Nivåer av medias inflytande på individuella/allmänna åsikter: tankesätt, åsikter och trosuppfattningar (Koda MLL2WA4W1)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 4

Workshop 1: Nivåer av medias inflytande på individuella/allmänna åsikter: tankesätt, åsikter och trosuppfattningar

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Utvärdera medias kommunikation

Workshopens namn:

Nivåer av medias inflytande på individuella/allmänna åsikter: tankesätt, åsikter och trosuppfattningar

Huvudsakliga kursmål:

4.1.1 Presentera och försvara ett utvalt exempel som handlar om hur olika former av mediekommunikation påverkar mottagandet av informationen.

4.1.2 Presentera och försvara ett utvalt exempel som handlar om hur olika former av mediekommunikation väcker åsikter.

4.1.3 Presentera och försvara ett utvalt exempel på hur olika former av media formar trosuppfattningar.

4.3.1 Kommentera utifrån ett personligt perspektiv vilken påverkan massmedier har på människors liv.  

4.3.2 Redogör för den påverkan som massmedier har på enskilda individens åsikter och trosuppfattningar

4.3.3 Ifrågasätt den roll som massmedial kommunikation har i det moderna samhället

Arbetsområde:

WA4: Utvärdera medias kommunikation

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 15 minuter

 

Läranderesultat:

 

4.1.1 Presentera och försvara ett utvalt exempel som handlar om hur olika former av mediekommunikation påverkar mottagandet av informationen.

4.1.2 Presentera och försvara ett utvalt exempel som handlar om hur olika former av mediekommunikation väcker åsikter

4.1.3 Presentera och försvara ett utvalt exempel på hur olika former av media formar trosuppfattningar

 

Process: Övning som bidrar till samhörighet inom gruppen

 

 • Deltagarna delas upp i grupper på 3 till 5 personer i varje grupp.
 • Varje deltagare ombeds att tänka på och skriva ner tre exempel på hur media har påverkat dem.
 • Delatgarna skriver var och en för sig ner idéer på ett papper och sedan försöker de inom gruppen att kategorisera sina exempel som en förändring av i deras uppfattning, åsikter eller trosuppfattningar. Under tiden försöker deltagarna i gruppen att förstå anledningen till varför vissa exempel ska placeras i samma kategori.
 • Gruppen ombeds därefter att diskutera hur tryckt media (tidningar, magasin) etermedia (TV,radio) och hur internet påverkar deras uppfattningar, skapar åsikter och trosuppfattningar. Under diskussionen föreslås att: 1) att deltagarna diskuterar “makten” inom varje medieform 2) att deltagarna reflekterar över de metoder som varje medieform kan använda sig av för att påverka uppfattningar, åsikter och trosuppfattningar, samtidigt som deltagarna argumenterar för sina åsikter.

 

Bilagor:

Video: 

Tidsåtgång: 45 min

 

Läranderesultat:

 

4.3.1 Kommentera utifrån ett personligt perspektiv vilken påverkan massmedier har på människors liv

4.3.2 Redogör för den påverkan som massmedier har på enskilda individers åsikter och trosuppfattningar

4.3.3  Ifrågasätt den roll som massmedias kommunikation har i det moderna samhället

 

Process: Aktivitet där deltagarna får tala fritt

 • Aktiviteten förklaras för deltagarna: Den utvalda deltagaren ska hålla ett tal i fem minuter utan paus, inom ett särskilt ämne.
 • Ämnena står uppskrivna på tavlan:
  1. Kommentera utifrån ett personligt perspektiv hur massmedia påverkar människors liv.
  2. Förklara hur massmedia påverkar enskilda människors åsikter och trosuppfattningar
  3. Ifrågasätt den roll som massmedial kommunikation har i det moderna samhället
 • 3 volontärer väljs ut och tilldelas ett av ämnena.
 • Varje volontär försöker att hålla ett tal i fem minuter, utan paus.
 • Efter att volontärerna har hållit talen, diskuterar diskussionsledaren talens innehåll tillsammans med alla deltagare.

 

Bilagor :

Video: 

Tidsåtgång: 2 hours

 

Läranderesultat:

 

4.3.1 Kommentera utifrån ett personligt perspektiv vilken påverkan massmedier har på människors liv

4.3.2 Redogör för den påverkan som massmedier har på enskilda individens åsikter och trosuppfattningar

4.3.3 Ifrågasätt den roll som massmedias kommunikation har i det moderna samhället

 

Process: åsikts speed-dejting och reflektion:

 • Deltagarna får se figuren från bilagan ML-4.3 “Nivåer av personligheten som utsätts för massmedial påverkan”
 • Därefter ska deltagarna gå runt i rummet och dela med sig av sina personliga upplevelser av hur olika typer av massmedia kan påverka olika delar av en individs personlighet. Varje deltagare kommer därmed att dela med sig av sina egna upplevelser, men även få ta del av andras upplevelser vid ett flertal tillfällen vid så kallade “speed-dejter”.
 • Därefter ska deltagarna skriva en argumentativ uppsats om hur massmedia påverkar människors liv, enskilda åsikter och trosuppfattningar i det moderna samhället. Uppsatserna baserar delatgarna på sina egna och andra deltagares upplevelser. Uppsatsen måste innehåll en hypotes, deltagarens egna reflektioner om ämnet och avslutningsvis argument som är kopplade till ämnet.

 

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video: