Vad förväntar sig skolor? (Koda CAL4WA5W2)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 5

Workshop 2: Vad förväntar sig skolor?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kultur inom utbildningsväsendet

Workshopens namn:

Vad förväntar sig skolor?

Huvudsakliga kursmål:

Huvudsakliga kursmål: 5.1.1 Redogör för likheter och skillnader mellan utbildningssystemet i ditt hemland och värdland

5.1.2 Kunna förstå förväntningarna kopplat till studier

5.1.3 Utveckla en studieplan för att kunna uppfylla studieförväntningarna

5.1.5 Kunna förklara utbildningssystemet i ditt värdland

Arbetsområde:

WA5: Kultur inom arbetslivet och utbildningsväsendet

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 4

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Organisera transport till institutet som ska fungera som värd
 • Välj ut ett institut som ska fungera som värd, baserat på deltagarnas behov:
 • Antingen vuxenutbildning, eller en utbildning som är till för barn
 • Deltagarna måste få information om studiebesöket i god tid innan besöket äger rum.

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timma, 15 minuter

 

Läranderesultat:

5.1.5: Kunna förklara utbildningssystemet i ditt värdland

 

Presentation av det nederländska utbildningssystemet (formell utbildning, vuxenutbildning) och deras roll för nyanlända, vilket sker i en skola som fungerar som värd för aktiviteten

 

Process:

 • Värden hälsar välkomna till institutet
 • Presentation av det nederländska utbildningssystemet, vilket genomförs av skolan som fungerar som värd
 • Presentation av den specifika undervisning som skolan bedriver.
 • Möjlighet att titta in i klassrummen och följa med i undervisningen, även om deltagarna följer med i undervisningen på distans
 • Sedan finns det en möjlighet att ställa frågor.

Tidsåtgång: 45 minuter

 • Rundvisning i institutet
 • Frågestund
 • Diskussionsledaren inleder en diskussion som handlar om likheter och skillnader.

Tidsåtgång: 30 minuter

 

Bilagor:

Video: 

1 timma, 30 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.1.1 Redogör för likheter och skillnader mellan utbildningssystemet i ditt hemland och värdland

5.1.2 Kunna förstå förväntningarna kopplat till studier

5.1.5 Kunna förklara utbildningssystemet i ditt värdland

 

Experimentell lektion i klassrummet

Process:

 • Deltagarna erbjuds att delta i en 30 minuter lång lektion.
 • Lektionen är strukturerad på samma sätt som för de ordinära studenterna.
 • Deltagarna uppmuntras till att vara engagerade på samma sätt som de ordinära studenterna skulle ha varit.

Tidsåtgång: 30 minuter

 • Diskussionsledaren ber om respons angående deltagarnas upplevelser (vad tyckte de om och vad tyckte de inte om)
 • Vilken är skillnaden gällande utbildningen i hemlandet jämfört med värdlandet? Är det några uppseendeväckande fenomen som deltagarna kanske har uppmärksammat? Hur skiljer sig dessa fenomen från hemlandet?
 • Diskussionsledaren ber deltagarna att redogöra för de regler och normer som styr situationen i klassrummet. Hur skiljer sig dessa situationer åt i jämförelse med hemlandet?
 • Diskussionsledaren delar upp deltagarna i mindre grupper och uppmuntrar dem till att reflektera över vad en klassrumsmiljö kräver av en student: Vad förväntas studenter göra i en klassrumsmiljö/Hur ska de bete sig?
 • Diskussionsledaren samlar in responsen från deltagarna och sammanfattar denna samt frågar efter slutsater.

Tidsåtgång: 1 timma

 

Bilagor :

Video: 

1 timma, 10 minuter

 

Läranderesultat:

5.1.2 Kunna förstå förväntningarna kopplat till studier

5.1.3 Utveckla en studieplan för att kunna uppfylla studieförväntningarna

 

Hantera studieförväntningar

Process

 • Värden kommer med en fördjupad förklaring av de regler och normer som institutet kommunicerar ut till sina (framtida) studenter, samt de specifika (ytterligare) krav som gäller för det särskilda institutet.
 • Diskussionsledaren utforskar tillsammans med deltagarna vad dessa krav innebär för en student och för en förälder.
 • Alternativ: Diskussionsledaren utforskar tillsammans med gruppen vad dessa krav innebär för deltagarna själva som framtida studenter.
 • Deltagarna ska i små grupper komma med tips och råd som kan hjälpa en individ att nå upp till dessa krav.

Tidsåtgång: 20 minuter

 • Diskussionsledaren samlar ihop tipsen och råden och ber deltagarna att svara på frågan om de kan leva upp till dessa förväntningar eller inte.
 • Diskussionsledaren undersöker de känslor som har uttryckts.
 • Diskussionsledaren utvecklar diskussionen till att handla om krav gällande läxor som har uttryckts av  institutet (vad innebär det, hur mycket tid tar det att göra läxor). Diskussionsledaren ska även välkomna deltagarna till att dela med sig av sina tankar gällande detta ämne.  
 • Deltagarna välkomnas att i små grupper reflektera över kraven gällande läxor (för deras barn och sig själva).
 • Diskussionsledaren samlar ihop idéerna och utvecklar dessa med några generella råd angående studieplaner och dess genomförande.

Tidsåtgång: 40 minuter

 • Diskussionsledaren utvärderar besöket.

Tidsåtgång: 10 minuter

 

Bilagor:

Video: