Demokratiska processer (Koda: SCL2WA1W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 1

Workshop 1: Demokratiska processer

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Demokratiska processer

Huvudsakliga kursmål:

1.1.1. Presentera exempel som demonstrerar demokratiska processer

1.1.2. Kunna identifiera demokratiska processer i olika sammanhang

1.1.3. Kunna särskilja demokratiska processer från icke-demokratiska processer

1.1.4. Tillämpa en demokratisk process i olika sammanhang

Arbetsområde:

WA1: Samhällsvärderingar

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme och 30 minuter

 

Demokratiska processer

1.1.1. Presentera exempel som demonstrerar demokratiska processer

 

Aktivitet 1:

 • Välkomna
 • Idékläckning i grupper: Uppgiften för varje grupp är att ge exempel på demokratiska processer.
 • Varje grupp presenterar exemplen på identifierade demokratiska processer för resten av klassen.
 • Diskussionsledaren skriver upp exemplen på ett blädderblock.
 • Fråga ställd till klassen: Vilket är det gemensamma inslaget i dessa processer som gör varje exempel till en demokratisk process?

 

Tid: 45 minuter

 

Aktivitet 2:

 • Demokratiska klassrum
 • Läs Bilaga 1
 • Be eleverna att arbeta i grupper om 4 och att skriva ner hur de skulle vilja att deras klass fungerar. Till exempel, hur ofta de ska ha raster och lektioner osv., vilka typer av aktiviteter de skulle vilja utföra, vad som borde göras när en mobiltelefon ringer under en lektion osv.
 • Be grupperna att presentera sina idéer och förslag.
 • Diskutera alternativ av demokratiska processer för att skapa en uppsättning regler för hur undervisningen och lektionerna bör genomföras.

 

Tid: 45 minuter

 

Bilagor:

Bilaga 1: Demokratiska klassrum

 

Video: 

1 timme, 30 minuter

 

Demokratiska processer

 

1.1.2. Kunna identifiera demokratiska processer i olika sammanhang

1.1.3. Kunna särskilja demokratiska processer från icke-demokratiska processer

 

Aktivitet 3:

 

Tid: 30 minuter

 

Aktivitet 4:

 • Diskussionsledaren delar ut dagens lokala nyhetstidningar med 4 utvalda och framhävda händelser i varje nyhetstidning (totalt 4 nyhetstidningar med 16 framhävda artiklar)
 • Eleverna delas in i grupper om 3.
 • Varje grupp behöver läsa 4 nyhetshändelser och diskutera inom gruppen huruvida den underliggande artikeln/texten var formad på sättet den var på grund av demokratiska eller icke-demokratiska processer.
 • Be eleverna att söka på internet efter mer information relaterad till händelsen och landet i vilket händelsen inträffade. Utvidga deras tankesätt och hur de har kommit fram till sitt beslut.

 

Tid: 60 minuter

 

Bilagor :

 

Video: 

Demokrati: https://www.youtube.com/watch?v=8Eu6G5YrBt4

1 timme, 30 minuter

 

Demokratiska processer

1.1.4. Tillämpa en demokratisk process i olika sammanhang

 

 

Aktivitet 5:

 • Dela in klassen i grupper om 4.
 • Varje grupp behöver presentera en nyhetshändelse från ett land som gav upphov till en känsla av orättvisa bland befolkningen.
 • Be eleverna att göra efterforskningar om landet i vilket händelsen inträffade, vilken typ av regim landet har, varför händelsen gav upphov till känslan av orättvisa och hur händelsen skulle kunna skrivas om ifall att demokratiska processer tillämpades.

 

Tid: 60 minuter

 

Bilagor:

Video: