Friheter, rättigheter och skyldigheter i ett europeiskt samhälle (Koda: SCL1WA1W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 1

Workshop 1: Friheter, rättigheter och skyldigheter i ett europeiskt samhälle

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Friheter, rättigheter och skyldigheter i ett europeiskt samhälle

Huvudsakliga kursmål:

1.2.1. Känna till de fyra grundläggande friheterna

1.2.2. Känna igen de fyra grundläggande friheterna i vardagligt samspel

1.2.4. Kunna översätta rättigheter och skyldigheter till sina egna personliga utvecklingsmöjligheter

13.1. Veta vad värderingar är – Dina värderingar – Våra värderingar – En gemensam förståelse

1.3.2. Vara medveten om hur dessa friheter och värderingar påverkar ens vardagsliv

1.3.3. Visa kapaciteten att övervinna hinder för att uppnå olika utvecklingsmöjligheter

Arbetsområde:

WA1: Samhällsvärderingar

Varaktighet:

4 timmar

AC nybörjarnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

Digital inlärningsaktivitet

Undervisningsmaterial:

Nätverksanslutning

Projektor och bärbar dator

Whiteboardtavla

Papper, pennor, post it-lappar osv.

Extrarum

Övrigt:

Särskild uppmärksamhet

Inblandande av tredje parter

Särskilda bestämmelser krävs

Förberedande arbete krävs av deltagarna

Övrigt:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metodologi

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme and 30 minuter

 

Grundläggande friheter

 

Lärandemål 1.2.1. Känna till de fyra grundläggande friheterna

Lärandemål 1.2.2. Känna igen de fyra grundläggande friheterna i vardagligt samspel

 

Aktivitet 1:

 • Välkomna
 • Diskussion: Vilka är de fyra grundläggande friheterna?
 • Presentation av de fyra grundläggande friheterna
 • Stadgan om mänskliga rättigheter – Titta på Videoklippklippet
 • Diskussion: Hur uppfattar du var och en av dessa rättigheter?

 

Tid: 45 minuter

 

Aktivitet 2:

 • Spel: Frihetsstationerna
 • Skapa fyra stationer märkta med (se Bilaga 1):

Yttrandefrihet

Religionsfrihet

Frihet från nöd

Frihet från fruktan

 

 • Be deltagarna att gå medsols från en station till nästa. Vid varje station måste de på en post it-lapp skriva ett exempel på den friheten i deras vardagliga samspel
 • Granska post it-lapparna och diskutera

 

Tid: 45 minuter

 

Bilagor:

Bilaga 1: Stationer

 

Videoklipp:

Mänskliga rättigheter: https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE

1 timme, 30 minuter

Rättigheter och skyldigheter

 

Lärandemål 1.2.4. Kunna översätta rättigheter och skyldigheter till sina egna personliga utvecklingsmöjligheter

 

Aktivitet 3:

 • Diskussion: Rättigheter i ett EU-samhälle. Vilka är de?
 • Ihopparningsspelet:
 • Diskussionsledaren delar in klassen i tre lag. Varje lag får en uppsättning kort. Varje blått kort (med benämningen på en rättighet) ska paras ihop med ett rött kort (som ger mer detaljerade beskrivningar).
 • Varje lag har 15 minuter på sig att slutföra uppgiften.
 • Kontrollera korrekta och felaktiga svar.
 • Granska vissa av rättigheterna och tillhandahåll beskrivningar
 • Frågestund

 

Tid: 45 minuter

 

Aktivitet 4:

 

 • Diskussionsledaren läser upp det första stycket i ”Pliktproblemet” (Bilaga 3) högt för klassen
 • Deltagarna delas in i grupper och måste skriva en lista över medborgerliga plikter
 • Varje grupp presenterar den här listan för klassen
 • Diskussion och reflektion

 

Tid: 45 minuter

 

Bilagor :

Bilaga 2: Kort (Läsning för diskussionsledaren: Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000 O.J. (C 364) 1 (Dec. 7, 2000). http://hrlibrary.umn.edu/instree/europeanunion2.html)

Video: 

Grundläggande rättigheter: https://www.youtube.com/watch?v=V-CxBx6kSrA

1 timme, 10 minuter

 

Värderingar och samspel

 

Lärandemål 1.3.1. Veta vad värderingar är – Dina värderingar – Våra värderingar – En gemensam förståelse

 

Lärandemål 1.3.2. Vara medveten om hur dessa friheter och värderingar påverkar ens vardagsliv

 

 Lärandemål 1.3.3. Visa kapaciteten att övervinna hinder för att uppnå olika utvecklingsmöjligheter

 

Tid: 20 minuter

 

 • Förklaring av isberget (Bilaga 4)
 • Diskussionsledaren läser upp Bilaga 5 – exempel på grundläggande värderingar
 • Diskussionsledaren delar ut ett pappersark med två kolumner till varje deltagarpar
 • Deltagarna ska skriva ner (positiva) grundvärderingar i den vänstra kolumnen och negativa grundvärderingar i den högra kolumnen.
 • Varje par presenterar värderingarna från båda kolumnerna och diskussionsledaren skriver upp dem på whiteboardtavlan
 • Diskussion: Hur kan grundvärderingar (även negativa sådana) förändra beteenden i våra liv?
 • Diskussion

 

Tid: 40 minute

 • Inlärningsinstruktören utvärderar besöket

Tid: 10 minuter

 

Bilagor:

Bilaga 4: Varför är kultur som ett isberg?

Bilaga 5: Exempel på grundvärderingar

 

Video: