Påverkad eller informerad? (Code MLL2WA2W3)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 2

Workshop 3: Påverkad eller informerad?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Medias ökade inflytande

Workshopens namn:

Påverkad eller informerad?

Huvudsakliga kursmål:

2.2.1 Utvärdera din personliga användning av olika former av media.

2.2.2 Reflektera över den inverkan som sociala medier och användningen av sociala medier har på vardagslivet.

Arbetsområde:

WA2: Tillgång och användning av medier

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

2 timmar, Världens kafé: Min media

 

2.2.1 Utvärdera din personliga användning av olika former av media

 

Aktivitet 1

 

  • Diskussionsledaren organiserar och leder en aktivitet som heter Världens kafé.
  • För att aktiviteten ska bli väl genomförd, ska diskussionsledaren förbereda deltagarna genom ha en genomgång av de arbetsmetoder och den etikett som gäller på Världens kafé.
  • Världens kafé ger deltagarna en möjlighet att upptäcka olika perspektiv samt olika former av media som är tillgänglig för och används av individer med olika socioekonomiska bakgrunder, från olika kulturer och från ett kvinnligt perspektiv.
  • Varje bord vid Världens kafé kommer att innehålla olika diskussionsteman.
  • Diskussionsledaren ska genomföra en översyn av läranderesultaten och se över hur dessa har uppfyllts samt identifiera andra erfarenheter som gruppen har fått utav övningen.

Bilagor:

Bilaga 1: Världens kafé

 

Video: 

1 timma 45 minuter, Sociala mediers påverkan på vardagslivet

 

2.2.2 Reflektera över den inverkan som sociala medier och användningen av sociala medier har på vardagslivet.

 

Aktivitet 2

 

  • Diskussionsledaren kommer att introducera nästa workshop genom att redogöra för läranderesultaten och kommer därefter att förklara aktivitetens struktur. Aktiviteten kommer att börja med att deltagarna ser en Pecha Kucha video på sociala medier.
  • Pecha Kucha social media: deltagarna ombeds att titta noga på videon och anteckna bilderna som de ser och vad bilderna betyder enligt dem i relation till sociala medier.
  • Varje deltagarna ska sedan reflektera i 20 minuter över vad de har skrivit ner och sedan bearbeta sina anteckningarna. Deltagarna reflektera över hur de anser att bilderna ska tolkas och vilka känslor som bilderna väcker/ vad de anser är bildernas budskap.
  • Diskussionsledaren delar upp deltagarna i mindre grupper. Deltagarna ska i de mindre grupperna ha en gruppdiskussion som pågår i maximalt 30 minuter- varje deltagare i gruppen är välkommen att dela med sig av sina anteckningar.
  • Diskussionsledaren ska som avslutning be grupperna att presentera sina viktigaste resultat såsom olikheter, skillnader, positiva och negativa aspekter, etc.

Bilagor :

Video: 

https://www.pechakucha.com/presentations/social-media–357

15 minuter, Reflektion

 

Aktivitet 3

Diskussionsledaren ska genomföra en översyn  av läranderesultaten och se över hur dessa har uppfyllts samt identifiera andra erfarenheter som gruppen har fått utav övningen.

Bilagor:

Bilaga 2: Tänk kritiskt

 

Video: