time 20 minutes

 

 • Answers are shared and discussed
 • Learning facilitator asks participants how they themselves might benefit when offering such a service
 • Learning facilitator links the answers to integration process, network, plans for own career, working toward own ambition
 • Learning facilitator asks participants to summarise what they have found out

The conclusion of this workshop could be that participants are interested in organising a food festival or cultural festival in the neighbourhood centre

 

Bilagor:

Annexe 1

 

Video:  

https://www.tilburgers.nl/tag/de-boomtak/page/3/