Upptäck kulturell mångfald, kulturell intelligens och konstnärliga element. (Koda CAL3WA2W4)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 1

Workshop 4: Upptäck kulturell mångfald, kulturell intelligens och konstnärliga element.

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Upptäck kulturell mångfald, kulturell intelligens och konstnärliga element.   

Huvudsakliga kursmål:

2.1.5 Led och delta i en diskussion som handlar om kulturella skillnader och likheter

2.2.3 Känn igen könsstereotyper i en vardaglig miljö

2.2.4 Gå bortom och förbi/Kämpa emot könsstereotyper

2.3.1 Förklara vad kulturell intelligens är

2.3.3 Ge exempel på kulturell intelligens

2.3.4 Förbättra din kulturella intelligens under din liv och försök att lära av andra

2.4.1 Ge olika exempel på hur kultur har påverkat konsten

2.4.2 Analysera hur människor från olika kulturer uppfattar konstnärliga uttryck

Arbetsområde:

WA2: (Kulturell mångfald) attityder och uppfattningar

Tidsåtgång:

4 timmar och 30 minuter

AC instegsnivå

Nivå 3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

2.1.5    Led och delta i en diskussion om kulturella skillnader och likheter

2.2.3    Känn igen könsstereotyper i vardagsmiljön

2.2.4    Gå bortom och förbi/Kämpa emot könsstereotyper

 

Process

 

 • Diskussionsledaren ber deltagarna att tänka på alla olika typer av grupper som de tillhör (ungefär 2-3 svar). Ett alternativt sätt att tänka på detta kan vara att tänka på alla de kategorier som en person tillhör och de olika roller som dessa kategorier spelar i en människas liv.
 • Diskussionsledaren ber alla deltagare att identifiera en kategori som passar dem från listan med olika svar som skapades under förra punkten och som finns uppskriven på whiteboard tavlan.
 • Efter att grupperna/kategorierna utgör ett adekvat antal (15-20 svar), ber diskussionsledaren deltagarna att funder på om de, bara genom att se på listan, skulle anta att det finns flera likheter/skillnader mellan de mini-kulturer som presenteras som en del av listan. 
 • Deltagarna ska diskutera detta i relation till vanliga drömmar, förhoppningar, rädslor och mål till dess att gruppen inser att de troligtvis har mycket mera gemensamt än vad so skiljer dem åt. Den här övningen har nått sitt mål när det uppkommer en djupare förståelse för kulturell variation bland grupper och identifiering av mini-kulturer och skillnader/likheter.
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att se videon “Könsroller i samhället” (länk A).
 • Diskussionsledaren ska dela ut instruktioner till övningen: Han/hon ska läsa upp en lista med ord (Bilaga 4) och be deltagarna att räcka upp handen om de tror att ordet är relaterat till en kvinna. Deltagarna ska inte räcka upp handen om de tror att ordet är relaterat till en man. (eller vise versa) (Bilaga 1).
 • Efter att diskussionsledaren har läst upp listan ska deltagarna komma med åsikter. Diskussionsledaren ska inleda konversationen genom att ställa frågorna som återfinns i den andra delen av övningen(Bilaga 1).

Bilagor:

Bilaga 1, Bilaga 2

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=LdEAz3mjaSw

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

2.3.1    Definiera kulturell intelligens

2.3.2    Bedöm kulturell intelligens

2.3.3    Beskriv kulturell intelligens genom att ge exempel

2.3.4    Förbättra din kulturella intelligens under ditt liv genom att försöka att lära dig av andra

 

Process

 • Diskussionsledaren kommer att inleda med en introduktion som syftar till att definiera kulturell intelligens, men även påtala varför kulturell intelligens är viktigt i en globaliserad värld, genom att presentera PowerPoint bilderna 28-33 (Bilaga 2).
 • Diskussionsledaren kommer att inleda en diskussion som behandlar följande frågor.
 • Varför behöver vi kulturell intelligens?
 • Vilka förmågor behöver vi i en global kontext?
 • Global och Inrikes CQ
 • Vilken skillnad medför CQ?
 • Lev med skillnader och mångfald
 • Kulturellt lärande/kulturell överföring
 • Kulturell intelligens exempel
 • Bedöm kulturell intelligens
 • Diskussionsledaren delar ut online övningen “Kulturell intelligens test” till deltagarna (länk A).  Diskussionsledaren förklarar att CQ testet är upplagt på samma sätt som ett IQ test. 
 • Deltagarna kommer att följa ett enkelt online test med flera svarsalternativ steg för steg och med en kommentar på slutet.

 

Bilagor :

Bilaga 2

 

Video och andra användbara länkar:

A. http://commonpurpose.org/knowledge-hub/all-articles/what-is-cultural-intelligence/cq-test/ (Källa: Common Purpose)

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

2.4.1    Ge olika exempel på hur kulturen  har påverkat konsten.

 

2.4.2    Analysera hur människor från olika kulturer kan uppfatta konstnärliga uttryck.

 

Process

 • Diskussionsledaren ska dela upp deltagarna i 3 grupper och ge varje grupp en kopia av “Konst och kultur”” kortet (Bilaga 3).
 • Diskussionsledaren ska initiera en diskussion som handlar om hur kultur, miljö, sociala faktorer och andra faktorer kan ha påverkat varje objekt eller konstverk när det kommer till design, estetik, kulturella värden, trosuppfattningar och normer etc.  Bortsett från den information som presenteras i kolumn A, vilken annan information kan utläsas från målningarna i relation till kultur?  Kan deltagarna hitta fler exempel?
 • En deltagare ska skriva ner svaren på ett blädderblock.
 • Diskussionsledaren ska be deltagarna att se videon “Konstens utveckling (och hur den formade den moderna världen” (länk A)
 • Diskussionsledaren ber deltagarna ta på ett A4 papper skriva ner, 5 delar av videon som representerar hur:
  • Människornas kulturella miljö har påverkat konsten och människors konstnärliga uttryck.
  • Människor från olika kulturer upplever konst på olika sätt.

 

Bilagor:

Bilaga 3

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=bkWHrWw5yTg