Introduktion till kultur på arbetsplatsen (Kulturella perspektiv på arbetet för kvinnor) (Koda CAL4WA5W3)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 5

Workshop 3: Introduktion till kultur på arbetsplatsen (Kulturella perspektiv på arbetet för kvinnor)

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kultur inom arbetet

Workshopens namn:

Introduktion till kultur på arbetsplatsen

Huvudsakliga kursmål:

Huvudsakliga kursmål: 5.2.1. Beskriv på vilket sätt en person kan vara aktiv

5.2.2 Ge exempel på hur ”normer och värderingar” kan påverka karriärval

5.2.3 Ha en förståelse för hur möjligheter kan uppkomma genom kultur

5.2.4 Kunna kämpa emot/avfärda stereotyper och normer för att kunna göra det du vill

Arbetsområde:

Arbetsområde: WA5: Kultur inom arbetslivet och utbildningsväsendet

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Se bilaga 1 för nödvändiga förberedelser

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 2 timmar

 

Läranderesultat:

5.2.1 Beskriv på vilket sätt en person kan vara aktiv

5.2.2 Ge exempel på hur “normer och värderingar” kan påverka karriärval

 

Undersökning av värderingar inom arbetslivet

 

Process:

 • Diskussionsledaren hälsar deltagarna välkomna och ger en kort introduktion till workshopen.

 

Tidsåtgång: 5-10 minuter

 

 • Deltagarna delas upp i par och intervjuar/berättar för varandra om vilka förväntningar deras föräldrar (mammor) har/hade på deras barns framtida karriär.
 • Diskussionsledaren ber varje par att kort beskriva de likheter och skillnader mellan de idéer som har diskuterats angående arbete för kvinnor, extra uppmärksamhet ska läggas vid aspekter/argument som stimulerar och förhindrar kvinnor att träda in i arbetslivet och arbeta inom ett särskilt yrke (”manligt gentemot kvinnliga aktiviteter och yrken” samtidigt som det ska finnas en balans mellan familj och arbete)
 • Diskussionsledaren sammanfattar de dominerande förväntningarna, även inkluderat för och nackdelar angående arbete för kvinnor (i jämförelse med de som finns för män).
 • Diskussionsledaren instruerar deltagarna till att reflektera över de tidigare och nuvarande förväntningarna som de har på sig själva gällande arbete.
  • Vad är deras egen åsikt angående att arbete eller att inte arbeta
  • Vilka yrken anser deltagarna att de kan tänka sig att arbeta inom ?
  • Lever de upp till sina mammors förväntningar på dem ?
  • Har ankomsten till deras värdland förändrat deras förväntningar på framtiden ?

 

Tidsåtgång: 30 minuter följt av en kort paus

 

 • Diskussionsledaren introducerar 2 eller 3 gäster: Yrkesverksamma kvinnor med olika kulturella bakgrunde
  (1 nederländsk och 1 eller 2 migranter) och med olika arbetslivserfarenheter (1 som är verksam inom ett typiskt ”kvinnoyrke”, 1 som inte arbetar inom ett typiskt ”kvinnoyrke” och en kvinna som är egenföretagare).
 • Varje gäst berättar en historia från sitt yrkesliv, de val som hon gjorde, de hinder som hon övervann och den känsla av tillfredsställelse som arbetet ger henne. (Det kan även göras genom att varje gäst turas om att berätta om sina upplevelser och deltagarna kan reagera på varje ämne)
 • Deltagarna är välkomna att ställa frågor och komma med kommentarer.
 • Diskussionsledaren sammanfattar de centrala värdena (inom värdlandet) som handlar om arbete och andelen yrkesverksamma kvinnor (80 % förväntar sig att kvinnor ska arbeta och närmare 80 % av kvinnorna arbetar också, om än huvudsakligen deltid. De huvudsakliga argumenten för att arbeta är: inkomst/självständighet, göra något meningsfullt, social interaktion med andra, använda sina talanger, personlig utveckling, ha ansvar och nöje. Kvinnor anser generellt sett att det är viktigare att hitta en balans mellan arbete och familj och det bryr sig mindre om pengar (än men, generellt sett)
 • Nyanlända lär sig språket snabbare och bättre när de arbetar.
 • Diskussionsledaren inleder en gruppdiskussion som behandlar skillnader och likheter i arbetsvärderingar (för kvinnor) mellan värdlandet och ursprungsländerna.

Tidsåtgång: 1 timma

 

Bilagor:

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 15 minuter:

 

Läranderesultat:

 

5.2.2 Ge exempel på hur ”normer och värderingar” kan påverka karriärval

5.2.3 Ha en förståelse för hur möjligheter kan uppkomma genom kultur

5.2.4 Kunna kämpa emot/avfärda stereotyper och normer för att kunna göra det du vill

 

Din dotters framtida karriärsval

 

Process:

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att tänka på sina barns framtid (Om de har barn, om de skulle ha ett barn eller flera). Vilka faktorer är viktiga för deras barn i relation till arbetet ?
  Vilka är (om några) skillnaderna mellan pojkar och flickor ?
 • Deltagarna delas upp i små grupper för att dela med sig av och diskutera sina idéer inom ämnet.
 • Diskussionsledaren går runt och- när grupperna har diskuterat klart samlas alla deltagare för att diskutera resultaten av diskutionerna i mindre grupper och närmare granska motsägelser och dilemman.
 • Diskussionsledaren sammanfattar de viktigaste värdena i deltagarnas hopp och förväntningar på sina döttrars framtida karriärer, i jämförelse med de förväntningar som de växte upp med, tonvikten ska läggas på förändringen i (kulturella) perspektiv och förändrade värderingar och attityder.

 

Tidsåtgång 45 minuter

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att föreställa sig de utmaningar som deras barn/döttrar måste övervinna och skapar därefter en lista över dessa utmaningar på en whiteboard tavla eller enett konferensställ.
 • Efter en kort reflektion över resultaten ska diskussionsledaren fråga deltagarna hur de (tillsammans med sin partner) vill stödja sina barn att ta sig an dessa utmaningar ? Diskussionsledaren ska ta upp de förslag som har givits och betona dessa i relation till de utmaningar som tidigare har nämnts.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

Bilagor :

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

5.2.1 Beskriv på vilket sätt en person kan vara aktiv

5.2.3 Ha en förståelse för hur möjligheter kan uppkomma genom kultur

5.2.4 Kunna kämpa emot/avfärda stereotyper och normer för att kunna göra det du vill

 

Min framtida karriär

Process:

 • Diskussionsledaren sammanfattar de två tidigare övningarna och placerar deltagarna mellan den arbetskultur som de föddes med och deras hopp för sina döttrar i värdlandet som de lever i. Vilks förhoppningar och förväntningar har de på sig själva ? (Vilka exempel kommer de att vara för sina döttrar.)
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att gå tillbaka till sina grupper och diskutera deras egen framtid (och skriva ner sina önskningar) angående nästa ämne:
  • Om och varför de vill vara yrkesverksamma (3 argument)
  • Vad de vill arbeta med (något med…)
  • Kritiska aspekter och förhållanden för att arbeta (lön/volontärarbete, heltid/deltid, restid etc)
 • Diskussionsledaren organiserar en sammanfattande gruppdiskussion, där deltagarna får dela med sig av sina resultat med de andra.
 • Efter en kort reflektion öve resultaten frågar diskussionsledaren vilka utmaningar som deltagarna anser att de måste övervinna och vilket stöd som de kan få för att ta steget in i arbetslivet. (topp 3 utmaningar som måste övervinnas och eventuellt stöd som finns tillgängligt)

Tidsåtgång: 45 minuter

Workshopen avslutas med en kort reflektion över aktiviteterna, vad deltagarna har lärt sig samt frågor som har uppkommit. Mötet avslutas med information om nästa workshop (studiebesök till ett företag eller en organisation), som även inkluderar uppgiften att komma på frågor inför besöket.

Bilagor:

Video: