Förstå värdlandets kultur (Koda CAL3WA3W6)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 3

Workshop 6: Förstå värdlandets kultur

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Förstå värdlandets kultur

Huvudsakliga kursmål:

3.1.1 Beskriv likheter mellan värdlandets kultur och ditt hemlands kultur

3.1.2 Beskriv skillnaderna mellan värdlandets kultur och ditt hemlands kultur

3.1.3 Ge exempel på likheter och skillnader mellan värdlandets och hemlandets kulturella arv

3.1.4 Jämför traditioner i de två länderna och bestäm i vilken av dessa som du vill delta

Arbetsområde:

WA3: Hemlandet gentemot värdlandets kultur

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.1.1 Beskriv likheter mellan kulturen i ditt värdland och ditt hemland

3.1.2 Beskriv skillnader mellan kulturen i ditt värdland och ditt hemland

 

Process:

 • Diskussionsledaren kommer att presentera några ordspråk och fråga om deltagarna kan berätta om liknande ordspråk från sina hemländer. Han/hon ger ett exempel i början av övningen.
 • Diskussionsledaren kommer att dela upp deltagarna i 3 grupper (han/hon ska försöka att bilda grupper med deltagare som inte har samma kulturella bakgrund).
 • Diskussionsledaren ska dela ut stora pappersark och pennor till varje grupp.
 • Deltagarna gör två kolumner på pappret som markeras som: a) Kulturella likheter och b) kulturella skillnader.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att diskutera med varandra som en grupp och hitta likheter och skillnader mellan sina kulturer genom att referera till den särskilda listan (Bilaga 1).
 • Deltagarna fyller sedan i pappret och presenterar den en och en i klassrummet, vilket leder fram till en gruppdiskussion.

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

Inga

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.1.3 Ge exempel på likheter och skillnader mellan värdlandets och hemlandets kulturella arv

 

Process

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att titta på videon “Tvärkulturell etikett- Mr. Baseball” (länk A).
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att redogöra för vilka skillnader som de kan identifiera mellan huvudkaraktärens två kulturer. Kan de se några likheter mellan de två kulturerna? Ser de några likheter och skillnader med sin egen kultur? Diskussionsledaren ber även deltagarna om exempel.
 • Diskussionsledaren ger alla deltagare A3 övningspappret (Bilaga 2).
 • Delatgarna ska skriva ner 3 exempel på skillnader och likheter mellan sitt hemlands och värdlandets kulturella arv. Delatgarna ska skriva ner exempel under följande kategorier:
  • Handgriplig kultur (såsom byggnader, monument, landskap, böcker, konstverk och artefakter).
  • Icke handgriplig kultur (såsom folkminnen, traditioner, språk och kunskap)
  • Naturarv (inkluderat kulturellt viktiga landskap och biologisk mångfald)

Bilagor :

Bilaga 2

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=bdeFdFEbuqk

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.1.4 Jämför traditioner i de två länderna och bestäm i vilken av dessa som du vill delta

Process:

 • Diskussionsledaren ska initiera en diskussion bland deltagarna som handlar om traditioner runt om i världen. Vad menar vi med termen tradition? Varför är traditioner viktiga? Hur påverkar traditioner en kultur?
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att se på videon “Firanden runt om i världen” (länk A).
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att identifiera kulturella, sociala, miljö och andra faktorer som har påverkat de traditioner som firas, vilka presenteras i videon. Hur uppfattar deltagarna de olika elementen inom dessa traditioner?
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att skriva ner de särskilda traditioner som de vill delta i, både i deras värdland och i hemlandet. Vilka traditioner tycker de särskilt mycket om som de vill delta i och vilka av dessa traditioner känner de sig inte bekväma med.
 • Innan denna aktivitet ska diskussionsledaren förklara för deltagarna, att övningen ska genomföras självständigt och att svaren kommer att vara anonyma. Det är mycket viktigt för att övningen ska lyckas, eftersom många deltagare kommer att känna sig tveksamma till att medge att de vill delta i traditioner som de tycker om, men som går emot den egna kulturen (till exempel kristna traditioner för muslimer).
 • När alla svar har samlats in från alla deltagare, ska diskussionsledaren läsa upp några av svaren för resten av gruppen. Diskussionsledaren ska samtidigt uppmärksamma de behov som deltagarnas svar uttrycker.
 • Resultatet av övningen ska presenteras på ett blädderblock och deltagarna ombeds att diskutera varför/hur deras behov ser ut för att stödja de egna sedvanorna och traditionerna, bevara sin identitet, vara integrerad i värdlandet och uppskatta nya traditioner etc. kan ha påverkat deltagarnas svar.

 

Bilagor:

Inga

 

Video och andra användbara länkar:  

A: https://www.youtube.com/watch?v=3-uh_HSM2xI