Deltagande i samhället – Vad det egentligen innebär (Koda: SCL1WA2W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 2

Workshop 1: Deltagande i samhället – Vad det egentligen innebär

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Deltagande i samhället – Vad innebär det egentligen?

Huvudsakliga kursmål:

2.1.1. Förstå hur värdsamhället är uppbyggt och vad det kräver av varje medborgare

2.1.1. Förstå hur värdsamhället är uppbyggt och vad det kräver av varje medborgare

2.2.2. Tillämpa metoder för att hantera formaliteter

2.2.3. Förstå potentiella risker med bristande efterlevnad

Arbetsområde:

WA2: Deltagande

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme och 30 minuter

 

Deltagande i samhället

2.1.1. Förstå hur värdsamhället är uppbyggt och vad det kräver av varje medborgare

2.2.1. Visa en förståelse för begreppet ”byråkrati” i västerländska samhällen

 

Aktivitet 1:  Förstå värdsamhällen

 • Välkomna
 • Idékläckning i grupper: Har du någonsin anhållit om en tjänst från statliga myndigheter eller från någon annan organisation? Vilka är de? Vilka typer av tjänster erbjuder de? Skriv en lista med namnet på myndigheten/organisationen och därunder vilka tjänster som de erbjuder.
 • Varje grupp presenterar dessa myndigheter, och med hjälp av diskussionsledaren skapar klassen en sammanställd lista över dessa myndigheter och tjänsterna som erbjuds.
 • Diskussionsledaren måste berika listan för att täcka in alla viktiga myndigheter och organisationer i värdlandet.
 • Frågestund: Diskussionsledaren besvarar frågor ställda av deltagarna om de tillhandahållna tjänsterna.

 

Tid: 45 minuter

 

Aktivitet 2: Byråkrati i västerländska samhällen

 • Definitionen av byråkrati: Det är definierat som att arbeta på ett sätt som har många steg för att slutföra en uppgift, väldigt tydlig ordning och väldigt strikta regler. Ett exempel på byråkrati är trafikmyndigheten. Koncentrationen av makt i en komplex struktur av administrativa byråer.
 • Diskussion: Är det bra eller dåligt? Kan vi undvika det? Hur kan vi hantera det?
 • Be eleverna att arbeta i grupper om 4 och att skriva ner förslag på hur vi kan navigera igenom en byråkratisk process för att uppnå ett mål.
 • Be gruppen att presentera sina förslag.
 • Samla ihop de bästa idéerna och skriv upp dem på ett blädderblock som en steg-för-steg-procedur.

 

Tid: 45 minuter

 

 

Bilagor:

Video: 

1 timme, 30 minuter

 

Deltagande i praktiken

2.2.2. Tillämpa metoder för att hantera formaliteter

 

Aktivitet 3: Formalitet: Betydelse, definition och förklaring

 • Titta på videoklippet https://www.youtube.com/watch?v=cGPWJgPvFSw
 • Diskutera videoklippet
 • Be deltagarna att ge exempel på formaliteter i olika sammanhang.
 • Diskutera vikten av formaliteter och hur vi kan förbereda oss bättre för att hantera dem.
 • Diskussion: Vilka formaliteter har du identifierat i värdlandet som är nya för dig? Hur anpassar du dig?

 

Tid: 1 timme and 30 minuter

 

Bilagor :

 

Video: 

Demokrati: https://www.youtube.com/watch?v=8Eu6G5YrBt4

1 timme  

 

Deltagande i praktiken

2.2.3. Förstå potentiella risker med bristande efterlevnad

 

Aktivitet 5:

 • Dela in klassen i grupper om 4.
 • Varje grupp måste rapportera om en händelse från deras värdland där formaliteter inte gällde och som skapade en obekväm situation.
 • Diskussion: Vilka är följderna av bristande efterlevnad av formaliteter som har införts i det nya samhället? Hur kan vi hantera dem? Hur förbereder vi oss på bästa sätt?

 

Tid: 60 minuter

 

Bilagor:

Video: